Etter 2019 legges som hovedregel ikke bacheloroppgaver i Brage. Unntaksvis legges det inn noen eksempeloppgaver fra Evenstad og Blæstad.
Fra og med 2018 til og med 2019: Bacheloroppgaver med karakter A eller tilsvarende.
Til og med 2017: Bacheloroppgaver med karakter A, B eller tilsvarende.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Effekter av oppstalling og inneklima på luftvegslidelser hos kalv - En litteraturstudie 

  Wekre, Jørgen (Bachelor thesis, 2022)
  Kalvene representerer framtida i fjøset. Det er viktig for dyrevelferd, produksjon og økonomi at kalvene har en god helse og unngår sykdom. Denne litteraturstudien har undersøkt hvilke effekter inneklima og oppstalling gir ...
 • Feltstudie av frøblandinger, til fornying av eng i Rauma kommune 2020. - Med fokus på sentrale egenskaper i gjenleggsåret. 

  Rydjord, Sveinung Gjøen (Bachelor thesis, 2021)
  For å øke selvforsyningsgraden i Norge må lokale ressurser utnyttes bedre, det gjennom økt produksjon på arealer som allerede brukes. Et steg er å tilegne seg kunnskap og bruke vekstene sine sterkeste sider. Problemstillingen ...
 • Planlegging av ny korntørke på Nøttestad Nordre 

  Veflingstad, Lars Jakob (Bachelor thesis, 2022)
  Tørking og kjøling av korn er avgjørende for å få god lagerstabil kornmasse. I framtiden er det antatt at norsk landbruk er mer uforutsigbart og med mer usikkert vær som gjør at bonden må tenke mer på hvordan en kan øke ...
 • Sammenheng mellom surfôrkvalitet, kraftfôrforbruk og melkeytelse på melkeku 

  Kjøsnes, Tomas (Bachelor thesis, 2022)
  For å utnytte produksjonspotensialet til ei melkeku stilles det krav til en fôrrasjon som dekker kuas energiforbruk. Selv om kraftfôr er viktig for nok tilførsel av energi og protein, står grovfôr for den største andelen ...
 • N2-Applieds nitrogenberiket husdyrgjødsel - Effekt på avlingsstørrelse og kløverprosent i norsk eng 

  Arnstad, Marit Isabel Løvlie (Bachelor thesis, 2021)
  Nitrogentap fra husdyrgjødsla gjør at man ikke får utnyttet potensialet som ligger i gjødsla, og man blir nødt til å spre mineralgjødsel for å dekke plantas nitrogenbehov. Dette er lite klimavennlig og skaper også flere ...
 • Effekt av såtidspunkt for fangvekst i korn 

  Ødegaard, Jørgen V. (Bachelor thesis, 2021)
  Fangvekster bidrar til å fange opp overflødig fosfor og mineralsk nitrogen og med dette forhindre utvasking. I tillegg har den positive egenskaper for jordstrukturen. Bruken av fangvekster i Norge har vært lav de siste ...
 • Såing av erter i eng 

  Tjåland, Tomas (Bachelor thesis, 2022)
  Bruken av kraftfôr til å produsere kjøtt og melk i Norge er et tema med økende interesse. Ettersom vi opplever store svingninger i det globale markedet, ser vi at det å importere ingredienser for å produsere kraftfôr til ...
 • «Psykisk helse i landbruket» 

  Dølen, Anette (Bachelor thesis, 2021)
  Studiet undersøker hvordan man kan arbeide forebyggende for bønders psykiske helse og hvile rolle rådgiverne har i det arbeidet. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan kan man arbeide forebyggende for bønders psykiske ...
 • Ressurseffektiv gjødselstrategi i grovfôrproduksjon 

  Vink, Gerbrand (Bachelor thesis, 2021)
  Verdens matproduksjon har økt betydelig de siste 60 årene. Vi regner med at vi produserer 30% mer mat pr innbygger globalt sett enn på 60-tallet. Denne økningen av matproduksjonen har kommet som konsekvens av en enorm ...
 • Betydningen av automatiske melkesystemer (AMS) for bondens fysiske helse. 

