• Bedre livskvalitet for rusavhengige 

   Kjeldsen, Heidi; Ali, Nor Mohammed (Bachelor thesis, 2016)
   Det blir stadig flere rusavhengige i Norge, men allikevel ser vi tannpleiere denne pasientgruppen sjeldent. I tillegg viser det seg at det er mange rusavhengige pasienter som ikke møter opp til timer på klinikken. Vi undret ...
  • Drop-out – Hva kan tannhelsetjenesten gjøre? 

   Martinsen, Victoria; Grøndahl, Mia Siren (Bachelor thesis, 2015)
   Formålet med denne fordypningsoppgaven er å finne tiltak som kan fremme unge voksnes bruk av tannhelsetjenesten. Oppgaven er litteraturstudie som bygger på tidligere forskning og litteratur. Tittelen på vår oppgave er ...
  • Forebygging av periodontitt hos røykere 

   Dang, Lina (Bachelor thesis, 2014)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse hvordan vi tannpleiere kan bevisstgjøre pasienter på forholdet mellom røyking og periodontitt. Jeg har valgt tittelen «Forebygging av periodontitt hos røykere». Oppgaven er ...
  • Forebygging av ventilatorassosiert pneumoni i et tverrfaglig samarbeid 

   Edwin, Marina Nilani; Austbø, Kari Haug (Bachelor thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan kan tannpleiere forebygge utviklingen av Ventilatorassosiert pneumoni? Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er pneumoni som oppstår på sykehuset og kommer av aspirasjon av mikrober fra munnen ned ...
  • Fra politikk til dental biofilm 

   Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser ...
  • Kognitiv atferdsterapi ved tannbehandlingsangst – en arbeidsoppgave for tannpleiere? 

   Mujic, Mihriba Evelina; Meland, Elise (Bachelor thesis, 2016)
   Denne fordypningsoppgaven omhandler voksne pasienter med tannbehandlingsangst. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan tannpleieren kan behandle pasientgruppen med kognitiv atferdsterapi (CBT). Derfor er ...
  • Kunnskap – En viktig faktor for hvordan oral helse blir ivaretatt hos eldre pleietrengende? 

   Halvorsen, Kristina; Mellemstuen, Anne (Bachelor thesis, 2015)
   Stadig flere eldre beholder egne tenner livet ut. I dagens samfunn er terskelen for å få sykehjemsplass høy, og eldre i institusjon er derfor ofte svært pleietrengende. Denne bacheloroppgaven handler om i hvilken grad ...
  • Motivasjon til endring 

   Syrtveit, Kamilla Amelia; Bakken, Tonje (Bachelor thesis, 2013)
   Formålet med oppgaven var å fordype seg i hvordan vi som tannpleiere kan bidra til å forebygge periodontale sykdommer. Motivasjon er drivkraften til endring og har derfor en sentral del i oppgaven vår. På grunnlag av dette ...
  • Oral helse hos eldre pasienter med demens på sykehjem 

   Rostamkhel, Diana; Mohammed Omar, Suzan (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om «Hvordan kan tannpleiere bidra til å ivareta oral helse hos eldre pasienter med demenssykdom på sykehjem?». Formålet med oppgaven er å finne ut i hvilken grad det er fokus på tannhelsen ...
  • Oral helse hos kreftpasienter 

   Herland, Irene; Hanssen, Håvard Normann; Stensrud, Maritza (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er en litteraturstudie som tar for seg orale skader ved strålebehandling av kreft i hode-/halsregionen, og tannpleiers rolle i det forebyggende arbeidet knyttet til disse skadene. Oppgavens problemstilling ...
  • Oral helse hos pasienter på sykehus 

   Kazmi, Farhat; Sigurjonsdottir, Iris (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: Oral helse hos pasienter på sykehus Engelsk tittel: Oral health among hospitalised patients Innledning: Dårlig oral helse hos sykehusinnlagte pasienter kan øke risiko for utvikling av sykehuservervet infeksjoner ...
  • Samarbeid - nøkkelen til suksess? 

   Ousdal, Trine Iren; Korsmo, Josefine Elin Wiktoria (Bachelor thesis, 2014)
   Flere eldre i dag beholder egne tenner livet ut. Et økende behov for forebyggende tiltak vil derfor være av betydning. Sykehjemsbeboende eldre er av samfunnets sykeste eldre og har ofte behov for hjelp og assistanse ved ...
  • Snus- en ulv i fåreklær? 

   Shala, Linda Shqipe; Kristiansen, Trine Cecilie (Bachelor thesis, 2013)
   Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå i Norge viser at røyking har gått ned mens snusbruken har gått opp, spesielt blant ungdom. Hensikten med vår bacheloroppgave er å belyse snusens skadeeffekt på den orale helsen, og ...
  • Trygge barn på tannklinikken 

   Mjelde, Torunn Vollstad; Bekkevold, Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Bacheloroppgaven vår omhandler hvordan tannpleieren kan forebygge angst for tannbehandling hos små barn. Det er en litteraturstudie; det vil si at vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår oppgave. ...
  • Tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern 

   Pedersen, Irene Nyhus; Grov, Kamilla Blomberg (Bachelor thesis, 2017)
   Denne fordypningsoppgaven omhandler tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern. Forskning viser at det er underrapporteringer av bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten, herunder tannpleier, til barnevernet. ...
  • Voldsutsatt barn – Traumatisert voksenpasient: Forebygging av den orale helsen 

   Memedi, Feride; Brekka, Stine Kvasnes (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie basert på kvalitative og kvantitative forskningsartikler, samt pensum- og selvvalgt litteratur. Oppgaven handler om hvilke psykiske og orale lidelser og konsekvenser som kan ...