Brage - Høgskolen i Innlandet

Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

For mer informasjon om arkivet, se Høgskolen i Innlandets informasjonsside om Brage

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland 

  Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;27/2019, Research report, 2019)
  På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i ...
 • Potensialet for Assertive Community Treatment (ACT) og Fleksibel ACT (FACT) i Norge 

  Landheim, Anne; Hoxmark, Ellen Margrethe; Aakerholt, Amund; Aasbrenn, Kristian (Research report, 2017)
  Denne rapporten anbefaler:​​​​​ 1. Etablering ACT-team og/eller FACT-team i DPS-regioner med minst 40 000 innbyggere over 18 år og maksimum én times reisevei fra DPS-et til regionens ytterkanter. ACT-team bør opprettes når ...
 • I hele fylket for alle: Kunnskapsstatus for ny organisering av etablererstøtte i Innlandet fylke 

  Andersen, Torhild; Merok, Eivind; Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav (Skriftserien;33/2019, Research report, 2019)
  Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner til Innlandet fylkeskommune. Begge fylkeskommunene har hatt samfunnsutvikling med tilrettelegging for næringsliv og utvikling av dette, som strategisk satsningsområder. ...
 • Økonomisk sosialhjelp er mer enn stønadsutbetaling: Følgeevaluering av Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken (PROFH) 

  Andersen, Torhild; Syversen, Trine Løvold; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;34/2019, Research report, 2019)
  Høgskolen i Innlandet har gjennomført en følgeevaluering av «Prosjekt forsvarlige tjenester Hedmarken» (PROFH) gjennom hele 2019. I denne rapporten dokumenterer vi prosessen og erfaringer i prosjektet. PROFH er fase tre ...
 • Kunnskapsstatus - bedre agronomi 

  Bakken, Lars; Krogstad, Tore; Uhlen, Anne Kjersti; Bjugstad, Nils; Bakken, Anne Kjersti; Grønlund, Arne; Hauge, Atle; Hoel, Bernt; Korsæth, Audun; Riley, Hugh; Endrerud, Hans Christian; Mangerud, Kjell (Bioforsk Rapport, Research report, 2010)
  Denne rapporten er en utredning av kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer. Utredningen er gjort på oppdrag for Norges forskningsråd av Bioforsk, UMB og Høyskolen i Hedmark. Utredningen ...
 • Markedstenkning og skogsbasert reiseliv 

  Kleiven, Jo (Skriftserien;37/2019, Research report, 2019)
  Det viktige spørsmålet er ikke hvilken etterspørsel som finnes i dag for skogsbasert reiseliv og rekreasjon, men hva som vil være etterspørselen i framtiden. Kjennskap til sentrale markedsføringsbegreper kan kanskje være ...
 • Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite 

  Tofastrud, Morten; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Skoglund, Bjørn Holmen; Spedener, Mélanie (Skriftserien;35/2019, Research report, 2019)
  Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmark er forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfe er avlet til å yte maksimalt på ...
 • Fjernmålt elgbeite: Utvikling av metodikk for kartlegging av elgens vinterbeiteressurser fra fjernmålte data 

  Kastdalen, Leif (Skriftserien;31/2019, Research report, 2019)
  Elgens trekk til beiterike områder og hard beiting i disse områdene fører til konflikter på ulike nivå; fra grunneiere imellom til allmenheten generelt gjennom økt kollisjonsfare med bil og tog. Et høyt beitepress på visse ...
 • Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet 

  Arnesen, Tor; Teigen, Håvard (Skriftserien;21/2019, Research report, 2019)
  Dette er, så langt vi kjenner til, et av få prosjekt som konsentrerer seg om tilbudssiden i fritidshusmarkedet. Prosjektet setter søkelys på fritidshus i fjellområdet. Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende ...
 • Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter : Rapport til Statens Sivilrettsforvaltning 16. august 2019 

  Kvisberg, Torunn E.; Lund, Maria Vea (Skriftserien;29/2019, Research report, 2019)
  The report is an overview and analysis of the Norwegian legislation and practice regarding continuing powers of attorney (CPAs). The legislation on such CPAs was introduced in Norwegian legislation by the Act on Guardianship, ...
 • Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet 

