Show simple item record

dc.contributor.authorOtterlei, Therese
dc.date.accessioned2014-09-23T07:11:59Z
dc.date.available2014-09-23T07:11:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221017
dc.descriptionMasteroppgave, folkehelsevitenskap - med vekt på endring av livsstilsvanernb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Prosjektet er et samarbeid med Hernes Institutt (HI) ut i fra et behov om mer kunnskap rundt arbeidsrettet rehabilitering (ARR) og hvem som kommer tilbake til arbeidslivet. Hensikt: Formålet med prosjektet er å finne ut mer om pasienters opplevelser og erfaringer under og etter et opphold ved HI. Tidligere pasienter som er tilbake i arbeidslivet innehar en spesiell kompetanse som vil være nyttig for fagmiljøet å få bedre innsikt i. Økt kunnskap rundt tilbakeføringen til arbeidslivet for langtidssykemeldte har stor betydning for enkelt individer og deres livskvalitet samt at det er av samfunnsmessig betydning. I studien er det ønskelig å belyse hva det er som gjør at noen i denne gruppen klarer å nyttiggjøre seg en rehabiliteringsprosess, hvilke egenskaper er det disse individene har, hva er det i omgivelsene deres som virker positivt inn på tilbakeføring til arbeid, og hva er avgjørende for at den langtidssykemeldte kommer tilbake i arbeidslivet? Teori: Studien har med utgangspunkt i sosialiseringsprosessen forsøkt å vise hvordan informantene har fått overført verdier og væremåte knyttet til fysisk arbeid fra generasjonen før dem. Og hvordan internaliserte holdninger, verdier og normer påvirker atferd og de valg man tar i ulike situasjoner. Gjennom sin livsstil som er et uttrykk for informantenes habitus, påvirkes valg man tar som har konsekvenser for helsen. Metode: En kvalitativ studie av pasienters erfaringer 3 år etter et arbeidsrettet rehabiliteringsopphold. Utvalget er strategisk og de ni informantene er rekruttert fra pasientlistene til HI fra 2010. Datainnsamlingen gjøres gjennom et kvalitativt intervju. Datamaterialet er analysert etter prinsipper fra grounded theory som beskrevet av Charmaz (2006). Analysen har som mål å finne de komponenter som har betydning for fenomenet som studeres. Resultat/konklusjon: Informantene har ulike erfaringer av og forklaringer på hva som er avgjørende for at de er tilbake i arbeidslivet. De fremhever egne personlige egenskaper som betydningsfulle. De personlige egenskapene alene er ikke avgjørende, det viser seg å være et samspill mellom flere faktorer. Disse faktorene er betydningen av å være i arbeid, opplevelsen av å være sykemeldt, oppholdet på HI, erfaringer i møte med NAV og arbeidsgiver, og opplevelsen av støtte fra familie, venner og kollegaer. Konklusjonen av studien er at ARR prosessen er kompleks, men noen kommer tilbake i arbeid til tross for at de har mange odds mot seg, og det gir implikasjoner for videre forskning for å avdekke suksesskriteriene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish summary: Background: This project is a collaboration with Hernes Institutt (HI) from a request of more knowledge around vocational rehabilitation to identify who returns to work. Aim: The aim of the project is to investigate patient`s experiences during and after a rehabilitation program at HI. Former patients returned to work possesses unique knowledge useful for the academic community to gain insight into. Increased knowledge about return to work for long-term sickness absentees has great impact for individuals and their quality of life as well as it is of social importance. What explains successful rehabilitation for long-term absentees, what personal characteristics do these individuals possess, which factors are there in their surroundings facilitating return to work, and what determines a successful return to work for long-term absentees? Theory: The study is based on theory of socialization process in an attempt to understand how the informants have internalized values and behaviour connected to physical work from the generation before them. And how internalized attitudes, values and norms affect their behaviour and the choices you make in different situations. Through lifestyle that expresses the habitus of the informants, affects choices concerning our health. Methods: A qualitative study of patient`s experience 3 years after vocational rehabilitation. The sample is strategic and the nine informants are recruited from the patient record from 2010 at HI. Data is collected through qualitative interviews. The data were analysed using principles from grounded theory as described by Charmaz (2006). The analysis aims to identify components relevant for the phenomenon that is studied. Results/conclusion: The informants have different experiences and explanations of what is crucial for their successful return to work. Personal characteristics do not solely determine return to work, it`s most likely an interaction of several factors. These are; the importance of being at work, experiences from encounters with NAV and employer, and perceived social support from family, friends and colleagues. In conclusion the return to work process is complex, but still some succeeds despite having the odds against them. That indicates grounds for further research in order to reveal the success criteria.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlangtidssykemeldtenb_NO
dc.subjectarbeidsrettet rehabiliteringnb_NO
dc.subjectHernes instituttnb_NO
dc.subjectNAVnb_NO
dc.subjectsykemeldingnb_NO
dc.title«Jeg skulle i jobb - det var ingen alternativ». Veien tilbake til arbeid. En kvalitativ studie av pasienters erfaringer 3 år etter et arbeidsrettet rehabiliteringsoppholdnb_NO
dc.title.alternativeReturn to work. A qualitative study of patients experiences 3 years after vocational rehabilitationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record