Show simple item record

dc.contributor.authorBirkeland, Solveig
dc.date.accessioned2013-01-24T09:07:35Z
dc.date.available2013-01-24T09:07:35Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132584
dc.descriptionMasteroppgave i psykisk helsearbeid, 2012no_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å belyse sammenhenger mellom ivaretakelse av helsearbeiderens relasjonskompetanse og opplevelse av arbeidsglede, og pasientens opplevelse av terapien. Studien er en undersøkende kvalitativ studie, med en presentasjon av en teoretisk forståelsesramme forut for individuelle intervjuer av fem strategisk utvalgte helsearbeidere. Forståelsesrammen klargjør at det er hermeneutisk tilnærmingsform med vekt på den enkeltes opplevelser, sett i et fenomenologisk perspektiv, som representerer datasamlingen og grunnlaget for analyse og konklusjon. Som en del av den metodiske tilnærmingen har jeg i oppstart av intervjuene presentert to narrativer for å konkretisere problemområdene, gjennom å problematisere ulike samhandlingsprosesser i psykisk helsearbeid, Psykisk helsearbeid har som følge av opptrappingsplanen for psykisk helse fått mer oppmerksomhet de siste årene, og lovbestemte krav om utbygging av lokalbasert psykisk helsetjeneste sikrer et kommunalt minimumstilbud, samtidig som nedbygging av institusjonskapasiteten har satt fart. Veilederen "Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene" (Sosial-og helsedirektoratet, 2005), angir noen hovedområder som skal vektlegges, deriblant kompetansekravet til de som arbeider der. Hensikten med denne studien har vært å ikke bare vektlegge helsearbeiderens formelle kompetanse, men vel så mye den kompetansen som kan sammenfattes som relasjonskompetanse, og etterspørre sammenhenger mellom ivaretakelse av den, og opplevelse av arbeidsglede, og også pasientens utkomme av terapien. Funnene i studien viser at det er god tilgang på ulike kurs med hensikt å oppdatere og endre forståelsesrammene på psykisk helsearbeid. Til tross for gode hensikter om faglig oppdatering, har det gjennom intervjuene samtidig fremkommet at helsearbeidernes deltakelse i kurs, oppdateringer og videreutdanninger, også skaper en kjærkommen distanse til pasientene, og deres lidelse. Konklusjonen viser at behovet for veiledning og refleksjon er stort, det er nødvendig for å forebygge utbrenthet som følge av uheldig arbeidsstress, og for å sikre kvaliteten på tjenestene slik at pasientenes behov blir ivaretatt. Søkeord: psykisk helsearbeid, helsearbeider, relasjonskompetanse, pasient, pasientrettigheter, veiledning, refleksjon.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The object of this study was to find correlations between safeguarding health professionals’ interpersonal (relational) skills and their experience of job satisfaction, and the patient’s experience of the therapy. It was a qualitative, investigative study built up by presenting a theoretical framework of understanding prior to five individual interviews with strategically selected health professionals. The theoretical framework was based on a hermeneutic approach, attaching importance to individual experiences from a phenomenological perspective. As part of this methodological approach, I presented two narratives in the interviews in order to identify the problem areas, by querying different interactive processes in mental health care. The collected data, consisting of the interviews and the theoretical framework, provided the basis for further analytical work. In recent years, following the introduction of an escalation plan for mental health, there has been greater focus on mental health care in Norway. Statutory requirements for the development of locally based mental health services ensure a minimum level of municipal mental health care, while at the same the build-down of institutional capacity has speeded up. In Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (a guide to mental health care for adults at local level), issued by the Directorate for Health and Social Affairs in 2005, some main areas are earmarked for special attention. These include the skills required of health professionals and expectations regarding cross-disciplinary teamwork. The purpose of this study was to bring attention not only to the formal qualifications of health professionals, but also to qualifications that come under the heading of interpersonal skills. During the interviews, the health professionals were asked for their views on safeguarding interpersonal skills and their own job satisfaction, and on the patient’s therapeutic outcome. The study has revealed that there is a good variety of available courses with a view to updating and changing the frameworks of understanding of mental health care. Despite good intentions regarding professional updating, it has emerged from the interviews that participation in courses and further education also gives health professionals a welcome distance from the patients and their illnesses. The study has also revealed a lack of guidance and reflection, which are necessary to prevent undesirable job stress and burnout and to ensure that the quality of the services meets the needs of the patients.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectivaretakelseno_NO
dc.subjectrelasjonskompetanseno_NO
dc.subjectarbeidsgledeno_NO
dc.subjectterapino_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectintervjuerno_NO
dc.subjectsamhandlingsprosesserno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjecthelsearbeiderno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectpasientrettigheterno_NO
dc.title"Relasjonskompetanse i psykisk helsetjeneste" : Helsearbeideres syn på ivaretakelse av relasjonskompetansen, - betydning for egen arbeidsglede og pasientenes utkomme av terapien?no_NO
dc.title.alternative"Interpersonal skills in mental health care" : Health professionals' views on safeguarding interpersonal skills - significance for their own job satisfaction and for the patients' therapeutic outcomeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber83 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record