Show simple item record

dc.contributor.authorSæta, Martin
dc.date.accessioned2009-11-18T12:38:12Z
dc.date.issued2009-11-18T12:38:12Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132279
dc.description.abstractFri programvare handler om retten til å gjøre som du vil med programvare du har fått eller kjØpt. Hensikten med denne oppgaven er å lære mer om hva som hemmer og fremmer innovasjon i bedrifter som velger å dele rettighetene og kildekodene til sin programvare. Ved å gjøre dette tillater man at andre kan se kildekoden til programmene, og forstå hvordan programvaren er utviklet. Man tillater også at andre i markedet kan videreutvikle og selge det samme produktet, dersom de deler sin videreutvikling tilbake. På denne måten skaper bedriftene et Økosystem av bidragsytere rund seg som bidrar både med ideer, kunnskap og teknologi. I denne oppgaven vil jeg vil se nærmere på hvordan bedriftene organiserer seg internt og hvordan de samarbeider med eksterne partnere. Jeg har intervjuet tre toppledere i bedrifter som leverer fri programvare. For en av dem, eZ systems, har jeg også intervjuet topplederen i et konsulentfirma som jobber med eZ sitt produkt, samt en kunde. Begge som representanter for eZ sitt økosystem. Med begrepet økosystemet mener jeg menneskene, kunnskapen, teknologien, produktene og strategiene som utgjør ikt-miljøet til bedriften. Økosystemet skal være åpent, og preges av utviklingssamarbeid, gjennomsiktighet, heterogenitet og tjenesteorientering. (digi.no 2005) For fri programvarebedrifter består økosystemet av mer enn bedriftenes egne ansatte. Det består også av kunder, partnere og frivillige utviklere som deler ideer, kunnskap og teknologi med hverandre. To av bedriftene i mitt utvalg har store økosystemer rundt seg, eZ har mer enn 30 000 registrerte brukere i sitt Økosystem, mens Trolltech har mer enn 150 000. Økosystemet fremstår som en viktig ressurs, både som idegenerator, men også som produsent av teknologi for leverandøren, og for andre i det samme økosystemet. Det er svært varierende hvordan bedriftene utytter Økosystemet sitt, og dermed er også effekten av det varierende. Mine data viser at dess større tillit bedriften har til de innspill og produkter som er tilgjenglige, dess mer hjelper økosystemet å fremme innovasjoner i bedriften. Det som er likt i alle bedriftene er imidlertid at de bruker økosystemet sitt til å rekruttere utviklere, og dette setter sitt preg på organisasjonene. De som ansettes kjenner produktene godt, og samtlige er fri programvare-entusiaster. Siden mye av kommunikasjonen er over internett, og bidrag kommer fra hele verden er økosystemene internasjonale. Dette fører til at de rekrutterer mange mennesker med lik kompetanse fra hele verden, og skaper dermed et miljø i bedriften som er faglig homogent, men personlig heterogent. I denne oppgaven fokuserer jeg på de som jobber med produktutvikling, og de som leder disse. Jeg har ikke lagt vekte på salgsavdelingen eller andre støttefunksjoner. Når jeg bruker begrepet ledelse mener jeg derfor toppledelsen og de som leder utviklerne. Samtlige ledere er rekruttert internt, noe som begrunnes med at tro på bedriften, dens filosofi og arbeidsmetodikk vektlegges høyere enn tradisjonelle lederegenskaper. Dette skaper også muligheter og utfordringer med tanke på innovasjon. De ansatte har tro på bedriftens filosofi og produkter, og de har som følge av dette en høy indre motivasjon. Samtlige av bedriftene trekker frem økosystemet som den største fordelen med å utvikle fri programvare, de mottar mange gode ideer, og enkelte ganger også ferdige produkter fra økosystemet. På den annen side tror jeg at en faglig homogen gruppe, både blant ansatte og ledere kan mangle nødvendige egenskaper og bredde for å skape innovasjoner. / Free software is about having the right to do what you want with your software. The purpose of this study is to learn more about the companies that share the rights and the source code to their software. By doing so, they allow others to read the code, and understand how it works. Others can also continue developing the software, and also seIl the product, as long as they share their continued development back. This creates an ecosystem around each product of programmers and companies that contributes technology, knowledge and ideas. I wish to study the impact this model for development has on innovation if free software companies. I have interviewed three CEO's in companies that develop free software. For one of them, eZ systems, I have interviewed CEO in a consulting company, and a costumer, both parts of the eZ ecosystem. With the term ecosystem I mean the people, knowledge, technology, products and strategies that are the company's IT-environment. The ecosystem should be open, and the environment is transparent. They cooperate on product development, it is a heterogeneous environment, with focus on product development(digi.no 2005) The ecosystem around the free software companies consist of more than the employees in the companies. The eZ ecosystem consists of 30000 developers, and Trolltech has more then 150000 developers in its ecosystem. These are customers, partners, volunteer developers that generate ideas, and share knowledge and technology with each other. The ecosystem is an important resource, both in generating new ideas, but also to contribute new technology. According to my data the three companies I have interviewed uses the contributions from their ecosystem in a different manner, and the effect of the ecosystem varies as well. The more they trust their ecosystems contributions, the more effect does it have on the companies' ability to innovate. All three companies use their ecosystem as the primary source to recruit personneI. This means that they all know the company, the products and believe strongly in the free software philosophy before they begin working in the company. The ecosystem is worldwide, and so are the people they hire. Therefore the organizations consist of heterogeneous people, but homogenous knowledge. Leaders in the organizations are recruited internally; the reason for this is that programming skills and loyalty to the philosophy in the company is considered more important than traditionalleader skills. This causes both positive and negative effect on the c1imate for innovation. As all employees believe in the company, the product and the philosophy, they also have a strong inner motivation to succeed. The cooperation with the ecosystem is the most important reason for the companies to develop free software. The ecosystems help with generating new ideas, and sometimes also develop new products or functionality. On the other hand, an organization with homogenous knowledge and heterogeneous persons, with strong focus on internal routines might miss some ofthe qualities to be an innovative organization.en
dc.format.extent9426708 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectinnovasjonen
dc.subjectfri programvareen
dc.subjectopen accessen
dc.subjecteZ systemsen
dc.titleHva hemmer og hva fremmer innovasjon i fri programvare-bedrifter?en
dc.title.alternativeInnovation i free software-companiesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Computer technology: 551en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record