Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Sandra Larssen
dc.date.accessioned2014-08-05T08:28:04Z
dc.date.available2014-08-05T08:28:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216682
dc.descriptionMasteroppgave folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvanernb_NO
dc.description.abstractTittel: Deltakeres opplevelser og erfaringer i tilknytning til røykesluttkurs i regi av frisklivssentraler. Hensikt: Hensikten med denne studien er å undersøke hvordan deltakerne opplever og erfarer røykesluttkurset ved to ulike frisklivssentraler i Norge. Gjennom denne studien skal man få et innblikk i hvordan det er å delta på et slikt kurs. Siden det er deltakerne som skal bruke dette tilbudet, er det relevant å få frem deres synspunkter på hva som er bra og hva som eventuelt kan bli bedre. Denne studien kan dermed være nyttig for videreutviklingen av konseptet og for folkehelsearbeidet. Teori: Den teoretiske forståelsesrammen for denne studien er hovedsakelig basert på teori rundt motivasjon og mestring, samt den transteoretiske modellen til Prochaska og DiClemente. I tillegg blir også folkehelsearbeid, empowerment og betingelser for endring, som sosialt nettverk, atferdsendring i grupper, tanker og følelser benyttet som relevant teori. Metode: Studien har en fenomenologisk tilnærming som danner grunnlaget for prosessen. Dataen er hentet gjennom 10 kvalitative forskningsintervjuer ’før røykesluttkurset’ og 9 ’etter kurset’ som har deltatt og gjennomført kurset ved to ulike frisklivssentraler i Norge. Analysen er basert på inspirasjon av Malteruds systematisk tekstkondensering. Hovedfunn: Studiens funn viste at deltakerne opplevde relasjonen mellom deltakerne og kurslederne som viktig i prosessen, der de opplevde støtte, samhold, åpenhet og trygghet. Fellesskapet og det å slutte sammen med andre i samme omgivelser ble også opplevd som positivt. Flere av deltakerne mente de aldri hadde klart å slutte hvis ikke det hadde vært for kurset. Det viste seg at motivasjonen ble forsterket underveis i prosessen til alle deltakerne. Flere av de som klarte å slutte, opplevde også at det skjedde endringer i kostholdet og i de fysiske aktivitetsvanene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract. Title: Participants experiences after ‘smoking cessation course’ at ‘frisklivssentraler’ (healthy living centre). Purpose: The purpose of this study is to look into how the participants experience the ‘smoking cessation course’ organized by two ‘frisklivssentraler’ (healthy living centre). Through this study you will get an insight of what it feels like to attend such a course. This study may be useful for the further development of the concept. Since there are participants who use this course, it is relevant to look at their views to find out what is good and what could be better. Theory: The theoretical understanding of this study is mainly related to motivation, self-efficacy and the transtheoretical model made by Prochaska and DiClemente. Different themes such as public health, empowerment and conditions for change, like social networks, behavior change in groups and the participant’s thoughts and feelings around smoking are also used as relevant theory for this study. Method: The methodology of this study has a phenomenological approach that forms basis for the process. The data is obtained through ten qualitative research interviews ‘before the course’ and nine ‘after the course’, who have participated and completed the course at two different healthy living centres. The analysis is based on inspiration of Malteruds systematic text condensation. Results: The results from the empirical data shows that the participants felt the relationship between them and the course leaders was important in the process, where they experienced support, solidarity, transparency and security. Community and quit smoking with others in the same setting was also well received. Several participants felt they had never been able to quit if it were not for the course. It turned out that regardless of motivation in advance of the course, this was reinforced during the process. Many of those who managed to quit, also found that it took changes in diet and physical activity habits. Keywords: Healthy living centre, motivation, public health, smoking cessation and lifestyle change.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectrøykingnb_NO
dc.subjectrøykesluttnb_NO
dc.subjectlivsstilnb_NO
dc.subjectlivsstilsendringernb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.titleDeltakeres opplevelser og erfaringer i tilknytning til røykesluttkurs i regi av frisklivssentralernb_NO
dc.title.alternativeParticipants experiences after 'smoking cessation course' at 'frisklivssentraler' (healthy living centre)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record