Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Jana Johanna
dc.date.accessioned2013-01-24T08:18:46Z
dc.date.available2013-01-24T08:18:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145159
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid med stor vekt på brukermedvirkning i en kommunal kontekst. Oppgaven er basert på en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ undersøkelse. Informantene er ansatte i fem aktuelle tjenester i Stange kommune som jobber primært med barn og småbarnsfamilier. Formålet med undersøkelsen er å finne svar på hvilke erfaringer samarbeidspartnerne til ”Familiehjelpa” har gjort med dette lavterskeltilbudet som har vært et ett-årig pilotprosjekt. Problemstillingen for oppgaven er todelt. Den første delen av problemstillingen dreier seg om hvordan ”Familiehjelpa” kan forstås som et ledd i kommunens forebyggende arbeid. Den andre delen har fokus på om hvordan dette tiltaket fungerer fra samarbeidspartnernes ståsted. Hensikten med denne studien er en lokal evalueringen av prosjektet ”Familiehjelpa”. I kapitlene 2 og 3, som er teorikapitlene, beskriver jeg rammebetingelser for kommunens forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid med økt vekt på brukermedvirkning. I beskrivelsen framstår begrep som ”forebygging”, ”tverrfaglighet” og ”brukermedvirkning” som sentrale. Forebyggende tverrfaglig samarbeidsmodell ”Familiehjelpa” presenteres. Samarbeidsmodellen ”Familiehjelpa” er et viktig verktøy i kommunens forebyggingsideologi, som baserer seg på å gi utsatte barn og deres familier ”rett hjelp til rett tid”. I kapittel 4 belyses det metodiske valget som er foretatt for denne undersøkelsen. I kapitlene 5 og 6 presenteres data som analyseres, behandles, kommenteres og drøftes i henhold til problemstillingen som ble reist. Avslutningsvis i kapittel 7 kommer det en oppsummering hvor jeg trekker noen konklusjoner og avrunder oppgaven. Funnene som har kommet fram i denne undersøkelsen peker på at det er høy vektlegging av forebygging og tverrfaglig samarbeid i Stange kommune. ”Familiehjelpa” har synliggjort for kommunen muligheter for å fungere ressursutløsende ved rask hjelp og muligheter for bedre samordning av tjenester overfor brukere. Samarbeidspartnerne til ”Familiehjelpa” påpeker at det tar tid å etablere en tverrfaglig plattform, skaffe kunnskap om hvordan samarbeidet skal fungere, samt å finne praktiske løsninger i arbeidet. Samarbeidspartnerne har forventninger på at ”Familiehjelpa” også skal være tilgjengelig for barn i skolealder og at kommunikasjonen mellom de samarbeidende instansene og ”Familiehjelpa” blir bedre, slik at terskelen skal være lav ikke bare på brukernivå, men også mellom systemene. Brukermedvirkning vektlegges i stor grad i form av et åpent samarbeid slik at brukere skal bli møtt som aktive deltagere i sitt liv, bli sett, hørt og tatt på alvor av hjelpeapparatet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.title"Familiehjelpa" er et ledd i kommunens forebyggende arbeid : hvordan fungerer tiltaket fra samarbeidspartnernes ståsted?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.source.pagenumber118no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record