Show simple item record

dc.contributor.authorMønness, Erik Neslein
dc.contributor.authorRydgren, Tore Litlerè
dc.contributor.authorHaave, Hanne
dc.contributor.authorLøhren, Mette
dc.contributor.authorNordby, Anders
dc.contributor.authorNylund, Dag
dc.contributor.authorRomstad, Harald
dc.contributor.authorStrand, Mona
dc.contributor.authorWikan, Gerd
dc.date.accessioned2008-08-13T07:18:56Z
dc.date.available2008-08-13T07:18:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7671-502-8
dc.identifier.issn1502-2374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133359
dc.description.abstractI kapittel 1 tolkes oppdraget og vår mandatforståelse. Det legges stor vekt på dokumentasjon og datagrunnlag, slik det ble etterspurt i forstudien. I kapittel 3 drøftes forholdet til campus 3. Vi ser ikke konfliktområder som tilsier organisasjonsendringer. Kapittel 4 viser aktivitet og utfordringer innen våre virksomhetsområder. Markedssituasjonen for våre studier svinger mye, noe som krever kontinuerlig tilpassing og omstilling; en kan i liten grad vedta utviklingen. Videre vektlegges den regionale utfordringen i tillegg til nasjonale oppgaver. Det vises til målsettinger gitt i stasbudsjettet, og særlig til utfordringer gitt i ”En ledende kompetansenasjon”, en utreding fra UFD. I kapittel 4.2 belyses høgskolens markedsutvikling. Flere av studiene på ØSIR, særlig informatikk, er konjunkturutsatte utdanninger og det har vært, og en må forvente, store svingninger i søkertall. IT-utdanningene i HH har hatt samme relative søkerutvikling som ved andre statlige høgskoler. Økonomiutdanningene har også hatt store svingninger, men i 2005 er søkningen passert søkningen fra 1997 og er på samme relative nivå som snittet for alle studier, og høyere enn for andre økonomistudier i statlige høgskoler. Søkningen til samfunnsfag i Norge har fra 2002 økt kraftig og betydelig mer enn for snittet av alle studier. Samfunnsfagene ved avdelingen har ikke tatt del i denne veksten. Vi mener hele høgskolen har tapt relativ konkurransekraft. de siste 7 år. Ut i fra veksten i ungdomskullene må en kunne forvente 20 % økt søkermasse nasjonalt frem mot år 2010. Siden år 2000 har ØSIR hatt tap av måltall og studiepoengproduksjon. Det har også avdelinger i andre høgskoler med samme type fagportefølje. Høgskolen i Hedmark har samlet tapt måltall og studiepoengproduksjon. ØSIR har en meget høg eksternfinansiert utdanningsvirksomhet, på samme nivå som for ordinære studieplasser. Videre belyses avdelingen diversifiseringsstrategi for studieutvikling. I korthet består det av å markedsføre mange studier med utgangspunkt i en grunnstamme kurs og fag. Det påvises at dette er en strategi som er i bruk her og også hos de fleste andre konkurrenter. Selv om det administrativt kunne ha vært enklere med færre studier, så er diversifisering en konsekvens av markedsutsetting. Samordna opptak (SO) er en markedskanal i tillegg til et servicesenter. ”Music Management” versus ”Øk/adm. Mulighet til fordyping blant annet innen musikkarrangement” er vel et nærliggende eksempel. I kapittel 4.3 dokumenteres utviklingen av forskningsaktivitet: I Norge og Hedmark, og internt i høgskolen. Omfanget i Hedmark er betydelig lavere enn i snittet av fylker uten universitet, og enda lavere enn landsgjennomsnittet. I høgskolen er det ca. 2 forekomster av FoU+formidling pr. fast ansatt pr. år de tre siste årene, slik kriteriene for dette har vært frem til nå. Oppdragsomsetningen pr. fast ansatt blir også belyst. I kapittel 4.4 dokumenters eksternt finansiert virksomhet; omfang. typer, kunder, organisering, utfordringer. Avdelingen har satset meget høyt på å bidra til regional utvikling gjennom å tilby oppdragsutdanninger. Fordi Hedmark har en voksenbefolkning med lavt utdanningsnivå, har dette vært et adekvat bidrag til regional utvikling. I og med fylkets lave forskningsaktivitet er etterspørselen etter forskning innen våre fag begrenset. Forsvaret har etter hvert blitt vår største kunde for oppdragsutdanninger. Denne virksomheten har et nasjonalt nedslagsfelt som også har fått oppmerksomhet i Stortinget.en
dc.format.extent702828 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesInformasjonsrapport;2en
dc.subjectHøgskolen i Hedmarken
dc.subjectAvdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikken
dc.subjectmarkedsutviklingen
dc.subjectstudiepoengproduksjonen
dc.subjectoppdragsvirksomheten
dc.subjectforskningen
dc.subjectstudieutviklingen
dc.titleRapport forprosjekt : Campus 4 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikken
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record