Show simple item record

dc.contributor.authorEgeberg, Margaret
dc.date.accessioned2014-05-28T11:05:47Z
dc.date.available2014-05-28T11:05:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195592
dc.descriptionMasteroppgave i digital kommunikasjon og kultur. høgskolen i Hedmark. Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. 2013nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgavens formål er å se nærmere på hvordan flerspråklige benytter sine språklige ressurser i et diskusjonsforum. I denne studien ser jeg nærmere på hvordan deltakerne i forumet anvender kodeveksling når de kommuniserer sammen. Jeg undersøker hvilke språk deltakerne i forumet benytter seg av, og i hvilken grad de gjør dette. Videre forsøker jeg å få en forståelse for hvilke funksjoner kodevekslingen kan ha, og om faktorer som tema, antallet deltakere og hyppigheten i innleggene har betydning for kodevekslingen. Teoretiske tilnærminger til problemstillingen og forskningsspørsmålene inkluderer sosiolingvistiske emner som to- og flerspråklighet og kodeveksling. Jeg har i oppgaven valgt å begynne med en fremstilling av den pakistanske innvandrerbefolkningen i Norge og deres språksituasjon i dag. Videre gir jeg et innblikk i hvordan forståelsen for flerspråklighet og kodeveksling har vært, og har utviklet seg. Det har i denne sammenheng også vært behov for å trekke et skille mellom kodeveksling og andre språkkontaktfenomener. Deretter har jeg gjort rede for teorier som har preget og preger kodevekslingsforskningen i dag. For å kunne besvare den overordnete problemstillingen og forskningsspørsmålene har jeg gjort et utvalg på åtte forumtråder hentet fra nettstedet Desi.no. Utvalget er gjort på bakgrunn av en kvalitativ og metodisk tilnærming til forumet. Til sammen består materialet av 229 foruminnlegg, produsert av 110 unike brukere. Funnene i denne oppgaven viser at deltakerne bruker sine språklige ressurser på mange ulike måter. Hvorvidt det kodeveksles eller ikke, og i hvilken grad, ser ut til å avhenge av flere faktorer. Kodevekslingen påvirkes bl.a. av tema, antallet deltakere og formålet med kommunikasjonen. Samtidig må kodevekslingen forstås og tolkes ut fra en samfunnsmessig kontekst.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: This thesis aims to examine how multilingual use their linguistic resources in a discussion forum, by examine how the participants use code-switching when they communicate. I examine which languages the participants uses, and the extent to which they choose to code-switch. Moreover, I try to get an understanding of what features code-switching can have, and if factors as theme, number of participants and frequency of posts is significant for code-switching . Theoretical approaches include subject such as bilingualism and multilingualism and code-switching. I have chosen to give a brief outline on the Pakistani immigrants in Norway and their language situation today . Furthermore , I give an insight into how the understanding of multilingualism and code-switching has evolved during approximately the last 60 years. Then I explain theories that have influenced and still characterize research in code-switching today. There has also been necessary to draw a distinction between the code switching and other language contact phenomena. My method of choice has been to conduct qualitative analysis on forum threads collected from the website Desi.no. The forum threads are selected on a basis of a methodical approach. Taken together, the material consist of eight forum threads, which enclose 229 forum posts, produced by 110 unique participants. The findings of this study show that participants use their linguistic resources in multiple ways. Whether they code-switch or the choose not to, seems to depend on several factors. Code-switching is affected by the overarching theme, number of participants and the purpose of the communication, as well as by the external context.eng
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlingvistikknb_NO
dc.subjectkodevekslingnb_NO
dc.subjectspråknb_NO
dc.subjectdiskursanalysenb_NO
dc.subjectinternettnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.titleFlerspråklig praksis på Internett : en studie av kodeveksling i et diskusjonsforumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber120 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record