Show simple item record

dc.contributor.authorHansgård, Håvard
dc.date.accessioned2013-09-06T12:46:40Z
dc.date.available2013-09-06T12:46:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132756
dc.descriptionBachelor i agronomi. Blæstad 2013no_NO
dc.description.abstractOrganisk materiale i jord er viktig av agronomiske og klimatiske grunner. Det er avgjørende for jordas produksjonsevne og bruksegenskaper. Organisk materiale inneholder ca. 58% karbon og utgjør en viktig brikke i karbonets kretsløp og er dermed viktig i klimasammenheng. Jordarbeiding påvirker jordas egenskaper, deriblant dens innhold av organisk materiale. Lange måleserier viser at det pågår et tap av organiske materiale fra Norsk åkerjord. Det har lenge vært en oppfatning at det er mulig å begrense disse tapene ved å gå over fra tradisjonell jordarbeiding til redusert jordarbeiding. Denne litteraturstudien tar sikte på å avklare om dette stemmer og følgende problemstilling er valgt: Hvordan påvirkes mengde organisk materiale i Norsk åkerjord av tradisjonell jordarbeiding og redusert jordarbeiding? For å besvare problemstillingen er prosesser for binding og tap av organisk materiale beskrevet og drøftet. Jordarbeidingens effekt på jordegenskapene beskrives også. Videre blir forsøksdata fra et utvalg av studier presentert og drøftet. Drøftingen ser på mulige sammenhenger mellom det teoretiske grunnlaget og resultatene funnet i forsøkslitteraturen. Ut fra funnene i oppgaven er det ikke mulig å konkludere entydig, men tendensen er klar og mye peker i samme retning: Det er trolig ikke mulig å begrense tapet av organisk materiale fra jorda ved å endre praksis fra tradisjonell jordarbeiding til redusert jordarbeiding. I erosjonsutsatte områder er det god grunn til å velge redusert jordarbeiding, siden det kan begrense tapet av både mineralpartikler og organisk materiale.no_NO
dc.description.abstractSoil organic matter in is important for agronomic and climatic reasons. It is essential for the production capacity and operating characteristics. Organic matter contains ca. 58% carbon and constitutes an important part of the carbon cycle and are thus important in a climate context. Tillage affects soil properties, such as its content of organic matter. Long series of measurements show that there is a loss of organic material from Norwegian arable land. It has long been a perception that it is possible to limit these losses by switching from traditional tillage to reduced tillage. This literature study aims to clarify this and the following research question is chosen: How is the amount of organic matter in Norwegian arable soils affeceted by traditional tillage and reduced tillage? To answer the research question the processes for sequestration and loss of organic matter is described and discussed. Tillage effect on soil properties are also described. Furthermore, experimental data from a selection of studies is presented and discussed. The discussion looks at possible links between the theoretical basis and the results found in the experimental literature. Based on the findings of the task, it is not possible to conclude unambiguously, but the trend is clear and much points in the same direction: It is probably not possible to limit the loss of organic matter from the soil by altering practices from traditional tillage to reduced tillage. In erosion-prone areas there is good reason to choose reduced tillage, since it can limit the loss of both mineral particles and organic matter.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectjordbearbeidingno_NO
dc.subjectorganisk materialeno_NO
dc.titleMengde og fordeling av organisk materiale i Norsk åkerjord ved ulike systemer for jordarbeidingno_NO
dc.title.alternativeAmount and distribution of organic matter in Norwegian arable land by different tillage systemsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910no_NO
dc.source.pagenumber55 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record