• ”Å være sin egen medisin” 

   Hauge, Marita Pedersen; Engebretsen, Anne Mette (Bachelor thesis, 2015)
   Introduksjon Tittelen er: ”Å være sin egen medisin”. Oppgaven handler om hvordan god sykepleie kan bidra til styrket egenomsorg ved diabetes type 2. Den er begrenset til personer over 60 år, som mottar hjemmesykepleie. ...
  • Demens og integritet i norske sykehjem 

   Solberg, Magnus Grøndalen; Buflod, Erlend (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Litteraturstudiets hensikt er å belyse de etiske utfordringer i demensomsorgen og pasientens opplevelse av god eller dårlig praksis, og hvordan praksis kan gjøres annerledes eller forbedres for å bevare pasientens ...
  • Demensdiagnose, hva nå? 

   Ødegården, Kristin Stenshjemmet (Student paper, others, 2016)
   Innledning: I Norge i dag er det ca. 77 000 personer med demens. Mange personer får demensdiagnosen sent i forløpet, noen får ingen diagnose i det hele tatt. Alzheimers sykdom er blant de største sosiale, helsemessige og ...
  • Det lyt berre gå: En litteraturstudie som handler om å fremme håp og mestring hos slagpasienter i rehabiliteringsprosessen 

   Lilleåsen, Hilde Marie Kynneggen; Sørslett, Guri Linda Bakken; Blindheim, Bente (Student paper, others, 2015)
   Bakgrunn: ca.16000 personer rammes av hjerneslag hvert år. I dag er det en av de vanligste årsakene til alvorlig funksjonshemming. Hjerneslag oppstår akutt og er vanskelig og utfordrende. Pasienten rammes fysisk, psykisk ...
  • Diabetes; så mye mer enn bare blodsukker 

   Knutsen, Oda Solberg; Amundsen, Emma (Bachelor thesis, 2015)
   Å få en kronisk diagnose som diabetes type 1 utfordrer mennesket på ulike måter. I denne besvarelsen bruker vi teori, forskning og brukererfaring samt vår egen erfaring fra praksis for å belyse hvilke måter det utfordrer ...
  • ”En verdig siste reise” 

   Larsson, Oda; Kvilten, Anja (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hva verdighet innebærer i livets sluttfase, og hvilke faktorer som er viktig for pasienten i livets siste dager og timer. Vi ønsker å belyse hva vi som sykepleiere kan gjøre for ...
  • Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi - En litteraturstudie 

   Thoreplass, Tone Berit (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tone Berit Thoreplass, Bachelor i Folkehelse, 2013- 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Fysisk aktivitet og livskvalitet blant personer med epilepsi- En ...
  • Helserelatert livskvalitet, sosiodemografiske kjennetegn, smerte, mestring og selvfølelse hos pasienter henvist til psykomotorisk fysioterapi: En kvantitativ studie om karakteristika og sammenhenger 

   Christensen, Ingvild Anne Myklebust (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn og formål. Befolkningens sykdomsbilde er i endring, fra de store tidligere infeksjonsepidemiene, til i dag langt større grad av lidelser preget av sammensatte symptomer og årsaksforhold. Psykomotorisk fysioterapi ...
  • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

   Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
  • Kortere arbeidstid og familienes livskvalitet: en kvalitativ studie av 6-timers arbeidsdag implementert ved Tine Heimdal, Norge 

   Mobasheri, Siavash (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Det er funnet at 6-timers arbeidsdag (6-T) er et formålstjenlig og folkehelsegunstig tiltak for arbeidstakere og deres partnere og barn. Det er imidlertid en begrenset mengde forskning som har undersøkt ...
  • «Kroppsøving! det er jo et aktivitetsfag» : En studie av kroppsøvingslærerens legitimering av kroppsøvingsfaget 

   Andersen, Marius (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Hensikt: Hensikten med denne kvalitative studien er gjennom seks fokusgruppeintervjuer, bestående av 22 lærere som underviser i kroppsøving fra 5 – 7 klasse i Elverum, å få økt kunnskap i hvordan ...
  • La meg leve til jeg dør 

   Bakken, Julie Andrea; Moe, Pernille (Bachelor thesis, 2015)
   Bakgrunn Kreftrisikoen øker med alderen. Hele 4 av 10 vil kunne få en kreftdiagnose i løpet av livet. I 2012 døde hele 10 800 nordmenn av kreft, og en ser at det er en stadig økende vekst av mennesker som får en kreftdiagnose. ...
  • Livets siste reise 

   Nymoen, Hilde; Brekke, Charlotte (Bachelor thesis, 2015)
   Nesten halvparten av alle dødsfall i Norge skjer i et sykehjem. Samhandlingsreformen og verdighetsgarantien sier at den palliative omsorgen skal være godt tilrettelagt for den døende og deres pårørende. Vi har funnet ...
  • Når livet er smertefullt 

   Sletner, Hanne Berit; Schulstad, Maria Jeanette (Bachelor thesis, 2015)
   Tradisjonell tilnærming med medikamenter mot kroniske smerter viser ikke signifikant tilfredshet med opplevd grad av helse. Fjerstad (2010), skriver om problemene knyttet til en dualistisk tilnærming til kroppen der ...
  • Når livet ikke lenger er en selvfølge 

   Enget, Susanne; Uthuus, Vilde Kristina (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Å få økt kunnskap og forståelse om temaet: hvordan møte den unge voksne pasienten med en alvorlig kreftsykdom. Vi vil utforske på hvilken måte den unge pasienten opplever håp og livskvalitet gjennom isolasjonsperioden, ...
  • ”Overvekt, stress og mental trening” 

   Krisiansen, Marte (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Tittel: En kvalitativ studie som omhandler overvekt, stress og mental trening Hensikt: Problemområdet jeg vil ta for meg i dette studiet er vektproblemer, stress og hvordan disse to faktorene påvirker ...
  • Palliativ sykepleie 

   Birkelid, Line Marie; Kildahl, Maren Stolp (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt og problemstilling: I vår oppgave har vi sett på yngre pasienter sine psykiske og eksistensielle behov. For å komme frem til hvordan sykepleiere kan møte disse på en god måte, og bidra til at den siste tiden til ...
  • Se meg, snakk med meg! 

   Khan, Salma; Løvlund, Kristine (Bachelor thesis, 2015)
   For å kunne øke trivselen hos pasienter med Alzheimers sykdom har vi valgt kommunikasjon som metode, og tar derfor for oss de ulike kommunikasjonsmetodene validering, reminisens og realitetsorientering. For å utøve god ...
  • Skoleledere og kroppsøving : En kvalitativ studie om hvordan skoleledere legitimerer og legger til rette for kroppsøving 

   Moe, Ola Erik Heen (Master thesis, 2015)
   Norsk sammendrag: Hensikt: Hensikten med denne studien er å få økt kunnskap om skoleledere og deres syn på kroppsøvingsfaget og bidra til økt kunnskap om hvordan skoleledere legitimerer og legger til rette for kroppsøving ...
  • Stomi og livskvalitet 

   Johansen, Marte Merete; Hågensen, Matilde Storsveen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Vår erfaring er at sykepleierens hovedfokus ligger på stell av stomien og tilhørende utstyr, fremfor pasientens livskvalitet og mestring av situasjonen. Derfor ønsket vi å rette oppmerksomheten mot dette og se ...