Fra og med 2018: Bacheloroppgaver med karakter A eller tilsvarende. Til og med 2017: Bacheloroppgaver med karakter A, B eller tilsvarende.

Collections

Recent Submissions

 • Kan avstand til vei påvirke elgbeiteskader på furu (Pinus sylvestris)? 

  Bergerud, Ingvild (Bachelor thesis, 2019)
  Elgen (Alces alces) er det største hjortedyret i Norge og utgjør i dag en viktig ressurs for grunneiere og jegere. En sammensetning av ulike faktorer har ført til en kraftig økning i bestanden, blant annet endringer i ...
 • Utfordringer med melkefeber, jurhelse og redusert fruktbarhet knyttet til mineralene Mg, Na, K, Cl og Ca hos den norske melkekua 

  Bruheim, Esten (Bachelor thesis, 2019)
  Formålet med denne bacheloren var tredelt: • Å se på mineralsamspillet av de essensielle mineralene Mg, Na, K, Cl og Ca i jord • Å se på mineralinnhold og deres innbyrdes forhold i grovfôr opp mot effekten på mineralbalansen ...
 • Bruk av UAV for registrering av viktige fenotypiske data med RGB sensor i Graminor AS sine foredlingsfelt 

  Ødegaard, Nikolai (Bachelor thesis, 2019)
  Norsk landbruk står ovenfor utfordringer med selvforsyningsgraden på mathvete. Det er ønsket en økning i produksjonen, samtidig som arealene tildelt dyrkning av mathvete blir mindre. For å kunne opprettholde selvforsyningsgraden ...
 • Spredning av husdyrgjødsel med tankvogn i kupert terreng : Forslag til tekniske løsninger 

  Byberg, Håvard; Berg, Tobias Smestad (Bachelor thesis, 2019)
  Jordbruket har i de siste årene vært utsatt for flere utfordringer, bl.a. sentralisering og effektivisering. I den forbindelse er håndtering og effektiv utnyttelse av husdyrgjødsel en viktig del av norsk matproduksjon. ...
 • Planlegging av driftsbygning til sau på Rossevatn gard 

  Rossevatn, Ruth Jane (Bachelor thesis, 2019)
  Sjølvforsyningsgraden av mat ligg under 50 % i Noreg i dag. For å auke sjølvforsyningsgraden må ein ta i bruk resursane Noreg har. 45% av utmarka egnar seg som husdyrbeite. NIBIO har kartlagt vegetasjonen i utmarka, og ...
 • Gårdsbasert biogassanlegg for 100 kuer 

  Jerpstad, Isak (Bachelor thesis, 2019)
  Biogassproduksjon er en god måte å utnytte ressursene våre på, der vi henter ut og anvender energi vi ellers ville spredd på jorda og der noe ville gå ut i atmosfæren. Biogassproduksjon er kjent og mye brukt i store deler ...
 • Filoverføring frå Skifteplan og Cropsat til John Deere 6130R for bruk av Kverneland Exacta CL Geospread 

  Himle, Ola (Bachelor thesis, 2019)
  Med dagens fokus på miljø og matsikkerheit er det nødvendig å ta i bruk ny teknologi som er utvikla for å effektivisere og rasjonalisere matproduksjonen. Presisjonsjordbruk er eit nøkkelord i teknologi som blir nytta i ...
 • Frøhvile i tradisjonelle nordiske krydder og medisinplanter 

  D'Este, Valentina Rosalia (Bachelor thesis, 2019)
  Gjennom denne bacheloroppgaven skal tre tradisjonsrike Nordiske krydder og medisinplanter undersøkes for hvilken behandling som kreves for å bryte frøhvilen. Kvann (Angelica arcangelica), hjerteurt (Leonurus cardiaca) og ...
 • Innvirkningen av høsteteknikk og lagringsforhold på gulrotsvinn grunnet soppsykdommer : en litteraturstudie 

  Raa, Knut (Bachelor thesis, 2019)
  Denne bacheloroppgaven omhandler innvirkningen av høsteteknikk og lagringsforhold på gulrotsvinn grunnet soppsykdommer. Oppgavens hensikt er å bruke litteratur for å belyse faktorer som påvirker lagringsevnen til gulrot ...
 • Tilpassing av skiløyper med omsyn til villrein (Rangifer tarandus) og brukarane gjennom adaptiv forvaltning- ei brukarundersøking 

  Trydal, May Britt (Bachelor thesis, 2019)
  Konflikt mellom dei som vil ivareta villreinen (Rangifer tarandus) og deira leveområdet og dei som ynskjer næringsutvikling er ei kjent sak. Verdiskapingsprogram, modellar og metodikk er tiltak for å ivareta omsynet til ...
 • Analyse av driftspris ved sluttavvirkning 

  Storberget, Martin (Bachelor thesis, 2019)
  Med økte tømmerpriser og større etterspørsel har det den siste tiden blitt svært attraktivt å avvirke skog. Sammenhengen mellom prisen som entreprenør blir betalt for drifta og faktiske driftskostnader er en pågående ...
 • Fremtidig skogplanteproduksjon i mikrobrett 

  Grande, Erlend (Bachelor thesis, 2019)
  Produksjon av skogplanter har i lang historie vært viktig i det norske skogbruket. Regjeringa ønsker i statsbudsjettet for 2019 å fortsatt gi tilskudd til tettere planting, samt å gi støtte til skogplanteforedling som et ...
 • Orrfuglens (Lyrurus tetrix) og storfuglens (Tetrao urogallus) habitatbruk i moderne kulturskog 

  Grøseth, Magnus Ler (Bachelor thesis, 2019)
  Det moderne bestandsskogbruket har formet det meste av skogstrukturen vi har i dag. Mange arter med leveområder i skogen er tilknyttet bestemte suksesjonstrinn. Skogshøns (Tetraonidae) i den boreale barskogen i Fennoskandia ...
 • Incarnations of Dracula 

  Aspeggen, Ragnhild Jønsberg (Bachelor thesis, 2017)
  An exploration of the function of monsters within the culture that produced them, and how a well known monster archetype changes in form and function when exported to a vastly foreign culture. By looking at Bram Stoker’s ...
 • Språk og virkelighet 

  Bjørnødegård, Vilde Villemo (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har jeg spurt meg selv om språket vi snakker påvirker hvordan vi tenker. Denne problemstillingen har ikke ført til noen svar, men mange refleksjoner rundt teoretikere som Edward Sapir, Benjamin Lee Whorf, ...
 • Dorian Gray as a Modern Monster 

  Furuseth, Ylva Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  The Picture of Dorian Gray is a much discussed philosophical horror novel by famed poet and playwright Oscar Wilde. The character of Dorian Gray is both timeless and memorable in his exhibitions of human monstrosity and ...
 • Do Androids Dream of Electric Sheep and Blade Runners? 

  Westre, Tore (Bachelor thesis, 2018)
  The thesis is “How are the androids depicted in Do Androids Dream of Electric Sheep? Versus in Blade Runner, and what effect does it have on the theme of empathy and humanity in the two versions?”. This thesis explores ...
 • Adapting Horror 

  Andersen, Henrik (Bachelor thesis, 2018)
  This paper seeks to evaluate the differences in the novel Dracula and the adaptation by Francis Ford Coppola. The paper examines how horror is created in both works, from the technical aspects of writing and filmmaking, ...
 • Harry Potter and the teaching of otherness in the EFL classroom 

  Kiewiet, Laura D. (Bachelor thesis, 2017)
  In this thesis I explore the advantages of EFL students in Secondary school learning about otherness through young adult literature. I have chosen to concentrate mainly on one novel, namely Harry Potter and the philosopher’s ...
 • The Narrative Life of Frederick Douglass in History Teaching 

  Børresen, Magnus (Bachelor thesis, 2018)
  English: This paper is about lesson planning in Norwegian upper secondary classrooms. The thesis is as follows: “Grounded in theory, how could one work with The Narrative Life of Frederick Douglass in the classroom while ...

View more