• Barnets tannhelse – Hvordan veilede innvandrerforeldre? 

   Sieberer, Linda Katharina; Melby, Stine (Bachelor thesis, 2017)
   Fra praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, erfarte vi at barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde større tannhelseproblemer og karieserfaring, enn norske jevnaldrende barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å redegjøre ...
  • Fra politikk til dental biofilm 

   Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser ...
  • Hvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn? 

   Ahmed, Hamna; Omar, Pirsing Lateef Omar; Hasanbegovic, Maida (Bachelor thesis, 2017)
   Tannhelsen til barn i Norge er generelt god, men vi ser allikevel at innvandrerbarn er mer utsatt for karies enn etnisk norske barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan nå frem ...
  • Kunnskap – En viktig faktor for hvordan oral helse blir ivaretatt hos eldre pleietrengende? 

   Halvorsen, Kristina; Mellemstuen, Anne (Bachelor thesis, 2015)
   Stadig flere eldre beholder egne tenner livet ut. I dagens samfunn er terskelen for å få sykehjemsplass høy, og eldre i institusjon er derfor ofte svært pleietrengende. Denne bacheloroppgaven handler om i hvilken grad ...
  • Løft til selvbestemmelse 

   Nymoen, Line Cathrine; Sæter, Marte (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikten med vår bacheloroppgave var å finne ut om vi kunne bruke LØFT-metoden og SDT-teorien for å få unge i aldersgruppen 12-18 år til å bli mer interessert til å ivareta egen tannhelse. Vi har igjennom litteraturstudier ...
  • Oral helse hos eldre pasienter med demens på sykehjem 

   Rostamkhel, Diana; Mohammed Omar, Suzan (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om «Hvordan kan tannpleiere bidra til å ivareta oral helse hos eldre pasienter med demenssykdom på sykehjem?». Formålet med oppgaven er å finne ut i hvilken grad det er fokus på tannhelsen ...
  • Oral helse hos kreftpasienter 

   Herland, Irene; Hanssen, Håvard Normann; Stensrud, Maritza (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en litteraturstudie som tar for seg orale skader ved strålebehandling av kreft i hode-/halsregionen, og tannpleiers rolle i det forebyggende arbeidet knyttet til disse skadene. Oppgavens problemstilling ...
  • Tverrprofesjonelt samarbeid - veien til en bedre oral helse? 

   Dyrnes, Hanne Regine Edvardsen; Nes, Marte Hauge (Bachelor thesis, 2017)
   Levealderen øker og flere beholder egne tenner livet ut. Sjansen for å få demens øker også med alderen. En stor andel av de som bor på sykehjem har en demenssykdom og pleiepersonalet er pliktige til å ivareta den orale ...
  • Veiledning av et onkologisk behandlingsteam 

   Johansen, Lenita Ekerhovd; Johnsen, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
   Denne oppgaven er et litteraturstudie som tar for seg veiledning og innholdet i veiledningen. Vi tar også for oss orale komplikasjoner av alle typer kreftbehandling. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan ...
  • Veiledning av unge voksne 

   Smuk, Berit Aslaksen; Salamonsen, Nora Westgaard (Bachelor thesis, 2017)
   Befolkningens tannhelse har i løpet av de siste 30-40 årene blitt betydelig bedre i Norge. Dette er blant annet på grunn av økt fokus på helsefremming og forebyggelse. Den offentlige tannhelsetjenesten har økonomiske ...
  • Veiledning av unge – sammenhengen mellom dental erosjon og trening 

   Bakke, Linn Marie; Vesterdal, Karine (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven omhandler veiledning om sammenhengen mellom trening og dental erosjon rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år. Forekomsten av dentale erosjoner har økt blant ungdom i dagens samfunn. Ungdom har i dag ...
  • Veiledning – på ungdommens premisser 

   Nørstebø, Ane Trelvik; Haugrav, Gina Alvilde (Bachelor thesis, 2016)
   Tannhelsen hos ungdom har blitt bedre. Likevel viser tannhelsedata at kariesforekomsten på landsbasis øker i alderen 12 til 18 år. I denne alderen er det viktig å legge grunnlaget for gode tannhelsevaner, siden de ofte ...
  • Voldsutsatt barn – Traumatisert voksenpasient: Forebygging av den orale helsen 

   Memedi, Feride; Brekka, Stine Kvasnes (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie basert på kvalitative og kvantitative forskningsartikler, samt pensum- og selvvalgt litteratur. Oppgaven handler om hvilke psykiske og orale lidelser og konsekvenser som kan ...