• Boplikt : en analyse av erfaring i Hedmark 

   Mønness, Erik Neslein; Arnesen, Tor (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.
  • Endringer i konsesjonslovgivningen og landbrukets eiendomsstruktur i og utenfor fjellkommuner. 

   Mønness, Erik; Arnesen, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Amendments In The Concession Act Relating To Transfer Of Farm Properties Inside And Outside Mountain Municipalities In Norway
  • Erverv av landbrukseiendommer – eiendomsstruktur og mulige konsekvenser av endringer i konsesjonsreglementet 

   Arnesen, Tor; Mønness, Erik Neslein (ØF-rapport;08/2016, Research report, 2016)
   Stortinget har bedt regjeringen komme med forslag til endring av konsesjonsvilkår med tilhørende lovverk og forskrifter for landbrukseiendommer. Forslagene behandler både vilkår knyttet til landbrukseiendommenes karakter ...
  • Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder 

   Arnesen, Tor; Bryn, Anders (Skriftserien;2/2020, Research report, 2020)
   Klima- og miljødepartementet har bestilt denne analysen som inngår i et arbeid med å vurdere behov for utbyggingsgrenser som virkemiddel for arealbruksmyndighetene. Utredningen gir i den sammenheng et faggrunnlag blant ...
  • Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet 

   Arnesen, Tor; Teigen, Håvard (Skriftserien;21/2019, Research report, 2019)
   Dette er, så langt vi kjenner til, et av få prosjekt som konsentrerer seg om tilbudssiden i fritidshusmarkedet. Prosjektet setter søkelys på fritidshus i fjellområdet. Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende ...
  • Testing a Framework to Co-Construct Social Innovation Actions: Insights from Seven Marginalized Rural Areas. 

   Govigli, Valentino Marini; Alkhaled, Sophie; Arnesen, Tor; Barlagne, Carla; Bjerck, Mari; Burlando, Catie; Melnykovych, Mariana; Fernandez-Blanco, Carmen Rodriguez; Sfeir, Patricia; Górriz-Mifsud, Elena (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Innovation actions within European Horizon 2020 (H2020) projects aim at testing research results in practice. When supporting social innovations in rural areas, such testing requires the alignment of several rural actors ...
  • Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell 

   Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe; Bryn, Anders (Skriftserien;6/2020, Research report, 2020)
   Østlandsforskning har på oppdrag fra Klima- og moderniseringsdepartmentet identifisere og analysert mulige sammenhenger i markedet for omsetning av fritidsbygg og skoggrenser. Er omsetningsomfang og omsetningsbeløp ...