Show simple item record

dc.contributor.authorLauten, Anders Nordby
dc.date.accessioned2012-11-01T10:09:11Z
dc.date.available2012-11-01T10:09:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132568
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen er en kvalitativ studie om deltageropplevelser av ”Inn på tunet” i Hedmark fylke i Norge. Hensikten med min studie har vært å bidra med fordypet kunnskap om deltageropplevelser i ”Inn på tunet” sett i lys av det salutogene perspektivet på recovery. For å finne ut av dette er det gjort en studie med fenomenologisk metodologi og analyse av empiriske data. De empiriske dataene ble funnet gjennom kvalitative forskningsintervju. Funnene er presentert i fem kategorier: Funkskjonshindringer, hvor fokus er problemer før Inn på tunet, problemer i arbeid og utdanning, og utfordringer knyttet til boligsituasjon. Hjelpeapparatet , med fokus på rekrutteringen til ”Inn på tunet”, støtte fra hjelpeapparatet, enkeltes betydning og erfaringer med NAV. Så følger ”Inn på tunet”, som omhandler rutiners betydning, opplevelse av fellesskap, identitetsbygging og tillit, tydelige roller mellom deltagere og tilbydere, kontakt med dyr, kontakt med naturen, aktiviteter, å være betydningsfull og perspektiver på veien videre. Bedring tar for seg betydningen av trivsel, endret selvbilde og økt trygghet. Funnene gir meg fordypet innsikt i deltagernes livsverden med tanke på salutogenese, recovery og empowerment relatert til ”Inn på tunet”.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis is a qualitative study of participant experience of "Inn på tunet” in Hedmark County in Norway. The purpose of my study was to contribute their knowledge about the participant experiences in "Inn på tunet" in light of the salutogenic perspective on recovery. To determine this, it made a study of phenomenological methodology and analysis of empirical data. The empirical data were found through the qualitative research interview. The findings are presented in five categories: Functionally disabilities, which focus problems before “Inn på tunet”, problems at work and education, and challenges related to housing situation. Support services, focusing on recruitment to the "Inn på tunet", support and assistance, individual meaning and experience of NAV. Then follow the "Inn på tunet," which deals with procedures significance, sense of community, identity and trust, clear roles between participants and providers, contact with animals, contact with nature, activities, to be meaningful and perspectives on the way forward. Recovery focuses on the importance of well-being, altered self-image and confidence. The findings give me further insight into the participants' life-world in terms of salutogenesis, recovery and empowerment related to “Inn på tunet”
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkvalitativno_NO
dc.subjectdeltageropplevelserno_NO
dc.subjectInn på tunetno_NO
dc.subjectintervjuno_NO
dc.subjectsalutogeneseno_NO
dc.subjectrecoveryno_NO
dc.subjectempowermentno_NO
dc.titlePerspektiver på mestring, utvikling og trivsel - erfaringskompetanse fra ”Grønn omsorg” i psykisk helse – feltet.no_NO
dc.title.alternativePerspectives on coping, development and well – being - expertise from experience, Green Care in mental health field.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber67no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record