Brage - Høgskolen i Innlandet

Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

For mer informasjon om arkivet, se Høgskolen i Innlandets informasjonsside om Brage

Collections in this community

Recent Submissions

 • Campusutvikling Elverum - aktuelle studier med folkehelserelaterte profil. Forprosjektfase 1 2005 

  Elvehøy, Inger Lise; Moldjord, Wenke; Knutsen, Per Egil; Kvigne, Kari; Søberg, Lilja Palovara (Report, 2005)
 • Seed Longevity and Survival of Seed Borne Diseases after 30 Year’s Conservation in Permafrost. REPORT FROM THE 100 YEAR STORAGE EXPERIMENT 

  Asdal, Åsmund; Brodal, Guro; Solberg, Svein Øivind; Yndgaard, Flemming; von Bothmer, Roland; Meen, Eivind (Research report, 2019)
  The Nordic Gene bank established the 100 year seed storage experiment in Coal mine no. 3 outside Longyearbyen in 1986. Security duplicate samples of the Nordic seed collection had been deposited in permafrost in the coal ...
 • Kan vi stole på våre ettersøkshunder? en evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt 

  Stokke, Sigbjørn; Vang, Silje; Arnemo, Jon Martin; Hansson, Magnus; Roer, Ole; Stokkereit, Asle; Meisingset, Erling L.; Wahl, Børge; Slettemark, Ingmar; Johnsen, Bjørnar Asmund; Bartzke, Gundula; Rolandsen, Christer Moe; Solberg, Erling Johan (NINA rapport;, Research report, 2011)
  Norge har lange tradisjoner for å utøve jakt og fiske, og det er fokus på at dette skal skje innen etisk forsvarlige rammer. I de siste 25 årene har spesielt hjorteviltet blitt en viktigere jaktressurs og i takt med dette ...
 • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020 

  Bergum, Svein; Fugletveit, Ragnhild; Hermanrud, Inge; Lofthus, Ann-Mari; Madsbu, Jens Petter; Øvrelid, Bjarne (Skriftserien;10/2020, Research report, 2020)
  Dette er sluttrapporten fra et FOU-prosjekt finansiert av NAV sin Kunnskapsavdeling. Hovedproblemstillingen for prosjektet er: «Hva er suksessfaktorer og utfordringer ved implementering av NAVs kanalstrategi?» Prosjektets ...
 • Menn i helse: En statusoppdatering 

  Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
  Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...
 • Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder 

  Arnesen, Tor; Bryn, Anders (Skriftserien;2/2020, Research report, 2020)
  Klima- og miljødepartementet har bestilt denne analysen som inngår i et arbeid med å vurdere behov for utbyggingsgrenser som virkemiddel for arealbruksmyndighetene. Utredningen gir i den sammenheng et faggrunnlag blant ...
 • Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell 

  Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe; Bryn, Anders (Skriftserien;6/2020, Research report, 2020)
  Østlandsforskning har på oppdrag fra Klima- og moderniseringsdepartmentet identifisere og analysert mulige sammenhenger i markedet for omsetning av fritidsbygg og skoggrenser. Er omsetningsomfang og omsetningsbeløp ...
 • «Det er utrolig betryggende å kunne gå gjennom et sånt kurs». Evaluering av deltakernes erfaringer med nettbasert kompetanseutviklingstilbud for lærebedrifter og prøvenemnder 

  Kristiansen, Line; Sveen, Marianne; Svoen, Brit (Skriftserien;9/2020, Research report, 2020)
  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Høgskolen i Innlandet utviklet et nettbasert kompetansetilbud i vurdering som er skreddersydd for lærebedrifter og prøvenemnder. Tilbudet er en del av den nasjonale satsingen på ...
 • Facilitation of Employability for Maternity and Parental Leavers in Europe: A Scoping Review 

  Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Zabka, Jakub; Kozakova, Diana; Hanuliakova, lldiko; Versteeg, Rob; Antal, Zsuzsanna; Magyar, Mariann; Hernandez, Maria; Dedieu, Laurent; Bakke, Inger Marie; Haug, Erik Hagaseth; Steinseth, Else Berit (Skriftserien;7/2020, Research report, 2020)
  This report presents the findings of an European project concerning facilitation of employability for parental leavers in European countries. The conclusions and recommendations in this report build on comparisons of ...
 • Forretningsmodeller hos reiselivsrelaterte bedrifter ved Fulufjäll, Trysil og Finnskogen: Rapport fra en intervjuundersøkelse 

  Holmengen, Hans; Kleiven, Jo (Skriftserien;5/2020, Research report, 2020)
  Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Innovasjoner av grønn omstilling i skogen (Ingo). Basert på intervjuer med 35 ulike reiselivsbedrifter i Trysil, Fulufjellet nasjonalpark og Finnskogen på svensk og norsk ...
 • Tilbud, etterspørsel, økonomi og risiko: En situasjonsrapport om reiselivet i Trysil og Finnskogen 

  Holmengen, Hans (Skriftserien;4/2020, Research report, 2020)
  Undersøkelsen omfatter to geografiske områder, Trysil og Finnskogen/Glåmdalen. Tilbudet av reiselivstjenester varierer stort i de to områdene. Mens Trysil i all vesentlig grad er en vinterdestinasjone så er Finnskogen en ...
 • Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2 

  Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen (Skriftserien;3/2020, Research report, 2020)
  Dette er den andre rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» (KFL) i alle barnehager i Hedmark/Innlandet fylke og er basert på to spørreundersøkelser gjennomført i 2017 og 2019. Ca. 2600 4.- og 5. åringer har gjennom ...
 • Kommuner og næringsutvikling i Innlandet: Tre gode eksempler 

  Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;1/2020, Research report, 2020)
  Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der intensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom ...
 • Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland 

  Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;27/2019, Research report, 2019)
  På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i ...
 • Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge 

  Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aakerholt, Amund; Aasbrenn, Kristian (Research report, 2017)
  Denne rapporten anbefaler:​​​​​ 1. Etablering ACT-team og/eller FACT-team i DPS-regioner med minst 40 000 innbyggere over 18 år og maksimum én times reisevei fra DPS-et til regionens ytterkanter. ACT-team bør opprettes når ...
 • I hele fylket for alle: Kunnskapsstatus for ny organisering av etablererstøtte i Innlandet fylke 

  Andersen, Torhild; Merok, Eivind; Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav (Skriftserien;33/2019, Research report, 2019)
  Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune. Begge fylkeskommunene har hatt samfunnsutvikling med tilrettelegging for næringsliv og utvikling av dette, som strategisk satsningsområder. ...
 • Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling: Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH) 

  Andersen, Torhild; Syversen, Trine Løvold; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;34/2019, Research report, 2019)
  Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre ...
 • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

  Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
  Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
 • Markedstenkning og skogsbasert reiseliv 

  Kleiven, Jo (Skriftserien;37/2019, Research report, 2019)
  Det viktige spørsmålet er ikke hvilken etterspørsel som finnes i dag for skogsbasert reiseliv og rekreasjon, men hva som vil være etterspørselen i framtiden. Kjennskap til sentrale markedsføringsbegreper kan kanskje være ...
 • Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite 

  Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Skoglund, Bjørn Holmen; Spedener, Mélanie (Skriftserien;35/2019, Research report, 2019)
  Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmark er forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfe er avlet til å yte maksimalt på ...

View more