Show simple item record

dc.contributor.authorCurt, Almir
dc.contributor.authorLauritzen, Ina C.
dc.contributor.authorLauten, Lars F.
dc.date.accessioned2014-06-30T13:05:31Z
dc.date.available2014-06-30T13:05:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197005
dc.description.abstractRespekt, det å være til å stole på, gjensidig forståelse og medmenneskelighet; disse uttrykkene er flere av mange som kan brukes til å forklare det norske samfunns grunnverdier. Folk fra Norden omtales ofte som naive, men også tillitsfulle og tillitsverdige. Norden scorer jevnt over høyt i en rekke undersøkelser basert på folkegruppers tillitsverdighet, men kan dette relatere seg til det norske arbeidsliv og arbeidssituasjon? Tillit på arbeidsplassen er et tema med økende oppmerksomhet i dagens samfunn, og tillitens effekt på faktorer som effektivitet, produktivitet og arbeidsmiljø diskuteres blant teoretikere og samfunnsdebattanter. Vi føler det at det trengs tydeligere og mer omfattende norske studier og undersøkelser på området, som er vår begrunnelse for valg av temaet til denne studien. Tema for denne studien er tillit i arbeidssammenheng, og hvordan tilliten oppfattes av de ansatte i en bedrift. Studiens formål er å bidra til å belyse tillitens omfang og relevans på arbeidsplassen. Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan opplever ett avgrenset antall medarbeidere og ledere begrepet «tillit» på arbeidsplassen, og hva mener de påvirker dette? Studien er utformet som en empirisk undersøkelse med bakgrunn i tillitsteorien. Oppgavens teoretiske utgangspunkt er de ulike teoretiske retningene innen tillit, og gjennom datainnsamling og analyse belyses problemstillingen ved å knytte disse teoriene opp mot konteksten av arbeidsplassen og dets ansatte. Undersøkelsen peker på tillitens ulike former på en arbeidsplass og hvordan disse oppfattes av de ansatte. Utover dette blir det også tatt for seg tillitens bruksområder samt motivasjonen og bevisstheten rundt bruken av tillit i arbeidssammenhengnb_NO
dc.description.abstractSammendrag engelsk (abstract): Respect, being trustworthy, mutual understanding and compassionate; these emotions are few of many that can be used to describe the Norwegian society values. People from the north are often referred to as naive, but also confident and trustworthy. Nordic countries score consistently high in a number of studies based on peoples trustworthiness, but this may however relate to the Norwegian labor and employment? Confidence in the workplace is a subject of increasing attention in modern societies, and confidence effects on factors such as efficiency, productivity and working environment discussed among theorists and social debates. We feel that it needs clearer and more comprehensive Norwegian focused studies and surveys on the topic, which is our reason for choosing the topic for this study. The theme of this study is about confidence at work as context, and how trust is perceived by the employees of a company. The study purposes to shed light on the scope and relevance of trust in the workplace. The challenges for the tasks are: How does a limited number of employees and managers experience the term «trust» at the workplace, and what do they think affects this? The study is designed as an empirical study based on trust theories. The theoretical entry point are the different theoretical directions in confidence and through the collected data and analysis illustrated by linking these theories to the context of the workplace and its employees. The study points out various forms of trust at the workplace and how these are perceived by the employees. Beyond this, it is also dealt with applications of trust and its motivation and awareness of the use of trust at work
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecttillitnb_NO
dc.subjectmedarbeiderenb_NO
dc.subjectarbeidsgivernb_NO
dc.subjectrespektnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectarbeidsplassernb_NO
dc.titleTillit, arbeidsplassens fundament? Hvordan opplever et avgrenset antall medarbeidere og ledere begrepet «tillit» på arbeidsplassen, og hva mener de påvirker dette?nb_NO
dc.title.alternativeTrust, the fundation of a workplace? How does a limited number of employees and managers experience the term «trust» at the workplace, and what do they think affects this?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record