Show simple item record

dc.contributor.authorSkovdahl, Frida Lise
dc.date.accessioned2012-08-02T07:40:59Z
dc.date.available2012-08-02T07:40:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133079
dc.descriptionBachelor i skogbruk. Evenstad 2012no_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne oppgaven har jeg vurdert effekten av å koordinere markberedning mot et forventet frøår i gran (Picea abies), gjennom å se på spiring og første års planteetablering i markberedningsflekker med ulik alder. Forsøket undersøker også om resultatene blir påvirket av alder på hogstflata ved tidspunkt for markberedning. To forsøksfelt, der vegetasjonstypen var henholdsvis småbregneskog og blåbærskog, ble etablert på bonitet G14 i Stange Allmenning. Feltene ble avvirket ved snauflatehogst i 2007. Forsøksfeltene ble inndelt i tre gjentak, og innenfor hvert av gjentakene ble flekkmarkberedning utført høsten 2008, 2009 og 2010. For å simulere naturlig frøfall ble flekkene sådd med bestandsfrø av lokal proveniens i henholdsvis ferske, ett år gamle og to år gamle markberedningsflekker, og i flekker etablert på henholdsvis fersk, ett år gammel og to år gammel hogstflate. På feltet med småbregneskog var det liten forskjell i antall spireplanter mellom ferske og ett år gamle flekker, mens de to år gamle flekkene hadde signifikant færre planter. På feltet med blåbærskog var det generelt lav spireprosent alle årene. Det var ingen signifikant forskjell mellom ferske og to år gamle flekker, men i de ett år gamle flekkene etablerte det seg signifikant færre spireplanter. På begge hogstfeltene hadde markberedning på ett og to år gammel hogstflate ingen negativ effekt på spiring og planteetablering, sammenlignet med markberedning når hogstflata var fersk. Resultatene bekreftet at markberedning bør utføres mot et forventet frøår, for å letne spiring og planteetablering før konkurrerende vegetasjon rekker å etablere seg i flekkene. Økende alder og gjengroing på hogstfeltet ved tidspunkt for markberedning hadde ingen negativ effekt på spireresultatene. I første rekke var det derimot årlige variasjoner i nedbør som i stor grad styrte spiring og planteetablering.no_NO
dc.description.abstractEnglish: In this bachelor thesis I have evaluated the effect of coordinating scarification towards an expected seed-fall in Norway spruce (Picea abies), by looking at germination and first-year seedling establishment in scarification patches of different age. The study also addresses whether the result is affected by clear-cut age at the time of scarification. The experiment was established in two clear-cut stands on site index class G14 in Stange Common, southeast Norway. The vegetation type in the first stand was small fern woodland, whereas the second stand was classified as bilberry woodland. The stands were harvested in 2007. In 2008 they were divided into three replicates, and within each replicate scarification was conducted in autumn 2008, 2009 and 2010. To simulate seed-fall, the patches were sown with stand origin seeds of local provenance in fresh, one year old and two year old scarification patches, and in patches established on fresh, one year old and two year old clear-cuts. On the field with small fern woodland there was little difference in the number of germinating plants on fresh and one year old patches, but in the two-year-old patches there was a significant decrease. On the field with bilberry woodland the germination percentage was generally low every year. There was no significant difference between fresh and two-year-old patches, but in the one-year-old patches there were significantly fewer established seedlings. The year of scarification had no effect on germination and plant establishment. The results confirmed that scarification should be carried out towards an expected seed-year, to facilitate germination and seedling establishment before competing vegetation establishes in the scarified patches. However, increasing age of the clear-cuts had no negative effect on the germination results. Annual variation in rainfall was most likely the main factor affecting germination and plant establishment in this study.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfrøfallno_NO
dc.subjectgranno_NO
dc.subjectPicea abiesno_NO
dc.subjectmarkberedningno_NO
dc.subjectvegetasjonskonkurranseno_NO
dc.titleNaturlig foryngelse av gran (Picea abies) etter åpne hogsterno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915no_NO
dc.source.pagenumber24 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record