Show simple item record

dc.contributor.authorLockertsen, Øyvind
dc.date.accessioned2012-10-16T08:42:07Z
dc.date.available2012-10-16T08:42:07Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132564
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med bruk av Brøset Violence Checklist (BVC) i akuttpsykiatriske avdelinger, og da spesielt sett i forhold til sykepleiernes ulike erfaringer. Studien tar mål av seg å kartlegge hvorvidt sykepleieres kompetansegrunnlag, tidligere personlige erfaringer med å bli utsatt for vold, samt hvordan BVC brukes, har innvirkning på hvordan sykepleiere vurderer instrumentet. Studien er del av en større spørreundersøkelse og benytter semistrukturert spørreskjema til datainnsamling. Denne studien er en tverrsnittsstudie som beskriver sykepleieres vurdering av BVC i akuttpsykiatriske avdelinger. Kartleggingsstudien har et deskriptivt design, benytter kvantitativ metode og behandler det kvantitative datamaterialet fra spørreundersøkelsen. Den faktiske populasjonen i studien er tre ulike akuttpsykiatriske avdelinger på Østlandet, hvor datainnsamlingen er gjennomført. Utvalget utgjør 77 sykepleiere, noe som tilsier en svarandel på 43,0 %. Dataopplysningene er registrert i og behandlet med statistikkprogrammet MYSTAT 12. Resultatene bekrefter at sykepleiere i akuttpsykiatriske avdelinger er betydelig mer utsatte for trusler og vold fra pasienter, enn øvrige sykepleiere. En betydelig andel sykepleiere opplever trusler på jobb som er alvorlige nok til at det går ut over trivselen deres. Sykepleiere synes BVC fungerer ulikt ved forskjellige problemområder. Instrumentet fungerer ikke like godt ved selvskadingsproblematikk som ved psykoser og affektive lidelser. Mer enn 1/4 av sykepleierne oppgir ikke å vite hvordan BVC fungerer ved selvskadingsproblematikk. Sykepleiere med videreutdanning opplever i større grad at BVC bidrar til å avdekke pasienters sårbarhetsområder. De rapporterer også i mindre grad enn sykepleiere uten videreutdanning at BVC bidrar til stigmatisering av pasienter med forhøyet voldsrisiko. Tidligere erfaringer med aggresjon og vold har innvirkning på hvordan sykepleiere opplever bruk og nytte av BVC. Sykepleiere som ikke har vært utsatt for vold opplever i større grad nytte av BVC, sett i forhold til de som ikke har vært utsatt for vold. Sykepleiere som alltid bruker BVC opplever sjeldnere trusler enn sykepleiere som bruker BVC sjelden eller av og til. De som alltid bruker BVC opplever i større grad nytte av instrumentet. 7 Studiens funn viser at sykepleieres ulike erfaringer har innvirkning på deres opplevde nytteverdi med bruk av BVC. Studien viser at det er inkongruens mellom andelen som har fått opplæring i bruk av BVC og andelen som har brukt instrumentet. Det er også avdekket flere interessante fenomener og problemstillinger som danner grunnlag for videre undersøkelser. At BVC ikke bidrar til hverken økt empati for pasientene, eller bidrar til økt trygghet for sykepleierne kan med fordel undersøkes nærmere. Både problemstillingene som reises i studien, og funnene studien avdekker, er relevante for klinisk praksis, og bidrar til ny kunnskap om sykepleieres opplevde nytteverdi med bruk av BVC.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The aim of this study is to gain knowledge about nurses experiences with the use of Brøset Violence Checklist (BVC) in acute psychiatric wards, particularly in relation to nurses’ various personal experiences. The study aims to investigate whether nurses’ knowledge base, past personal experiences of being exposed to violence, and how they use BVC, has impact on how nurses evaluate the instrument. The study is part of a larger survey and uses a semi-structured questionnaire for data collection. The study is a cross-sectional study describing nurses’ assessment of the BVC in acute psychiatric wards. This survey study has a descriptive design, uses qualitative methods, and processes the qualitative data of the larger survey. The actual population of the study, are three acute psychiatric wards in the eastern part of Norway, where data collection is conducted. The sample is 77 nurses, suggesting a response rate of 43,0 %. The data information is registered and analyzed using the statistical program MYSTAT 12. The results confirm that nurses employed in acute psychiatric wards are significantly more vulnerable to threats and violence by patients, compared to other nurses. A significant proportion of nurses experiences threats at work, severe enough to affect their well-being. Nurses think BVC works differently according to different problems. The instrument does not function as well with self-harm problems, as it does with psychoses and affective disorders. More than 25 % report not knowing how BVC works by self-harm issues. Psychiatric nurses more often believe that BVC helps to reveal patients’ areas of vulnerability than ordinary nurses do. They also report more seldom that BVC contribute to stigmatization of patients with increased risk of violence, than ordinary nurses report. Previous exposure to aggression and violence has an impact on how nurses experience the use and benefit of BVC. Nurses who have not been exposed to violence experience a greater benefit of BVC, compared to nurses who have been exposed to violence by patients. Nurses who are always using BVC experience less threats than nurses who use BVC rarely or occasionally. Those always using BVC are experiencing greater advantage of the instrument. 9 The findings indicate that nurses’ different experiences affect their perceived usefulness of using BVC. The study shows that there is a difference between the proportion that have been trained in the use of BVC and the proportion that have used the instrument. Several interesting phenomena and issues are revealed, which should be investigated further. The fact that BVC neither contribute to increased empathy for patients, nor contribute to increased safety for nurses can benefit from further research. The questions raised in the study and the findings are relevant to clinical practice and contribute to new knowledge about nurses’ perceived usefulness of using BVC.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectBrøset Violence Checklist (BVC)no_NO
dc.subjectpsykiatrisk sykepleieno_NO
dc.subjectaggresjonno_NO
dc.subjectvoldno_NO
dc.subjectvoldsrisikovurderingno_NO
dc.subjectakuttpsykiatrisk avdelingno_NO
dc.subjectsurveyno_NO
dc.titleBrøset Violence Checklist (BVC) i akutt psykiatriske avdelinger. En kartlegging av sykepleieres vurdering av instrumentet.no_NO
dc.title.alternativeBrøset Violence Checklist (BVC) in acute psychiatric wards. A survey of nurses assessment of the instrument.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber98no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record