Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKulseth, Line
dc.date.accessioned2013-08-26T09:04:00Z
dc.date.available2013-08-26T09:04:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133048
dc.descriptionBachelor i økonomi og administrasjon, 2013. Med tillatelse til å legge ut i Brage.no_NO
dc.description.abstractMarkedet for dagligvarer har vært gjennom store endringer. Tar man et tilbakeblikk på historien om dagligvarehandelen som starter sent på 1800- og tidlig på 1900-tallet, kan man ikke annet enn å la seg imponere over den ekstreme utviklingen, moderniseringen og den enorme veksten for denne type bransje. Konkurransesituasjonen i dagens marked er tøff. Kampen om kundene er hard. Hva er det Bunnpris & Gourmet Nidarvoll gjør riktig som har resultert i første plass i forhold til omsetning blant 219 Bunnpris-butikker, 2 år på rad? Med en problemstilling og seks hypoteser som retter seg mot ulike kvalitetsområder og teori om lojalitet, tilfredshet og forbrukeratferd, forsøker jeg å finne mulige årsaker til kundenes gjenbesøk for å kunne si noe om hvilken eller hvilke typer lojalitet man finner blant kundene på Bunnpris & Gourmet Nidarvoll. Kvantitativ metode og spørreskjemaundersøkelse er benyttet for å kunne svare på problemstillingen. Resultatene viser butikklojalitet, basert på de to ulike faktorene lyst og bekvemmelighet. Spørsmål om besøksfrekvens viser også at denne butikklojaliteten er til stede i høy grad hos Bunnpris & Gourmet Nidarvoll.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The market for groceries has gone through major changes. If we take a look back at the history of grocery stores starting late 1800 - and early 1900's, one cannot help but be impressed about the extreme development, modernization and the huge growth of this type of industry. Competition in today's market is tough. The battle for customers is fierce. What is Bunnpris & Gourmet Nidarvoll doing right that resulted in first place in terms of turnover among 219 Bunnpris stores, two subsequent years? With a research question and six hypotheses that target different areas of quality and theory of loyalty, satisfaction and consumer behavior, I try to find possible causes of customer return visits in order to say something about what or what types of loyalty is found among customers Bunnpris & Gourmet Nidarvoll. Quantitative methods and questionnaire survey was used to answer the research question. The results show store loyalty, based on the two different factors desire and convenience. Questions about patronage also show that this store loyalty is present in high levels in Bunnpris & Gourmet Nidarvoll.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdagligvarehandelenno_NO
dc.subjectkonkurranseno_NO
dc.subjectlojalitetno_NO
dc.subjecttilfredshetno_NO
dc.subjectforbrukeratferdno_NO
dc.subjectkvantitativ metodeno_NO
dc.titleHvilken type lojalitet finnes ved gjenbesøk hos Bunnpris & Gourmet Nidarvoll?no_NO
dc.title.alternativeWhat type of loyalty exists with customers who re-visit Bunnpris & Gourmet Nidarvoll?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber95 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel