Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnrud, Thomas
dc.date.accessioned2013-07-30T07:19:11Z
dc.date.available2013-07-30T07:19:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133336
dc.descriptionBachelor i utmarksforvaltning. Evenstad 2013no_NO
dc.description.abstractVillsvinet (Sus scrofa) har etablert seg i store deler av Sverige, og utbredelsesområdet blir stadig større. Det er utført få studier av økologiske konsekvenser som følge av villsvinets kolonisering og populasjonsvekst i Sverige. I denne studien har jeg undersøkt effekten av villsvinets populasjonsvekst i Sverige på populasjonene av rødrev (Vulpes vulpes), grevling (Meles meles) og storfugl (Tetrao urogallus). Med avskytningsstatistikk som datagrunnlag undersøkte jeg hvordan populasjonene av villsvin, rødrev, grevling og storfugl forandret seg i løpet en studieperiode på 14 år (1997-2010). Hele Sverige er studieområde i denne undersøkelsen, og landet ble inndelt i områder med villsvin, og områder uten villsvin. Videre benyttet jeg smågnagerindeks som indikator på eventuelle endringer i skogsdrift, og naturlig næringstilgang for rødrev. Statistikk over antall solgte statlige jaktkort for store deler av Sverige, ble brukt som indikator på endringer i jakttrykk. I områdene med villsvin viste mine resultater en signifikant økning i avskytning av villsvin. I de samme områdene var det en signifikant økning i avskytning av rødrev, mens det var en signifikant nedgang i avskytning av storfugl. Avskytningen av grevling var stabil gjennom hele studieperioden. I områdene uten villsvin fant jeg ingen signifikant forskjell i avskytning av rødrev, grevling eller storfugl. Videre viste analysene ingen korrelasjon mellom smågnagertetthet og avskytning av rødrev, verken i områdene med eller uten villsvin. Analysene av antall solgte jaktkort viste en nedgang i løpet av studieperioden, både i områdene med og uten villsvin. Rødrevpopulasjonens vekst i takt med villsvinpopulasjonen sør i landet, har antagelig sammenheng med økt næringstilgang. Økt næringstilgang kan skyldes foringsplasser etablert for villsvin, og tilgang på mere slakteavfall og kadavre. Storfuglpopulasjonens tilbakegang sør i landet, har antagelig sammenheng med villsvinets tilstedeværelse. Dette kan skyldes villsvinets predasjon på skogsfuglreir, men skyldes mest sannsynlig større predasjonspress fra rødrev og andre generalistpredatorer, som en sekundær effekt av villsvinets tilstedeværelse og foringsplasser.no_NO
dc.description.abstractWild boar (Sus scrofa) has established in large parts of Sweden, and its range is expanding. There are few studies of the ecological consequences of wild boar colonization and population growth in Sweden. In this study I examined the effect of wild boar population growth in Sweden on populations of red fox (Vulpes vulpes), badger (Meles meles) and capercaillie (Tetrao urogallus). By using harvest data, I have examined how populations of wild boar, red fox, badger and capercaillie has changed during a study period of 14 years (1997-2010). My study area is the whole of Sweden, and the country was divided into areas with wild boar, and areas without wild boar. I used a small rodent index as an indicator of possible changes in forestry and natural food availability for red fox. Number of sold state hunting licenses for large parts of Sweden, was used as an indicator of changes in hunting pressure. In areas with wild boar, my results showed a significant increase in number of shot wild boar during the study period. In the same areas there was a significant increase in number of shot red fox, while there was a significant decrease in number of shot capercaillie. Number of shot badgers, were stable throughout the study period. In areas without wild boar, I found no difference in number of shot red foxes, badgers or capercaillie. The analysis showed no correlation between the small rodent index and number of shot red foxes, in any area. The number of sold hunting licenses decreased during the study period in both areas with wild boar and areas without wild boar. The red fox population increase was correlated with the wild boar population increase in the southern part of the country, probably because increased food availability. Increased food availability is possibly due to feeding places established for wild boar, and access to more offal and cadavers. The capercaillie decline in the southern part of the country is probably related to boar presence. Studies has shown wild boar predation on capercaillie nests, but the decline in the capercaillie populations are likely related to increasing predation pressure from red foxes and other generalist predators, as a secondary effect of boar presence and supplemental feeding.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectvillsvinno_NO
dc.subjectSus scrofano_NO
dc.subjectrødrevno_NO
dc.subjectVulpes Vulpesno_NO
dc.subjectgrevlingno_NO
dc.subjectMeles Melesno_NO
dc.subjectstorfuglno_NO
dc.subjectTetrao urogallusno_NO
dc.subjectpopulasjonsvekstno_NO
dc.titleEffekten av villsvinets (Sus scrofa) populasjonsvekst i Sverige på populasjonene av rødrev (Vulpes vulpes), grevling (Meles meles) og storfugl (Tetrao urogallus)no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480no_NO
dc.source.pagenumber47 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record