• Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark 

   Sunnevåg, Anne-Karin (Oppdragsrapport;09/2012, Research report, 2012)
   Norsk: Denne rapporten omhandler forsknings- og utviklingsarbeidet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena». Hensikten med prosjektet har vært å utvikle kunnskap som kunne danne grunnlag for god kvalitativ praksis ...
  • «Det er fedt»: Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark 

   Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (Rapport;02/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Manglende kunnskaper fra grunnskolen framstår som den viktigste faktoren for ikke å gjennomføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Elever som ikke lykkes faglig i grunnskolen og dermed får ...
  • E-learning and School Development - Strengths and challenges of capacity building in school development 

   Skov Hansen, Line; Sunnevåg, Anne-Karin; Kostøl, Anne Kristoffersen (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This paper intends to focus on the strengths and challenges of capacity building in school development projects. The paper is based on practical experiences with three different projects CLL (Classroom Management, Learning ...
  • Forbedringsarbeid i danske folkeskoler – en effektstudie med vekt på elevers læringsmiljø og læringsutbytte. 

   Sunnevåg, Anne-Karin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   I denne longitudinelle studien undersøkes resultater på sentrale variabler relatert til elevers læringsmiljø og læringsutbytte i 20 danske folkeskoler som har implementert LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). ...
  • Hvor er nøklene - i arbeidet med endring og utvikling i skolen? 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (Journal article, 2010)
   Skoleeiere, skoleledere, veiledere, koordinatorer og lærere får i stigende grad (med)ansvar for arbeidet med å implementere store og omfattende utviklingsarbeider. Et arbeid, som de ikke nødvendigvis verken er utdannet ...
  • Implementering av LP-modellen. Evaluering av arbeidet med LPmodellen 2007–2009 (LP-2) 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Aasen, Ann Margareth (Høgskolen i Hedmark - Rapport;03/2010, Research report, 2010)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra arbeidet med LP-modellen i perioden 2007–2009. Høsten 2007 ble LP-modellen implementert i 27 skoler i 11 kommuner i Norge. Lillegården kompetansesenter har ...
  • Kjennetegn på skoler med små kjønnsforskjeller 

   Nordahl, Thomas; Løken, Gro; Knudsmoen, Hege; Aasen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin (Rapport;14/2011, Research report, 2011)
   Norsk: Det er gjennom de senere årene godt dokumentert at jenter gjør det langt bedre i skolen enn gutter. Dette gjelder både i forhold til skolefaglige prestasjoner, utvikling av sosiale ferdigheter og atferd på ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen (Skriftserien;3/2020, Research report, 2020)
   Dette er den andre rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» (KFL) i alle barnehager i Hedmark/Innlandet fylke og er basert på to spørreundersøkelser gjennomført i 2017 og 2019. Ca. 2600 4.- og 5. åringer har gjennom ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen (Oppdragsrapport;2/2018, Research report, 2018)
   Dette er den første rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» i alle barnehager i Hedmark fylke. 4 og 5 åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved ...
  • Kultur for læring i barnehager: Resultater fra T1, T2 og T3 2017 - 2022 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen; Grøtlien, Veronica; Karlsen, Aina Kjernli (Oppdragsrapport;21/2023, Research report, 2023)
   I denne rapporten presenteres arbeidet i Kultur for læring - barnehagen 2017-2021. Denne rapporten vil sammen med rapporten fra T1 (Sunnevåg, Nordahl og Nordahl 2018) og rapporten fra T2 (Sunnevåg og Nordahl 2020) vise ...
  • Kultur for læring i skolen: Hedmark: Rapport fra kartleggingsundersøkelsen T1 

   Nordahl, Thomas; Egelund, Niels; Nordahl, Sigrid Øyen; Sunnevåg, Anne-Karin (Oppdragsrapport;6/2018, Research report, 2018)
   I denne kartleggingsundersøkelsen i alle grunnskoler og kommuner i Hedmark har elever, foreldre, lærere og skole­ledere vært informanter. Svarprosenten er gjennomgående svært høy, så vi kan med høy grad av sikkerhet si at ...
  • LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006–2008 

   Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna L. (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2009, Research report, 2010)
   Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres kvantitative og kvalitative resultater av arbeidet med LP-modellen i perioden 2006–2008. Høsten 2006 ble LP-modellen implementert 105 skoler i 33 kommuner i Norge. Lillegården ...
  • Rapport T1 til T2: Stange kommunes barnehager 

   Sunnevåg, Anne-Karin (Skriftserien;14/2019, Research report, 2019)
   Dette er den andre rapporten i Kultur for læring – i Stange kommunes 16 barnehager og er basert på to kartleggingsundersøkelser gjennomført i 2016 og 2018. Ca. 330 4.- og 5. åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse ...
  • Spesialundervisningen i grunnskolen : stor avstand mellom idealer og realiteter 

   Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I denne rapporten presenteres noen sentrale empiriske resultater relatert til spesialundervisning og elever med ulike problemer og vansker i skolen. Dataene er hentet fra en kartleggingsundersøkelse ved årsskiftet ...