Show simple item record

dc.contributor.authorKind, Hanne Stine
dc.date.accessioned2014-08-19T12:52:36Z
dc.date.available2014-08-19T12:52:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217607
dc.descriptionMastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Bakgrunnen for denne avhandlingen er knyttet til utviklingen av nettaviser og til dreiningen mot det visuelle i nettartikler. Jeg er selv journalist og har erfart at fokuset på bilder og video i nettartikler har økt de siste årene. Min antakelse har derfor vært at tekstens rolle har blitt mindre fremtredende i det multimodale samspillet i artiklene, og at de visuelle modalitetene har fått en mer dominerende rolle. Problemstillingen i denne avhandlingen er dermed hvilken rolle videoen spiller i det multimodale samspillet i artikler på VG Nett. Avhandlingen er bygget på et eksplorativt design for å finne svar på problemstillingen, og jeg bruker videre kvalitative metoder med en induktiv tilnærming. Metodene er formet med utgangspunkt i tekstanalyse og kvalitative forskningsintervju. Fire nettartikler fra VG Nett er analysert og tre ansatte er intervjuet. Det teoretiske rammeverket er basert på sosialsemiotikk og retorikk, men også på punkter ved norsk mediehistorie. Her har særlig trekk ved attraksjonsfilmen på begynnelsen av 1900-tallet vært interessant. Studien av det multimodale samspillet i nyhetsartikler på VG Nett har tydeliggjort at videoen på mange måter er det bærende elementet. Samtidig har analysene vist at tekstens rolle fortsatt har en betydelig rolle i det multimodale samspillet, og at denne modaliteten i stor grad er med på å forsterke de visuelle inntrykkene. Ansatte i VG bekrefter at videoen har fått større plass i produksjonen, og at levende bilder av en hendelse ”slår alt”. Samtidig påpeker både redaktør og journalister at verbalspråklige modaliteter fortsatt er viktige, og at samspillet mellom det visuelle og skriftlige er avgjørende. Jeg har også funnet at det multimodale samspillet kan være en effektiv måte å kommunisere på for avsenderen. Slik har det multimodale samspillet i artikler også retoriske funksjoner, og en eldgammel overtalelseskunst viser seg å være gjeldende også innenfor digital kommunikasjon.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: The background for this thesis is connected to the development of internet newspapers and to the orientation towards the visual perception in internet articles. I am a journalist myself, and I have experienced that the focus on pictures and videos in internet articles has been increasing over the recent years. For this reason, I have assumed that the role of the text has become less apparent within the multi-modal interaction in the articles and that the visual modalities have acquired a more dominant role. Thus, the statement of the problem in this thesis is: which role do videos play in the multi-modal interaction in articles published by VG Nett. The thesis is based on an explorative design to find answers to the statement of the problem, and I am furthermore using qualitative methods with an inductive approach. The methods have been developed on the basis of text analyses and qualitative research interviews. Four internet articles from VG Nett have been analysed, and three employees have been interviewed. The theoretical framework is based on social semiotics and presentation techniques, but also on topics from the Norwegian media history. In this context, it is particularly features from attraction films of the beginning of the 20th century which have been interesting. The research of the multi-modal interaction in news articles in VG Nett have illustrated that video is the bearing element in many ways. At the same time, the analyses have shown that the text feature is still playing an important role in the multi-modal interaction, and that this modality is a huge factor in intensifying the visual impressions. VG employees confirm that the video has acquired a bigger part of the production and that live pictures of an occurrence «are beating everything else». At the same time, both the editor and journalists highlight that verbal language modalities are still important and that the interaction between the visual and the written features are decisive. Furthermore, I have found out that the multi-modal interaction can be an efficient way to communicate, for the sender. This way, the multi-modal interaction in articles has also rhetorical functions, and an age-old power of persuasion is apparent to be applicable for digital communication as well.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectDIGKOMnb_NO
dc.subjectnettavisernb_NO
dc.subjectvideonb_NO
dc.subjectmultimodalt samspillnb_NO
dc.subjectmultimodalitetnb_NO
dc.titleVideo på nett – en studie av det multimodale samspillet i nyhetsartikler på VG Nett.nb_NO
dc.title.alternativeVideo on the web - a study of the multi-modal interaction in news articles in VG Nettnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record