Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJenssen, Mette Marit F.
dc.date.accessioned2007-08-23T13:14:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132516
dc.description.abstractStudiens hensikt er å belyse problematikken knyttet til unge kvinners psykisk helse og uhelse, i forhold til tidligere skoleerfaringer, ved hjelp av kvinnenes kvalitative beskrivelser. Studien har et eksplorativt og deskriptivt design, og data er samlet inn gjennom kvalitative forskningsintervju med brukerrepresentanter fra Mental Helse og psykolog ved Psykiatrisk poliklinikk. Resultatene viser at de fleste kvinnene har bakgrunn som stille og pliktoppfyllende jenter i skolen. Mange beskriver opplevelsen av å ikke bli sett og opplevelsen av å være annerledes. De opplever liten sosial støtte, hvorpå mange trekker seg tilbake og utvikler sosial angst. De fleste tillegger skolen stor betydning for hvordan de har det i dag som voksne. Studien viser at lærerens og skolens rolle er sentral knyttet til de unge kvinnenes skoleerfaringer og deres psykiske helse og uhelse, og at det i stor grad handler om å styrke deres selvfølelse gjennom anerkjennende holdning. De stille jentene ønsker å bli sett, og lærerne må vike fra oppfatningen om at jentene skånes ved at man unnlater å gi oppmerksomhet. Lærerens rolle som referanseperson blir viktig for at de skal kunne forstå seg selv og sine følelser, og dermed få en styrket selvfølelse. En styrket selvfølelse vil føre til at de stille jentene kan våge å tre fram, de får en sterkere opplevelse av meningssammenheng, som igjen vil påvirke deres opplevelse av helse. En forutsetning for å utvikle det helsefremmende og forebyggende arbeidet, er økt tilførsel av kompetanse blant de ansatte i skolen.en
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The aim of this MMHC thesis is to clarify the problems related to young women’s mental health and health problems and their earlier school experiences, by using the women’s qualitative descriptions. The study has an explorative and descriptive design, and data is created on the basis of qualitative interviews with users from the Norwegian organisation “Mental Helse” and a psychologist at a psychiatric dispensary. The results show that the great majority of the women have a past as silent and dutiful girls in school. Many of them describe the experience of not being seen and the experience of being different. They describe low social support, whereupon many of them withdraw and develop social anxiety. The vast majority attach great importance to school concerning how they are doing today, as adults. The study shows that the teachers’ and the school’s role are important related to the women’s school experiences and their mental health and health problems, and that it is important to strengthen their self-esteem through an appreciative attitude. The quiet girls want attention, and the teachers have to change their own attitude about taking care of them by passing over. The teacher’s role as a referee is important, so that the girls can understand their own feelings and get better self-esteem. Strengthened self-esteem will help the girls to step forward; they will get a stronger sense of coherence, which will affect their experience of health. To develop health promotion and preventive work in school, it is necessary to raise the competence among the employees.en
dc.format.extent390418 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectpsykisk helseen
dc.subjectjenteren
dc.subjectskoleen
dc.subjectAvdeling for helse- og idrettsfag
dc.titleUnge kvinner med opplevd psykisk uhelse og deres tidligere skoleerfaringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757no


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel