Show simple item record

dc.contributor.authorGjerde, Tony
dc.contributor.authorWalden, Erik
dc.contributor.authorRyther, Esben P.
dc.date.accessioned2012-11-19T09:12:32Z
dc.date.available2012-11-19T09:12:32Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132190
dc.descriptionProsjektoppgave i risiko, sårbarhet og beredskap, 2012no_NO
dc.description.abstractI denne prosjektoppgaven har vi sett på hvilken styrking av beredskapen man vil kunne oppnå ved å innføre et felles nødnummer i Norge og at 110,112 & 113 sentralene blir samlokalisert. Til dette arbeidet har vi først tatt for oss aktuell teori knyttet opp mot funksjonen som operasjonssentralene har, og videre har vi sett på noen reelle hendelser for å belyse enkelte svakheter ved dagens organisering av nødmeldetjenesten. Hendelsene består av terrorangrepet 22.juli 2011, en drukningsulykke på Sunnmøre i 2011, samt et overdosedødsfall i Bergen i 2008. Vi har så tatt for oss rapporten “Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten”, utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av Stortinget i 2008. Rapporten inneholder arbeidsgruppens utredning til hvordan en ordning med ett felles nødnummer for brann, helse og politi kan organiseres. Som følge av denne rapporten har det blitt startet opp et pilotprosjekt i Drammen som skal prøve ut den nye nødmeldetjenesten. Vi har sett på status på dette prosjektet, og gjennomført intervjuer av to ansatte ved sentralen i Drammen for å høre om deres erfaringer så langt. I oppgaven drøfter vi så styrker og svakheter med innføring av ett felles nødnummer, og samlokalisering av nødsentralene. Forbedringspotensialet i forhold til dagens organisering er belyst, og dersom man er bevisst på sårbarhetene som er tatt opp så vil man lettere kunne begrense disse. Arbeidet med oppgaven har bidratt til følgende konklusjon: Beredskapen i Norge vil bli styrket gjennom at nødetatene får tettere samarbeid og bedre kommunikasjon seg imellom. Misforståelser vil i stor grad unngås ved at alle tre nødetatene får samme informasjon til samme tid, fra samme kilde. Ved en slik organisering så er det ikke behov for trippelvarsling mellom nødsentralene, og man unngår tap av livsviktig tid som kan gå tapt ved at publikum ringer feil nødnummer. Det vil være en forenkling for publikum at det bare er ett nødnummer å forholde seg til, nemlig 112. Nødsentralene får økt kapasitet, og en oppnår en sterkere tverrfaglig kompetanse blant operatørene som skal fatte beslutninger. En felles nødsentral vil også ha bedre oversikt over disponible ressurser til enhver tid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsamlokaliseringno_NO
dc.subjectnødnumreno_NO
dc.subjectoperasjonssentralerno_NO
dc.subjectnødmeldetjenestenno_NO
dc.subject22. juli 2011no_NO
dc.subjectterrorangrepno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleHvilken styrking vil man få ved innføring av felles nødnummer og samlokalisering av 110, 112 & 113no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber42 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record