Recent Submissions

 • Rusavhengig og gravid: den store sjansen eller den store nedturen 

  Jensen, Vigdis (Student paper, others, 2017)
  Hvert år fødes rundt 60 000 barn i Norge (Folkehelseinstituttet, s.a.). Systematiske beregninger fra 2011 viser at mange barn bor i hjem hvor en eller begge foreldre sliter med psykiske vansker og/eller alkoholmisbruk. Så ...
 • Veteraner, alkohol og recovery 

  Tomteberget, Tommy (Student paper, others, 2017)
  Norsk: Bakgrunnen for denne oppgaven, er mitt daglige arbeid med norske militære veteraner fra internasjonale operasjoner. Noen få av disse veteranene har fått store problemer som følge av sin tjeneste, og har ofte prøvd ...
 • Abstinent, søvnløs og frustrert - sammen er vi bak låste dører 

  Stuan, Kristin (Student paper, others, 2017)
  Denne fordypningsoppgaven er en litteraturstudie som forenklet sagt handler om å finne relevant litteratur og sette den i sammenheng med valgte temaer. Bakgrunnen for at jeg ønsker spesielt å se på utfordringene tilknyttet ...
 • Kraften i relasjoner: mennesker med samtidig rusproblem og psykisk lidelse i møtet med NAV-systemet 

  Johansen, Karoline Bruun (Student paper, others, 2017)
  Jeg har valgt å bruke litteraturstudie som metode. Kort sagt er det en metode hvor man gjør systematiske litteratursøk for å få en oversikt over den forskning som er gjort inne et område. En slik litteraturgjennomgang kan ...
 • Oksygenterapi og pusteøvelser som forebygging av postoperative lungekomplikasjoner på oppvåkningen 

  Murud, Kristina; Myhren, Camilla (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Egne erfaringer viser at oksygenbehandling på postoperative avdelinger brukes som standard tiltak til alle pasienter men er oftest ikke individuelt tilpasset. Pusteøvelser gjennomføres ikke som standard tiltak, ...
 • ”Vi var helt på villspor, masken og jeg”: Hvordan kan intensivsykepleieren forebygge angst hos KOLS-pasienten ved førstegangs maskebehandling 

  Norman, Helene; Sevilhaug, Guro Røed; Fonnås, Irene Strand (Student paper, others, 2016)
  Vi møter hyppig pasienter med KOLS-eksaserbasjon i vårt arbeide som intensivsykepleiere. KOLS-pasienten har ofte behov for avansert behandling og de kan erfare åndenød som utmattende ledsaget av en sterk følelse av angst. ...
 • Demensdiagnose, hva nå? 

  Ødegården, Kristin Stenshjemmet (Student paper, others, 2016)
  Innledning: I Norge i dag er det ca. 77 000 personer med demens. Mange personer får demensdiagnosen sent i forløpet, noen får ingen diagnose i det hele tatt. Alzheimers sykdom er blant de største sosiale, helsemessige og ...
 • Aktiv i eget liv 

  Bjørkmann, Kristin; Erlien, Britt Reidun Utseth (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn I følge Sundseth (2015) vil fremtidens befolkningssammensetning i Norge, sette velferdssamfunnet under press. De store årskullene fra 1940- og 1950- årene blir pensjonister, samtidig som små årskull fra 1980- og ...
 • Å finne igjen egne ressurser 

  Bjerke, Laila (Student paper, others, 2015)
  Problemstilling: På hvilken måte kan helsepersonell motivere til fysisk mestring når utfordringen er pasientens frykt for smerte? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie, hvor jeg har søkt relevant kunnskap fra bøker og ...
 • Det lyt berre gå: En litteraturstudie som handler om å fremme håp og mestring hos slagpasienter i rehabiliteringsprosessen 

  Lilleåsen, Hilde Marie Kynneggen; Sørslett, Guri Linda Bakken; Blindheim, Bente (Student paper, others, 2015)
  Bakgrunn: ca.16000 personer rammes av hjerneslag hvert år. I dag er det en av de vanligste årsakene til alvorlig funksjonshemming. Hjerneslag oppstår akutt og er vanskelig og utfordrende. Pasienten rammes fysisk, psykisk ...
 • Fra «standardpakker» til individuell tilpasning 

  Granlien, Elise (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Helse– og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer med tanke på demografisk utvikling. Antall eldre øker og flere vil få behov for hjelp fra det offentlige. Samtidig blir det færre til å utføre hjelpen. ...
 • Kaptein på egen skute - hele livet 

  Hagen, Monica; Huuse, Kristiane; Sandmoen, Maren (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ...
 • Sett, hørt, forstått og anerkjent: Hvordan redusere vold på NAV? 

  Trætteberg, Ragnhild Elise Solbu (Student paper, others, 2016)
  Oppsummering: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan NAV-ansatte kan møte brukere på en slik måte at de ikke kjenner behov for å utøve vold eller true med det. Dette er en sentral problematikk da sosionomer, vernepleiere ...
 • Housing First – veien inn i bolig? 

  Draget, Heidi Bratterud (Student paper, others, 2016)
  Innledning: Å eie eller leie bolig er en selvfølge for de fleste mennesker i Norge, et av verdens rikeste land med et godt utbygd velferdssystem. De fleste av innbyggerne i Norge bor godt, men dette gjelder ikke alle. I ...
 • Ungdom og kreft 

  Jacobsen, Marita Cecilia (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: I Norge er det omtrent 150 barn mellom 0 – 15 år som får kreft, og i alderen 15 – 18 år er det knapt 200 nye tilfeller årlig. Når et barn får kreft rammes hele familien. Under behandlinger er det ubehaget av ...
 • Helsesøsters betydning for fullamming fram til seks måneder 

  Ystrøm, Lillian Unosen (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Amming har mange helsefordeler. Morsmelk er infeksjonsforebyggende, og det er den optimale spedbarnsernæringen. To norske studier viser at selv om det anbefales å fullamme til barnet er seks måneder, er det de ...
 • Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten 

  Bjaadal, Guro Lester (Student paper, others, 2016)
  Tittel Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten Bakgrunn I oppgaven min har jeg ønsket å se på om kommunene følger opp anbefalt bemanningsnorm for helsesøstre i skolehelsetjenesten. Anbefalingen er et ledd i planen om å ...
 • Hvordan forebygger helsesøster overvekt i barneskolen? 

  Myrkaskog, Silje Grønningen (Student paper, others, 2016)
  Nøkkelord: Forebygge, overvekt, barn, barneskolen, helsesøster. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få innsikt i hvordan helsesøster kan forebygge en videre utvikling av overvekt hos barn i barneskolen der overvekt ...
 • ”Da Lykkeliten kom til verden” 

  Nyberg, Hilde Anette (Student paper, others, 2016)
  Bakgrunn: Depressive symptomer i barselperioden rammer mellom 10 og 15 % av nybakte mødre (Folkehelseinstituttet, 2014). En depresjon i barselperioden kan ha uheldige konsekvenser både for mors helse og barnets utvikling. ...
 • Skolevegring i et helsesøsterperspektiv 

  Huse, Silje Katrine Sandsdalen (Student paper, others, 2016-09-30)
  Tittel: « Skolevegring i et helsesøsterperspektiv Hensikt og formål: Hensikten med oppgaven er at helsesøster skal få dypere forståelse for begrepet skolevegring og en økt innsikt i- og bevisstgjøring av sin rolle i møte ...

View more