Show simple item record

dc.contributor.authorVik, Stine
dc.date.accessioned2015-09-07T08:10:45Z
dc.date.available2015-09-07T08:10:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1893-8337
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298860
dc.description.abstractTema for denne avhandlingen er tidlig innsats i norsk skole og barnehage. Målet er å undersøke hvilke forutsetninger som ligger til grunn for ulike måter tidlig innsats kan forstås på innenfor en pedagogisk kontekst. Tidlig innsats skal ifølge nasjonale policy- dokumenter være et sentralt prinsipp i arbeidet i barnehage og skole, men tidligere studier viser for eksempel at prinsippet er uklart formulert i skolens læreplanverk. Arbeider som problematiserer forståelser for prinsippet tidlig innsats og hvilke implikasjoner det kan ha i arbeidet med tidlig innsats er lite studert i norsk sammenheng. I og med at tidlig innsats er et prinsipp med stor politisk oppmerksomhet, er det derfor et behov for kunnskap om hvordan begrepet skal forstås. Det overordnede problemstillingen er Hvordan kan tidlig innsats forstås i skole og barnehage og hvilke forutsetninger ligger til grunn for ulike måter å forstå tidlig innsats på? Avhandlingens teoretiske fundament bygger på en konstruksjon som skiller mellom en angloamerikansk education-tradisjon og en kontinental Pädagogik-tradisjon som har svært ulik måte å forstå målet med opplæring. Begrepet tidlig innsats analyseres i henhold til dette teoretiske verktøyet. Poenget med denne konstruksjonen av de to ulike tradisjonene, og også for denne avhandlingen, er å gi det pedagogiske feltet noen kategorier eller perspektiver å diskutere tidlig innsats ut ifra. I denne avhandlingen fungerer konseptuell analyse som et metodologisk verktøy for å reflektere over hvordan begrepet tidlig innsats er forstått og håndtert. Metodene som benyttes i artiklene, litteraturstudier, kvalitative forskningsintervju og teksttolkning, er valgt ut fra at de på ulik måte belyser bruken og forståelsen av begrepet tidlig innsats i den norske samfunnskonteksten. Artikkel 1 er en review som identifiserer strukturelle og innholdsmessige kjennetegn ved internasjonal og nasjonal forskning på feltet og utfordringer ved å benytte amerikansk forskning som grunnlag for satsingen på tidlig innsats i Norge. Funn fra denne studien viser at satsingen på tidlig innsats i norsk kontekst er knyttet opp til det rammeverket for education-tradisjonen. I norsk sammenheng har man ikke klart å etablert en alternativ forskingstradisjon til den angloamerikanske tradisjonen. Artikkel 2 er en empirisk studie hvor målet er å innhente kunnskap om hvordan barnehagelærere forstår tidlig innsats som pedagogisk prinsipp og sin egen rolle som profesjonell i denne konteksten. Diskurser som kommer til uttrykk om pedagogens profesjonalitet og forståelse av sin egen rolle har elementer som bygger på forutsetninger som kjennetegner education-tradisjonen. Artikkel 3 er en teoretisk studie som problematiserer hvordan tidlig innsats kan forstås i tråd med barns rett til deltakelse i barnehagen. Denne teori- studien reiser et teoretisk perspektiv som setter fokus på individets deltakelse og relasjonens betydning i arbeid med tidlig innsats, hvor Hans Skjervheims grunnlagsfilosofiske perspektiver benyttes som teoretisk utgangspunkt for perspektivet som skisseres. Artikkel 4 er en teoretisk studie som har fokus på å undersøke forutsetninger for forståelser av tidlig innsats gjennom teoretisk perspektivering og drøfting. Studien viser at de to tradisjonene legger grunnleggende ulike premisser for hvordan pedagogikk kan forstås i en gitt sammenheng, og svarene på hvordan pedagogikk skal forstås avhenger av hvorvidt man benytter seg av den angloamerikanske eller den kontinentale perspektivet. Avhandlingens hovedfunn er at tidlig innsats kan sees i lys av to kulturhistoriske tradisjoner, den angloamerikanske education-tradisjonen og den kontinentale Pädagogik-tradisjonen og at disse bygger på svært ulike forutsetninger og forståelser for målet med opplæring, som videre har direkte konsekvenser for hvordan tidlig innsats blir forstått og håndtert i pedagogisk teori og praksis. ----------------------------------Abstract The subject of this thesis is early intervention in Norwegian schools and kindergartens. The aim is to investigate what basic premises and theoretical prerequisites that underlie the understanding of early intervention within the field of pedagogy. According to state policy documents, early intervention should act as a governing principle of pedagogical work in schools and kindergartens, but the principle is insufficiently defined in the national curricula for schools, as shown in several studies. Academic work discussing the understanding of the early intervention principle and what implications this understanding has for the practice of early intervention, has been given little attention in the Norwegian field of pedagogical research. But the significant interest in this principle in state educational policies emphasises a need for a thorough understanding of the concept itself. The main research question is How can early intervention be understood in the context of schools and kindergartens, and what are the premises for the different modes of understanding early intervention? The underpinnings of the thesis is a theoretical construction of the division between an Anglo-American tradition of “education” and a Continental tradition of “Pädagogik”, each with its clearly distinguishable aims for and purposes for education. The concept of early intervention will be analysed based on this theoretical tool, in order to provide the field of pedagogy categories or perspectives from which to discuss early intervention. The thesis used conceptual analysis as a methodological focal point for further reflection over the understandings and management of the principle of early intervention. The methods employed in the articles themselves, literature study, qualitative research interviews and text interpretation, will shed light on the use of and the understanding of the concept in a Norwegian context.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved Høgskolen i Lillehammer;5
dc.titleTidlig innsats i skole og barnehage: Forutsetninger for forståelser av tidlig innsats som pedagogisk prinsippnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record