  Lauritzen, Tonje; Medgard, Magnhild; Kårstein, Asbjørn (Skriftserien;30/2019, Research report, 2019)
  I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har ...
 • «Eit senter for forsking i samtid og kyrkje»? Evaluering av KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning 

  Halvorsen, Lars J.; Aschim, Anders (Skriftserien;28/2019, Research report, 2019)
  Rapporten er en evaluering av KIFO, Institutt for kirke, religions‐ og livssynsforskning. Oppdaget er å undersøke hvordan KIFO har lykkes med å realisere målsettingene i sitt mandat, tatt i betraktning sin størrelse og ...
 • Identifikasjon av vedlikeholdsbehov og skader på skogsbilveier med flybilder tatt fra drone 

  Vogler, Thomas; Bakmann, Ole (Skriftserien;12/2019, Research report, 2019)
  Et fungerende skogsbilvegnett med god veidekning er viktig for effektiv utnyttelse av ressursene i skogen. 60% av skogsbilvegene i Hedmark har vedlikeholds- og/eller oppgraderingsbehov ift vegnormalen. Utvikling i vogntog ...
 • Studentforberedende veiledning - et spørsmål om motivasjon, mestring og studiekvalitet: Et forskningsprosjekt ved HiL (Hinn) om ForVei - forberedende veiledning og karriereveiledning for første års studenter 

  With, Anne-Lise (Skriftserien;1/2019, Research report, 2019)
  Dette forskningsprosjektet handler om veiledning av første års studenter etter modellen og verdigrunnlaget i ForVei, som praktiseres ved flere læresteder for høyere utdanning. ForVei er forberedende veiledning og ble ...
 • Tidlig inn og tett på: En evaluering av tiltaket yrkesfagmotivator i Oppland 

  Haug, Erik Hagaseth (Skriftserien;26, Research report, 2019)
  Rapporten sammenfatter og diskuterer funn fra en kartleggings- og evalueringsundersøkelse av tiltaket yrkesfagmotivator i Oppland. Prosjektets målsetning er å evaluere yrkesfagmotivatorrollen sett opp de overordnede ...
 • Faglig utviklingsarbeid som grunnlag for yrkesrelevante masteroppgaver 

  Paulsen, Mårten Kae (Skriftserien;6/2019, Research report, 2019)
  Mastergradene i Norge har vært kritisert for å ha for liten grad av yrkesrelevans. En måte å imøtekomme kritikken ville være å legge til rette for masteroppgaver på grunnlag av faglig utviklingsarbeid. Med bakgrunn i en ...
 • Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og Sverige. Utredning om ulv og elg del 1 

  Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (Skriftserien;22/2019, Research report, 2019)
  Predasjon fra store rovdyr og jakt er de to viktigste faktorene som styrer dynamikken i mange hjorteviltpopulasjoner verden over. Gjenetableringen av ulv på den skandinaviske halvøya har møtt hard motstand fra mange hold, ...
 • Predasjonsmønster hos enslige ulver og ulver på vandring. Utredning om ulv og elg del 3 

  Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Holen, Frode; Wabakken, Petter (Skriftserien;24/2019, Research report, 2019)
  Ulven er et sosialt rovdyr, og den største andelen (oftest 80-90%) av bestanden lever i flokker eller par innenfor avgrensede revir som aktivt forsvares mot artsfrender. I tillegg består en ulvebestand av enslige ulver som ...
 • Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2 

  Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (Skriftserien;23/2019, Research report, 2019)
  I Skandinavia er ulvebestanden regulert av jakt. Dette medfører at ulvens påvirkning på byttedyrbestandene begrenses sammenlignet med uregulerte rovviltbestander og hovedsakelig konsentreres til områder med stasjonære, ...
 • Verdiskaping og attraksjonskraft: Norefjell - Reinsjøfjell 

  Ellingsen, Winfried; Lund, Per Olav (Skriftserien;17/2019, Research report, 2019)
  Denne utredning belyser konsekvenser av videre utvikling av reiselivsnæring og fritidsboligbygging relatert til attraksjonskraft og verdiskaping. Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regional plan for ...

View more