Show simple item record

dc.contributor.authorØvre, Hanna Diesen
dc.date.accessioned2014-08-26T08:14:55Z
dc.date.available2014-08-26T08:14:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218079
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen handler om danningsbegrepet som kom inn i barnehagens formålsparagraf etter vedtak i Stortinget i 2008. Norske barnehager har i løpet av de siste tiårene fått status som en svært viktig samfunnsinstitusjon, og de fleste barn går nå i barnehage før de begynner på skolen. Danning er et relativt nytt begrep i barnehagesammenheng, noe som dannet utgangspunkt for masteravhandlingens problemstilling. Studien er en kvalitativ dokumentanalyse som tar sikte på å besvare masteravhandlingens problemstilling: «Danning i barnehagen. Hvordan brukes danningsbegrepet i sentrale dokumenter for barnehagen, og gir det en klarhet i hva som ligger i begrepet?» Etter en innledende del, hvor bakgrunn for valg av tema, problemstilling og forskningsspørsmål belyses deles avhandlingen inn i fire hoveddeler. Oppgavens struktur tar sikte på å besvare masteravhandlingens formelle krav, hvor spørsmålene hva, hvordan og hvorfor besvares. Avhandlingens del I framstiller utvalgte perspektiver og teorier, som anses som relevante for danningsbegrepet brukt i barnehagens dokumenter. Det gis en historisk redegjørelse for barndom og synet på barnet, som viser hvordan dannings- og oppdragelsesbegrepet har endret seg opp gjennom tidene. Avslutningsvis i del I gis det en grundig redegjørelse for hva som kjennetegner dagens barnesyn og barndom. Det gis en redegjørelse for begreper som det «autonome barnet», «barnet som subjekt» og «det medvirkende barnet». Dagens barn vokser opp i et globalisert og komplekst samfunn, hvor danningsbegrepet har blitt sentralt. Redegjørelsene i del I gir innsikt og beskriver forhold som anses som relevante med tanke på dokumentanalysen som kommer etter metodekapittelet som er avhandlingens del II. Metodedelen beskriver framgangsmåten i dokumentanalysen. Avhandlingens del III er analyse og drøfting av tre sentrale dokumenter for barnehagen. De tre dokumentene som danner utgangspunkt for analysen er Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011), St.meld.nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen og St.meld.nr.24 (2012-2013) Framtidens barnehage. Analysen beskriver, sammenfatter og drøfter sentrale funn i de valgte dokumentene, som resulterer i avhandlingens avslutning og konklusjon. Dokumentanalysen viser at danningsbegrepet brukes om en kontinuerlig og v livslang prosess, som handler om barnets helhetlige formingsprosess i et globalisert samfunn. Dokumentene framstiller klart hva som ligger i danningsbegrepet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleDanning i barnehagen : en analyse av sentrale dokumenter for barnehagen, med fokus på danningsbegrepetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record