Show simple item record

dc.contributor.authorFure, Kristin
dc.date.accessioned2010-05-27T08:34:22Z
dc.date.available2010-05-27T08:34:22Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132488
dc.description.abstractNorsk: Denne studien setter fokus på noen læreres opplevelser med undervisningen i psykisk helse i ungdomsskolen gjennom undervisningsprogrammet ”Alle har en psykisk helse”. Hensikten med studien er å få en dypere forståelse for hvilke faktorer som influerer på lærernes mestring av undervisningen, samt å bidra til å synliggjøre nye aspekter knyttet til undervisningen i temaet. Studien har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming med et eksplorativt design. Med det kvalitative forskningsintervju som metode er totalt seks lærere fra ulike skoler intervjuet. Studien viser at det er en sammenheng mellom den introduksjon lærerne får til programmet, og den holdning og motivasjon som utvises. Betydningen av å skape et eieforhold til under-visningen framheves. Samtidig formidler lærerne usikkerhet om hva dette handler om, og mange uttaler at de i undervisningssammenheng ikke opplever å strekke til. Studien synliggjør at mer kunnskap om psykisk helse kan lede til at lærerne vil ”våge” å engasjere seg i større grad, både i forhold til undervisningen og når det gjelder å fange opp elever som sliter psykisk. Dessuten viser studien at enkelte av lærerne ser på undervisningen i psykisk helse som en plikt. De opplever at dette ikke er deres gebet, men en oppgave for fagfolk. Men utifra sine forutsetninger gjør lærerne så godt de kan. Det som gjør at lærerne kan møte kravene selv om det oppleves utfordrende og noen ganger bærer preg av en plikt, synes å være relatert til motivasjon og gode holdninger, og der kollegastøtte er et fundament for engasjementet. I tillegg uttrykker lærerne at opplevelsen av mening er en sterk drivkraft knyttet til oppfatningen om at undervisningen er verdt å investere krefter i. Dette begrunnes med at de får flere henvendelser fra elever som sliter og ser dermed at undervisningen har god virkning. Et godt psyko-sosialt klassemiljø preget av samhold, respekt og gjensidig støtte formidles som resultat av åpenhet rundt temaet.en_US
dc.description.abstractEnglish: The name of the study: Some teachers´ experiences with teaching mental health as a subject in secondary schools through the training program "Everyone has a mental health". The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the factors that influence teachers' mastery of teaching, and to help highlighting new aspects related to teaching in the subject. The study has a hermeneutic-phenomenological approach with focus on an explorative design. It is based on qualitative research interviews with six teachers from different schools. The study shows that there is a correlation between the way the teachers are introduced to the program and the attitude and motivation as extreme. The importance of creating an ownership to the program is highlighted. At the same time the teachers show an uncertainty what this is all about, and some even admit that they have insufficient skills. The study reveals that more knowledge about mental health can encourage teachers to engage to a greater extent, both in relation to teaching itself and observation of students who are struggling mentally. Moreover, the study shows that some of the teachers look upon teaching mental health as a duty. They feel that this is not their subject, but a task for professionals. But on the basis of their assumptions the teachers do their very best. What makes the teachers being able to meet the requirements, seems to be related to motivation and good attitude, together with excellent support from colleagues. In addition, the teachers expressed that the experience of meaning is a strong motive force related to the idea that the education is worth investing effort in. Namely, they get more inquiries from students who are struggling mentally, and thus see that the teaching has a good effect. A good psycho-social learning climate characterized by unity, respect and mutual support is a result of openness around the subject.
dc.language.isonoben_US
dc.subjectpsykisk helseen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.titleNoen læreres opplevelser med undervisningen i psykisk helse i ungdomsskolen gjennom undervisnings-programmet ”Alle har en psykisk helse” : en kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record