  Lyshaug, Eline Nordskag (Bachelor thesis, 2021)
  Denne studien undersøker hvordan automatiske melkesystemer (AMS) påvirker bondens fysiske helse. Med underproblemstillingene: 1. Kan installasjon av melkerobot redusere belastninger og belastningsskader hos melkebønder? ...
 • Hampefrøet – Klimatiske forutsetninger for dyrking i Norge 

  Fløtten, Mona Elisabeth (Bachelor thesis, 2021)
  Hampen har vært en del av menneskets historie i årtusener. Fiberne ble brukt til klær og tau, frøene til olje, og mat til folk og dyr. Planten har vært lite aktuell siste halvdel av 1900-tallet, grunnet lovgivning og ...
 • Evaluering av målinger fra Claas NIR sensor for tørrstoff og næringsinnhold i ferskt gras 

  Ekker, Vegard; Brørs, Fredrik (Bachelor thesis, 2022)
  Denne oppgaven om evaluering av målinger fra en Claas NIR sensor for tørrstoff og næringsinnhold i ferskt gras, tar for seg et forsøk som er gjennomført sommeren 2021, og en litteraturstudie om NIR teknologi. Problemstillingen ...
 • Virtuelle gjerder, ein del av framtidas beiteteknologi 

  Sinnes, Karina (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgåva vart det undersøkt om virtuelle gjerder er framtidas beiteteknologi med forskingsspørsmål om dyrevelferd, økonomi og brukarerfaring på utmarksbeite. Beiting med virtuelle gjerder er ein innovativ og ny måte ...
 • Avlingsregistrering i eng – NIR sensor på selvgående finsnittere 

  Havn, Olav (Bachelor thesis, 2021)
  Selvgående finsnittere er godt utbredt i Norge og det er flere som har begynt å ta i bruk NIR sensor og utstyr for avlingsregistrering i eng. I denne oppgava har jeg undersøkt hvilken nytteverdi dette utstyret har, ...
 • Agronomisk Oversikt over Hydroponiske Systemer - Anbefalinger for Produksjon i Norge 

  Volden, Atle Emil (Bachelor thesis, 2021)
  Det er et stort potensial for hydroponisk dyrking i Norge. Dette kan bidra til å redusere import og isteden produsere ferske lokale grønnsaker hele året. I dag finnes det flere hydroponiske systemer. Hver enkelt har sine ...
 • Dyrevelferdsmessige utfordringer ved oppstalling av okser 

  Sando, Malin Sandnes (Bachelor thesis, 2022)
  Økt fokus på dyrevelferd de siste årene har ført til kritisk lys på negative forhold i husdyrhold. Til tross for studier som viser velferdsproblemer knyttet til oppstalling av okser på fullspaltegulv, er dette oppstallingssystemet ...
 • Haustetidspunkt for grovfôr til mjølkekyr 

  Kvam, Jørgen Andrisson (Bachelor thesis, 2021)
  Denne oppgåva har take føre seg grovfôrkvalitet og hatt fokus på i kor stor grad haustestadiumet påverkar kvaliteten i fôring av mjølkekyr. Det har vorte nytta fôrprøver frå ulike gardar for å samanlikne og analysere data. ...
 • Design, konstruksjon og testing av modulbasert kamerafester til undervisning i landbruk 

  Stavrum, Petter (Bachelor thesis, 2022)
  I denne oppgaven er det blitt designet, konstruert og testet en modulbasert kamerafesteanordning. Målet var å gjøre opptak av redskap og traktor med GoPro til bruk i undervisning på Blæstad campus enklere. Dette ble gjort ...
 • Næring i elgbeite om våren i sammenheng med migrasjon 

  Frostvoll, Karen Sofie (Bachelor thesis, 2023)
  Forskning på elgens diett og fôrselektivitet er viktig for å forstå dens fysiologi og hvordan den responderer på klima- og miljøendringer. Matselektivitet hos dyr er en kompleks prosess som er påvirket av både kvalitet og ...
 • Næringsinnhold i husdyrgjødsel ved gjødselseparering 

  Havn, Olav (Bachelor thesis, 2021)
  Norsk: Gjødselseparatorer separerer husdyrgjødsel til en fast- og en væskefraksjon som gir husdyrgjødsla nye muligheter og fordeler. I denne oppgava er det undersøkt hvordan næringsinnholdet endrer seg ved separering, ...

View more