Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Kjell B.
dc.date.accessioned2008-01-15T15:17:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132544
dc.description.abstractHensikten med studien er å få kunnskap om ulike forhold som setter i gang bedringsprosesser hos mennesker som har hatt alvorlige psykiske lidelser i sjøsamiske områder. Fire voksne personer som har opplevd alvorlig psykisk lidelse forteller om sin bakgrunn og erfaringer fra egne bedringsprosesser og om hvordan dette har påvirket dem i livet og deres tanker om fremtiden. Deres erfaringer med ulik hjelp og ulike hjelpere om hva som har hjulpet dem på veien mot bedring, blir fokuset i denne studien. Studien har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming med deskriptivt design som bygger på kvalitative forskningsintervju. Studien har også et eksplorativt element i seg for å se om bedringsprosesser er vesentlig annerledes i sjøsamiske områder. Studien viser at mennesker i sjøsamisk område berges med psykiske lidelser på sine individuelle måter. Det er viktig for den enkelte å kunne forstå kaoset og se den psykiske lidelsen i en sammenheng. Veien til bedring er individuelle prosesser som tar tid. Å bruke sine egne ressurser er av betydning i bedringsprosessen. Det å gjøre noe med egen situasjon, fatte beslutninger og være medbestemmende er av betydning. Det å ha engasjement og gjøre noe meningsfylt i livet vurderes som viktig. Det å åpne opp for menneskes egne erfaringskunnskap og ressurser synes å være viktige. I bedringsprosessen er det viktig med individuell støtte. Gjensidig respekt og støtte i spesielle relasjoner synes å ha en betydning for å berges med psykiske lidelser. Det å være åpen og sette ord på vanskelighetene synes viktig for å komme seg. Samisk folketro spiller fortsatt en rolle sjøsamiske områder. Det virker også som om samiske hjelpetradisjoner med helbredere og lesere har en betydning for å klare å håndtere sin helse. Det å finne egne verdier i omgivelsene synes å spille en rolle. Åndelige faktorer og tro nevnes som betydningsfulle i bedringsarbeidet. Det å ha nærhet til naturen og se seg sjøl i en større sammenheng har betydning for å oppnå velvære og sinnsro. Det er mye mellom himmel og jord som er betydningsfulle for å klare seg i hverdagen, ikke alt kan forklares. Økonomisk sikkerhet synes å være en avgjørende faktor for kunne berges.en
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The purpose of this study is to get knowledge of different circumstances which indicate processes of recovery among people who have experienced serious mental illness in costal sami area. Four adults who have experienced serious mental illness tell about their background and experiences from their own improvement and how this have influenced their life and thought about future. The focus in this study is their experiences with different kind of support and kind of healers that have been helpful in the process of recovery. This study has a phenomenological hermeneutic approach with descriptive design based on qualitative research interviews. The study has also an explorative element to find out about processes of recovery are considerable different in costal sami area. The study shows that people in costal sami area recover from serious mental illness in individual ways. It is important to understand the chaos and see the mental illness in a coherence. The path to recovery is individually processes that take time. To use own resources means a lot in the recovery process. To do something with own situation, make decision and being contributory seems to be important. Having engagement and doing something meaningfully in life seems to be important. To open up for peoples own experiences and resources valuates as important. In the process of recovery means individual support a lot. Mutual respect and support in special relationship seems to have a sense. To be open and talking about difficulties seems to have a sense for the recovery. Sami folk beliefs are still playing a role in costal sami area. I seems like sami healing practices tradition with healers and readers seems to have a sense to manage own health condition. It seems like finding own values in surrounding play a role. Spiritual factors and belief are mentioned as an important value in recovery. To be close up to nature and looking on self in a larger coherence have a sense to achieve well-being and coolness. It is a lot between heaven and earth that has a sense to manage the ordinary day of living, not all is possible to explain for outstanders. Economic security seems to be a decisive factor to be in function.en
dc.format.extent1391204 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectempowermenten
dc.subjectrecoveryen
dc.subjectmestringen
dc.subjectliterature review recoveryen
dc.subjectschizofrenien
dc.subjectschizofreniaen
dc.subjectpsykiatrisk behandlingen
dc.subjectsameren
dc.subjectpsykososial rehabiliteringen
dc.subjectkrysskulturell psykiatrien
dc.subjectpsychosocial rehabilitationen
dc.subjectcross-cultural psychiatryen
dc.subjectAvdeling for helse- og idrettsfag
dc.titleÅ bergesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757no
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757no


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record