Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Tormod
dc.date.accessioned2014-06-30T14:24:13Z
dc.date.available2014-06-30T14:24:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197015
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om forholdet studenter har til Lånekassen. Den personlige økonomien til studentene er noe som stadig vekk dukker opp i media og er en kilde til debatt. På den ene siden har vi det offentlige, Lånekassen, som prøver å få studenter til å fullføre studiet sitt i normert tid. På den andre siden har vi studenter. De vil helst også fullføre til normert tid, men mange mener inntekten de får ikke strekker til dette målet uten deltidsjobb. Problemstillingen i denne oppgaven er ”Hvordan blir studentene påvirket av de økonomiske virkemidlene til Lånekassen?”. Flere fullfører nå til normert tid, men betyr det at alt er blitt bedre på skolefronten? Det kommer stadig vekk oppslag om at Norge ligger lavt på utdanning og at gjennomføringen av studiene er for trege. Senest under arbeidet med denne oppgaven kom det et oppslag i VG om timer studenter bruker på studiene sine, som er et eksempel på hvor aktuelt dette tema er. Første delen av teorien består av undersøkelser og rapporter. Disse kom i etterkant av Kvalitetsreformen. Den har blitt vurdert regelmessig, gjennom delrapporter, siden 2002 da den ble iverksatt. I den andre delen ser jeg nærmere på enkle mikroøkonomiske modeller med hensyn på studentenes jobbsituasjon og økonomiske støtte. Det blir også introdusert et prestasjonsstipend i slutten av teorikapittelet. For å samle inn data til denne oppgaven har jeg brukt et online spørreskjema fra nettsiden Questback. Dette har så blitt distribuert der det var mulig å få inn svar fra studentene. Studenter vil være det naturlige utvalget å benytte, fordi et viktig mål med undersøkelsen er å finne ut hvordan studenter selv vurderer sin situasjon. Men jeg har også fått inn svar fra andre som har hatt et forhold til Lånekassen tidligere. Spørreundersøkelsen til studentene vil ikke kunne representere alle studentene i Norge siden jeg ikke hadde resursene til å få samlet et representativt utvalg. Det vil heller være en måte å teste ut spørreskjemaet som er laget med hensyn på problemstillingen, delproblemstillingen og hypotesene. Resultatene som kommer frem viser at studentene blir positivt påvirket av et presentasjonsstipend. Videre ser det ikke ut til at studentene blir påvirket av gjeld og rente. Det virker også som at studentene ser på jobb og studietid som alternative goder, istedenfor komplimentere goder.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag engelsk (abstract): This paper is focused on the relationship students have with the organization Lånekassen. The personal economic situation of students is continually popping up in the media, and is a source of debates. On one hand we have the government, Lånekassen, which is trying to get students to complete their studies in the normal time. On the other hand, we have students. They will preferably also complete in the prescribed time, but some believes that the income they receive is inadequate. In this paper the main issue will be "how students are affected by the financial instruments of the organization Lånekassen?". More students now complete in the normal time, but does that mean that everything has improved? There are constantly stories about Norway and how the education is going too slow. While working on this paper an article in VG, a newspaper, reported that Norwegian students use less time on their studies than the average student in Europe, which is an example of how relevant this topic is. The first part of the theory consists of surveys and reports coming in the context of the Quality Reform. It has been checked up on a regular basis since 2002 when reform was executed. In the second part, I investigate simple microeconomic models in terms of students' work situation and financial support. It also introduced a performance scholarship at the end of the theory chapter. To collect data for this task I’ve used an online questionnaire from the website Questback. This has then been distributed where it was possible to obtain responses from students. Students asked in this questionnaire will be picked in an natural selection, because an important goal of the survey is to find out how students self- assess their situation. But I've also got answers from others who have had an experience with Lånekassen. The survey will not be able to represent all students in Norway since I did not have the resources to gather a representative sample. I will test the my hypothesis with this questionnaire. The results that emerge are that students are positively impacted by a performance scholarship. Moreover, it does not appear that students are affected by debt and interest. It also seems that the students are looking for work and study as alternative benefits, rather than compliment benefits.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectStudenternb_NO
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectstudiefinansieringnb_NO
dc.subjectlånekassennb_NO
dc.subjectnormert tidnb_NO
dc.subjectspørreundersøkelsernb_NO
dc.subjectintensivernb_NO
dc.titleStudenters personlige økonominb_NO
dc.title.alternativeStudents Personal Econominb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel