Show simple item record

dc.contributor.authorKaraba, Abe Joel
dc.date.accessioned2012-02-27T10:01:41Z
dc.date.available2012-02-27T10:01:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132508
dc.description.abstractBakgrunn: Opplevelse av sammenheng (OAS) og livskvalitet betraktes som viktige mål med hensyn til psykisk helse. Ifølge Antonovsky antas en sterk OAS å være en stor mestringsressurs for å opprettholde god helse, og dermed kan OAS betraktes som en avgjørende faktor for psykisk helse. Livskvalitet er et uttrykk som er forbundet med mange betydninger og det skaper positive assosiasjoner for folk flest, og flere studier har vist at måling av livskvalitet er et viktig bidrag i å vurdere helse og psykisk helse. Formål: Studien undersøker fire overordnet hypoteser: (i) OAS har positiv korrelasjon med livskvalitet, jo sterkere gjennomsnittsskår på OAS, desto bedre er gjennomsnittskår på livskvalitet generelt. (ii) Gjennomsnittsskår på OAS og livskvalitet har tendens til å øke med alder over levetid. Jo eldre er utvalget, desto høyere gjennomsnittsskår på OAS og livskvalitet. (iii) Men har betydelig høyere gjennomsnittsskår på OAS og livskvalitet enn kvinner. (iv) Sammenliknet med vestlige innvandrere, har ikke-vestlige innvandrere lavere gjennomsnittsskår på OAS og livskvalitet. Metode og materialer: Dette er et hypotesegenerende tverrsnittsstudie med et utvalg bestående av mennesker med minoritetsbakgrunn fra Hedmark og Oppland fylker i Norge. Utvalget består av N=92, aldersgrupper 20-69. Inklusjonskriterium: Voksne personer med innvandrerbakgrunn, minste oppholdslenge i Norge er 5 år. SOC-29 og WHOQOL-Bref skalaer ble brukt til måling av OAS og livskvaliete. To kvalitative spørsmål ble opprettet, ett hvert spørsmål på OAS og livskvalitet, dette med et ønske om å få fram andre synsvinkler om hva utvalget selv mener om disse fenomenene. Resultat: Funn fra studien bekrefter korrelasjonen mellom OAS og livskvalitet. Videre var det ingen statistisk signifikant forskjell mellom innvandrere gruppene, samt kjønn og aldersgrupper. Konklusjon: I lys av formålet med studien, var det ingen statistisk signifikant forskjell mellom vestlige innvandrere sammenliknet med ikke-vestlige innvandrere. Dette er en indikasjon på at ikke-vestlige innvandrere også kan være en ressurssterk gruppe i likhet med vestlige innvandrere. Nøkkelord: Tverrsnittsstudie, Minoritetsgrupper, Innvandrere, Innvandring, Migrasjon, Opplevelse av sammenheng (OAS), livskvalitet, WHOQOL-Bref, Salutogenese, Psykiatrisk sykepleie, Psykisk helse, Psykisk helsearbeid.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): Background: Sense of Coherence (SOC) and Quality of Life (QoL) measures are important aspects with regard to mental health. According to Antonovsky, a strong SOC is believed to be a major coping resource for maintaining good health, thus, SOC may as well be regarded as a major determinant of mental health. QoL is an expression which is related with many meanings and creates positive associations for most people. Previous studies suggests that QoL measures, is an important aspect in the assessment of health and mental health. Aims: The study explored four major hypotheses: (i) SOC have positive correlations with QoL, the stronger the average Mean (SD) score SOC; the better the average means score QoL generally. (ii) SOC and QoL tend to increase with age over the lifespan. The older the population sample, the higher the average Mean (SD) score SOC and perceived QoL. (iii) Men have significantly higher average Mean (SD) score SOC and perceived QoL compared to women. (iv) Non-Western immigrants have lower average Mean (SD) score SOC and QoL than their counterpart the Western immigrants. Methods and materials: This is a hypothesis-generating cross-sectional study with a sample consisting of individuals with minority backgrounds from Hedmark and Oppland counties in Norway. The sample consists of N=92, aged 20 years and over was obtained. Inclusion criterion: Adult immigrants with at least a minimum of 5 years length of stay in Norway. SOC-29 items and WHOQOL-Bref 26 items scales were used for the measurements of SOC and perceived QoL. Two qualitative questions were proposed one for each of the scales, this to allow respondents to express what they considered most vital when assessing these phenomena. Main results: Findings from the study confirms the correlation between SOC and perceived QoL. Furthermore, there were no statistically significant differences within the immigrants groups as well as gender and age groups. Conclusion: In the light of the aims of the study, there were no statistically significant differences between Western immigrants versus non-Western immigrants, thus, this is an indication that non-Western immigrants may as well be a resourceful group similar to their counterpart the Western immigrants. 10 Key Words: Cross-sectional, Minority groups, Immigrants, Immigration, Migration, Sense of Coherence, Quality of Life, WHOQOL-Bref, Salutogenesis, Psychiatric nursing, Mental health, Mental health care.en
dc.language.isoengno_NO
dc.subjectimmigranterno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.subjectoasno_NO
dc.subjectOASno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectinnvandrereno_NO
dc.subjectmigrasjonno_NO
dc.subjectpsykiatrisk sykepleieno_NO
dc.titleSense of coherence and quality of life among adult immigrant population in Hedmark and Oppland counties in Norway - a quantitative cross-sectional studyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829no_NO
dc.source.pagenumber104no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record