Show simple item record

dc.contributor.authorLøken, Kårhild Husom
dc.date.accessioned2009-04-20T08:47:06Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145065
dc.description.abstractOppgaven beskriver et prosjekt som gikk fra 2004 til 2007 hvor hovedmålsettingen har vært å styrke brukermedvirkningen på psykisk helsefeltet. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse, to Hedmarks kommuner, Sosial- og helsedirektoratet og Høgskolen i Lillehammer, avdeling for helse- og sosialfag. Prosjektgruppa kalte seg ”Brukerforum” og har bestått av ti personer med brukererfaring og tre personer med fagbakgrunn. Kapittel 1 gir en redegjørelse for bakgrunn og målsetting med prosjektet og for sentrale mål og føringer i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008). Utgangspunktet for prosjektet var problemer med å realisere brukermedvirkning på psykisk helsefeltet generelt og i forhold til mennesker som sliter med langvarige og alvorlige psykiske lidelser spesielt. Det redegjøres også for valgt problemstilling for oppgaven som er: Hvordan kan brukere styrke hverandre gjennom en empowermentprosess, og derved bidra til egenutvikling og reell brukermedvirkning på psykisk helse feltet? I kapittel 2 redegjøres det for forekomsten av psykiske lidelser, hvilke følger dette kan få for de som rammes og hvordan det kan oppleves å slite med psykiske helseproblemer. Mennesker med langvarige og alvorlige psykiske lidelser er blitt beskrevet som velferdsstatens forsømte gruppe med dårligere tilgang til samfunnsarenaer og ressurser, enn befolkningen for øvrig. I kapitlet gis det også en definisjon av begrepene psykisk helse, psykiske problemer og psykiske lidelser. Kapittel 3 er oppgavens teorigrunnlag, som er noe utvidet i forhold til teorigrunnlaget som prosjektet bygger på. Kapitlet redegjør for velferdspolitisk mål og føringer for brukermedvirkning, kommunikasjon i forhold til brukermedvirkning og definisjon og forståelse av empowerment med særlig fokus på perspektivene makt og avmakt. Det gis også en kort innføring i andre mestringsorienterte retninger som er beslektet med empowerment, nemlig salutogenese og recovery eller bedringsprosesser. Kapittel 4 og kapittel 5 er oppgavens metodekapitler. Kapittel 4 beskriver vitenskapsteoretiske tilnærminger, forskning generelt og deltakerbasert forskning, som er den forskningsmetoden som er benyttet i prosjektet, spesielt. Det gis også nærmere redegjørelse for hvordan data er samlet inn i det foreliggende prosjektet og for hvordan rollen som prosjektleder og forsker er ivaretatt. I kapittel 5 beskrives arbeidsmetodene i prosjektet og verdigrunnlaget som arbeidet bygger på. En viktig metode for gruppas arbeid har vært opplevelsesbasert læring. Det ble videre lagt stor vekt på undervisning og på kommunikasjonstrening, både gjennom aktiv deltakelse i diskusjoner og ved konkrete øvelser. Kapittel 6 redegjør for de erfaringene som ble gjort i Brukerforum, hvilket utbytte deltakerne hadde av arbeidet, hvilke anbefalinger deltakerne ønsker å gi til andre brukere og til tjenesteapparatet og hvordan prosjektet er videreført. Brukerforum har jobbet med empowerment gjennom undervisning, diskusjoner, refleksjoner og bevisstgjøring, med særlig fokus på begrepene styrke, kraft og makt. I kapittel 7 drøftes Brukerforums erfaringer opp mot relevant teori på området. Et sentralt mål for arbeidet har vært å beskrive en prosess som handler om å gå fra avmakt til makt eller fra skam til stolthet. Hvilke faktorer som er viktige for en slik prosess, drøftes i dette kapitlet. Begrepet brukermedvirkning tas også opp til drøfting og hva det betyr for tjenestene om man vil ta brukerperspektivet og brukermedvirkning på alvor. Hovedkonklusjonene i oppgaven (Kap 8) er at empowerment er en teori som kan benyttes veldig praktisk og konkret og som kan bidra til individuell og kollektiv styrking. Det er derved også en teori og metode som kan bidra til å styrke brukermedvirkningen. For å lykkes med brukermedvirkning trenger vi både ny kunnskap og nye metoder og ikke minst er det behov for en endring av maktforhold, holdninger, kulturer og roller. I empowerment er det viktig å ha fokus på både individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå. For mennesker som sliter med dårlig selvbilde og manglende tiltro til egne ressurser og muligheter, er det en avgjørende forutsetning at man greier å ta en mer aktiv rolle i eget liv og ta tak i egne ressurser. Dette er også en viktig faktor i bedringsprosesser ved psykiske lidelser. I slike prosesser viser denne studien at grupper kan være en særdeles viktig ressurs.en
dc.format.extent424269 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectvelferdspolitikken
dc.titleFellesskap, styrke og stolthet : om empowermentprosesser i praksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record