Show simple item record

dc.contributor.authorRemmen, Jørgen
dc.contributor.authorOlsen, Tore Johan
dc.date.accessioned2010-08-02T11:27:02Z
dc.date.available2010-08-02T11:27:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133312
dc.descriptionBacheloroppgave i utmarksforvaltning, 2010en_US
dc.description.abstractNorsk: Norsk institutt for naturforskning og Grimsö forskningsstasjon, Sveriges landbruksuniversitet har samlet inn økologiske data på gaupe i en rekke ulike områder i Skandinavia. Prosjektet i nord er et samarbeid mellom det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe, Scandlynx, og ”Rovviltprosjektet i Nord-Troms”. Vår studie inngår som en del av Scandlynx i Troms og Finnmark, hvor hovedmålene er å studere gaupas effekt på tamrein, arealbruk og gaupas demografi i nordområdene. Gaupene ble bedøvet fra helikopter og påsatt GPS- halsband. GPS halsbandene er vanligvis operative i 1-2 år før de faller av. Registreringen av byttedyr foregår i 3-4 perioder årlig hvor GPS- halsbandene ble programmert til å sende ut 8-48 posisjoner i døgnet. Dette gir feltpersonell mulighet til å gå inn på cluster av posisjoner for å lete etter byttedyr. Vi brukte data fra 620 byttedyr fra 17 gauper, av de 12 hunner og 5 hanner. Våre resultater viste at rein var det desidert viktigste byttedyret for gaupe i nord, og at diettvalget varierte med kjønn. Vi fant 19 ulike byttearter i hunngaupenes diett mot 9 arter hos hanngauper. Det ble tatt mest rein om sommeren, noe som har med at få av gaupene hadde rein tilgjengelig om vinteren. Hanngaupene tok flere byttedyr enn forventet i nærheten av by- og tettsteder, samtidig som at drapsfrekvensen avtok med økende avstand fra by og tettsted. Hunngaupene tok like mange både nært og langt i fra by og tettsteder. Det var også de lavereliggende skogs- og fjellområder som var foretrukket predasjonshabitat ovenfor høyereliggende områder. Vi antar at også byttedyrtettheten er høyest i disse områdene, og at habitatvalg for predasjon er sterkt påvirket av byttedyrtilgjengelighet. Gaupa er i all hovedsak der byttedyrene befinner seg, rein og hare blir oftest tatt i skog ned mot havnivå mens fjellet stort sett blir preferert når man beveger seg over 500 – 600 meter. De resterende artene blir preferert tatt i skog.en_US
dc.description.abstractEnglish: The Norwegian Institute for Nature Research, and Grimsö Research Station, the Swedish University of Agricultural Sciences, has collected ecological data on lynx in different geographical regions of the Scandinavian Peninsula. The project in the north is a collaboration between Scandlynx and "The carnivore project in North Troms”. Our study was part of the Scandinavian research project on lynx in Troms and Finnmark, where the main objectives is to study the lynx effect on the semi domestic reindeer, area use and lynx demography in the North. Lynx were live-captured and equipped with GPS collars. GPS collars are usually operative for 1 – 2 years before dropping off. In periods of 3-4 times every year the intensities of the data location is scheduled to 8-48 locations per day. This allows ground personnel to search clusters of positions for kills and identify the prey at kill sites. We used data on 620 prey carcasses of 17 lynx individuals, of those 12 females and 5 males. Semi-domestic reindeer was the most important prey for lynx in the north. Diet selection was different for males and females. We found 19 species in the female lynx's diet compared with 9 species in male lynx's diet. Most reindeer was killed in the summer, which probably is because few of the lynx had reindeer available in the winter. Female lynx killed more prey with increasing distance from town and village, while the male lynx is not as mindful of the disorder. Lynx to the north seemed to strive for lower-lying forest and mountains as desirable habitat, but overall the trend is that prey are killed were prey are available. Semi-domestic reindeer and hares are more often killed in forest areas near the coast while the mountain is preferred when you move above 500 – 600 meters. The rest of the species were killed mainly in the forest.
dc.description.sponsorshipStudien inngår som en del av Scandlynx i Troms og Finnmarken_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectbyttedyren_US
dc.subjectgaupeen_US
dc.subjectkjønnen_US
dc.subjectdietteren_US
dc.subjecthabitaten_US
dc.titlePredasjon hos gaupe i Nord-Norge : kjønnspesifikk diett- og habitatvalgen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Zoogeography: 486en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record