Show simple item record

dc.contributor.authorSætersmoen, Margrethe
dc.date.accessioned2010-08-19T13:45:56Z
dc.date.available2010-08-19T13:45:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132621
dc.descriptionMastergradsoppgave i språk, kultur og digital kommunikasjon, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2010en_US
dc.description.abstractNorsk: Det overordnede temaet for min avhandling er ungdomsskolegutters motivasjon for lesing av digitale tekster. Mye av guttenes lesing på fritiden, foregår på skjerm. Hver dag leser de ut fra mange forskjellige motiv, likevel viser store leseundersøkelser som PISA og PIRLS at unge gutter leser mindre enn jenter, de leser dårligere enn jenter, og er mindre motiverte for lesing (Roe, A. & Solheim, R.G., 2007). De seinere årene har det vært satset på lesing med spesielt fokus på gutter. I denne sammenhengen har jeg valgt å undersøke gutters lesing av digitale tekster, som ofte er forbundet med hurtige valg og en følelse av frihet. Problemstillingen min er: På hvilke måter kan digitale tekster fremme motivasjon for lesing hos gutter i ungdomsskolen? Forskningen i dette prosjektet bygger på teori om lesing i nye medier, som er en mangfoldig og komplisert prosess. Digitale tekster kjennetegnes ved å være multimodale, hypertekstuelle og interaktive. De innbyr i varierende grad til aktivitet og tilbyr en rekke muligheter for veivalg i lesingen. Modalitetenes samspill og leserens følelse av koherens, er ekstra viktig i tekster som tilbyr ulike individuelle leseforløp. Motivasjonen for å lese digitale tekster vurderes i denne oppgaven opp mot selvbestemmelsesteori med vekt på bygging av indre motivasjon og forventning om mestring. Denne teorien bygger på menneskets behov for selvbestemmelse og frihet til å velge (autonomi), kompetanse og tilhørighet (Deci & Ryan, 1985). I arbeidet med å finne svar på problemstilling og forskerspørsmål har jeg videoobservert sju gutter på fjorten år, i arbeid med digitale fagtekster. Her har jeg sett på guttenes søk rundt på skjermen og intervjuet dem om de valgene de tok og tankene de har om egen lesing. Funnene fra undersøkelsen viste at guttene trivdes med at digitale tekster tilbyr aktivitet og valgmuligheter. I de tilfellene der de multimodale uttrykkene i tillegg maktet å stimulere flere sanser hos guttene, ble det skapt motiverende forhold for lesing. Leseprosessen er imidlertid komplisert, slik at forhold som leserens forkunnskaper, forventning om mestring og følelsen av koherens i lesingen også måtte være tilstede, for å oppnå en optimal leseopplevelse. Forfattere av hypertekster har en utfordrende jobb i å skape koherens ut fra fragmentariske deler av en tekst, og guttene har en utfordring i forhold til å være bevisste på hvilke konvensjoner som gjelder og lære seg å lese multimodale uttrykk og skjønne hvilke kvaliteter ved tekstene som vektlegges i de forskjellige lesesituasjonene.en_US
dc.description.abstractEnglish: My main topic in this thesis is to look into how the boys in junior high school are motivated when reading digital texts on the computer. The boys use the computer a lot in their leisure time. They read a lot of different texts out of many different reasons every day. Still large tests in reading, like PISA and PIRLS, show that boys read less sufficient than the girls, they read less, and they are less motivated for the task (Roe, A. & Solheim, R.G., 2007). A lot has been done to give the boys better skills in reading and to increase their motivation. Because of this I decided to investigate the boys when they read digital texts. This reading is characterized by rapid choices and a feeling of freedom. My main question in this thesis is: In what ways can digital texts make boys in junior high school more motivated in reading? My research in this project is built upon theory on reading in new digital media. The reading is a complicated process. Digital texts are multimodal, hypertextual and interactive in its nature, and offers varied amounts of activity and choices in the reading. The interaction between modalities and the feeling of coherence is especially important in texts which offers different individual reading paths. My perspective on motivation is the self – determination theory in combination with intrinsic motivation and capacity beliefs. This theory is built upon humans need for autonomi, competence and relatedness (Deci &Ryan, 1985). In my research I used video to find out how seven fourteen year old boys navigated through some digital texts. I also interviewed them about their reading, the choices they made, and their opinions on their own reading in general. My findings told me that multimodal texts can motivate the boys if the modalities work together in an understandable way, and that the texts give the boys choices in reading. By giving them these choices we give them a sense of control and influence in the reading situation. The feeling of coherence in reading a digital text is also crucial as regards the effort the boys will put in the reading process. Another thing these findings told me, was that the boys- knowledge of the theme and their expectations of mastering the reading of a text, would be very important as to whether they chose to read the text or not. Authors of digital texts have a challenge in producing wholes out of fragmentary peaces of texts. The boys must learn how to read these bits and peaces into meaningful whole texts, and be aware of which mode has different meanings in various expressions.
dc.language.isonoben_US
dc.subjectDigital lesingen_US
dc.subjectInternetten_US
dc.subjectUngdomsskolenen_US
dc.subjectDIGKOM
dc.titleGutters lesing på nett : lesing og motivasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550en_US
dc.source.pagenumber119en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record