Fra og med 2018: Bacheloroppgaver med karakter A eller tilsvarende. Til og med 2017: Bacheloroppgaver med karakter A, B eller tilsvarende.

Collections

Recent Submissions

 • Tilpassing av skiløyper med omsyn til villrein (Rangifer tarandus) og brukarane gjennom adaptiv forvaltning- ei brukarundersøking 

  Trydal, May Britt (Bachelor thesis, 2019)
  Konflikt mellom dei som vil ivareta villreinen (Rangifer tarandus) og deira leveområdet og dei som ynskjer næringsutvikling er ei kjent sak. Verdiskapingsprogram, modellar og metodikk er tiltak for å ivareta omsynet til ...
 • Analyse av driftspris ved sluttavvirkning 

  Storberget, Martin (Bachelor thesis, 2019)
  Med økte tømmerpriser og større etterspørsel har det den siste tiden blitt svært attraktivt å avvirke skog. Sammenhengen mellom prisen som entreprenør blir betalt for drifta og faktiske driftskostnader er en pågående ...
 • Fremtidig skogplanteproduksjon i mikrobrett 

  Grande, Erlend (Bachelor thesis, 2019)
  Produksjon av skogplanter har i lang historie vært viktig i det norske skogbruket. Regjeringa ønsker i statsbudsjettet for 2019 å fortsatt gi tilskudd til tettere planting, samt å gi støtte til skogplanteforedling som et ...
 • Orrfuglens (Lyrurus tetrix) og storfuglens (Tetrao urogallus) habitatbruk i moderne kulturskog 

  Grøseth, Magnus Ler (Bachelor thesis, 2019)
  Det moderne bestandsskogbruket har formet det meste av skogstrukturen vi har i dag. Mange arter med leveområder i skogen er tilknyttet bestemte suksesjonstrinn. Skogshøns (Tetraonidae) i den boreale barskogen i Fennoskandia ...
 • Incarnations of Dracula 

  Aspeggen, Ragnhild Jønsberg (Bachelor thesis, 2017)
  An exploration of the function of monsters within the culture that produced them, and how a well known monster archetype changes in form and function when exported to a vastly foreign culture. By looking at Bram Stoker’s ...
 • Språk og virkelighet 

  Bjørnødegård, Vilde Villemo (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har jeg spurt meg selv om språket vi snakker påvirker hvordan vi tenker. Denne problemstillingen har ikke ført til noen svar, men mange refleksjoner rundt teoretikere som Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, ...
 • Dorian Gray as a Modern Monster 

  Furuseth, Ylva Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  The Picture of Dorian Gray is a much discussed philosophical horror novel by famed poet and playwright Oscar Wilde. The character of Dorian Gray is both timeless and memorable in his exhibitions of human monstrosity and ...
 • Do Androids Dream of Electric Sheep and Blade Runners? 

  Westre, Tore (Bachelor thesis, 2018)
  The thesis is “How are the androids depicted in Do Androids Dream of Electric Sheep? Versus in Blade Runner, and what effect does it have on the theme of empathy and humanity in the two versions?”. This thesis explores ...
 • Adapting Horror 

  Andersen, Henrik (Bachelor thesis, 2018)
  This paper seeks to evaluate the differences in the novel Dracula and the adaptation by Francis Ford Coppola. The paper examines how horror is created in both works, from the technical aspects of writing and filmmaking, ...
 • Harry Potter and the teaching of otherness in the EFL classroom 

  Kiewiet, Laura D. (Bachelor thesis, 2017)
  In this thesis I explore the advantages of EFL students in Secondary school learning about otherness through young adult literature. I have chosen to concentrate mainly on one novel, namely Harry Potter and the philosopher’s ...
 • The Narrative Life of Frederick Douglass in History Teaching 

  Børresen, Magnus (Bachelor thesis, 2018)
  English: This paper is about lesson planning in Norwegian upper secondary classrooms. The thesis is as follows: “Grounded in theory, how could one work with The Narrative Life of Frederick Douglass in the classroom while ...
 • Møter med flyktninger 

  Mirzaee, Zainab; Sharif, Maryama (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Flyktninger kommer ofte fra krigsland og opplever turtur, fengsel og vanskeligheter før, under og etter flukten. Dette kan føre til at disse menneskene er traumatiserte og på grunn av dette får en psykiatrisk ...
 • Kan kommunikasjon lindre moderat angst? 

  Biti, Silje; Antonsen, Tim (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn En angstlidelse rammer omtrent 30% av den norske befolkningen i løpet av livet (Psykisk Helse, 2015). Vi har møtt flere pasienter med angst gjennom våre praksisperioder. Vi har erfart at kommunikasjonen mellom ...
 • Tidlig identifisering av Sepsis 

  Mathisen, Christoffer Hagen; Bakke, Stian (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost i somatisk sykehus». Metode: Litteraturstudie. Drøfting: I oppgaven drøftes det i hovedsak hvordan sykepleiere kan oppdage ...
 • Onde mennesker eller bare onde handlinger? 

  Andreassen, Sunniva; Fagerli, Stine (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Vi ønsker å belyse temaet vold og aggresjon, og se på utfordringene dette kan medføre for sykepleien som blir gitt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan danne en relasjon og utøve god ...
 • Hvordan kan jeg ligge med noen da? 

  Dalen, Kjersti; Huse, Frida (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å vise hvordan sykepleiere kan bidra tilå bevare unge stomioperertes seksualitet, og på hvilken måte en kan fremme mestring og veilede en pasient igjennom dette. Problemstilling: ...
 • Seksualitet: Mellom sykepleierens oppfatning og pasientens forventning 

  Arnestuen, Julie Kjensmo; Halvarsson, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hjerte- og karsykdommer samlet sett innebærer flest dødsfall i alle aldersgrupper. På tross av dette er dødeligheten tilknyttet disse sykdommene kraftig redusert. Dette medfører at flere pasienter overlever og ...
 • Rus- og psykisk lidelse, samhandling og relasjon med ROP brukeren 

  Børresen, Jeanett Nørholm; Tveit, Stine Lundetræ (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I dagens samfunn er det større fokus på mennesker som sliter med både rus- og psykisk lidelse. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer og negative holdninger. Det er kun de siste 14 årene denne gruppen ...
 • Hvordan kan en faktor som “off-market”-salg påvirke eiendomsmeglers rolle i et eiendomssalg? 

  Svee Austad, Amalie; Einarsen, Marion; Schei, Rakel (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven tar vi for oss en eiendomsmeglers rolle i et salg uten annonsering, “off market”. Dette er et tema som er spennende å belyse fordi det gjerne blir fremstilt negativt i media. Dette er en salgsform ...
 • Hvordan kan et off-market salg gjennomføres i tråd med god meglerskikk? 

  Bøhmer, Ingrid; Bakken Larsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018)
  Eiendomsmeglingsbransjen er en bransjen som til enhver tid er i medias søkelys og blir ofte omtalt negativt. Etter Brennpunkt dokumentaren “Boligbobla”, som ble vist på NRK den 24.10.2017, ble bransjen på ny satt i hardt ...

View more