Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNormann, Henrik With
dc.date.accessioned2014-10-01T09:38:34Z
dc.date.available2014-10-01T09:38:34Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222547
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven omhandler røyebestanden i Storrvatnet, som ligger nord i Rondane nasjonalpark i Dovre kommune. Under sommeren og høsten 2013 ble det gjennomført et prøvefiske i vatnet. Ut ifra prøvefiskeresultatene ble røyebestanden beskrevet. Det har også blitt vurdert hvordan bestandsstrukturen av røye (Salvelinus alpinus) kan bedres igjennom forvaltning. Storrvatnet (1221 m.o.h., 656 daa) er et grunt høyfjellsvatn som ble demt opp 2,5 m i 1956 for å bedre fisketilbudet i kommunen. Det ble i tillegg satt ut både røye og ørret (Salmo trutta) fra 1969 til 1983 med det samme mål om et bedre fiske. Vatnet har i dag utviklet seg til å ha en tett røyebestand, samtidig som det finnes en tynn ørretbestand. Den økte tettheten av røye har sannsynligvis skjedd på grunn av utfisking av større individer, og dermed har liten og ung fisk fått økt overlevelse. Dette har igjen ført til høy konkurranse og dårligere vekst. Flertallet av fisk i vatnet i dag er under 25 cm og har en gjennomsnittlig kondisjonsfaktor på 0,91. Det finnes noen få røyer over 30 cm som har noe høyere kondisjon enn de mindre røyene. Røya er den dominerende arten både i innsjøen og i rennende vann. Det er et mål i seg selv at ørreten skal reetablere seg på rennende vann. For fiskeren er tette og overtallige fiskebestander ganske uinteressant. Den beste måten å bedre bestandsstrukturen til en mer attraktiv bestand med flere store fisker er ved å gjennomføre et tynningsfiske, selv om dette er et tiltak som krever mye tid og innsats for å lykkes. Et tiltak som ikke krever like mye er å reetablere ørret i innløpsbekken. Men dette vil sannsynligvis ikke ha like store sjanser for å lykkes som et rent tynningsfiske. Ved en uttynning av røyebestanden vil konkurransepresset bli lavere, noe som igjen vil gi økt næringstilgang og bedre vekst hos fisken. Hvis det skjer en nedgang i røyebestanden vil trolig ørretbestanden også kunne vokse seg større og etter hvert ta tilbake sine naturlige habitater. De fiskene som vokser seg store og begynner å beite på mindre fisk vil kunne regulere rekrutteringen og bidra til å holde en god bestandsstruktur over tid. Det er derfor viktig å innføre regler og redskapsrestriksjoner som tar vare på disse predatorene.nb_NO
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the Arctic charr population in Storrvatnet lake in Rondane National park in Dovre municipality. Survey fishing with gill nets was done during the summer and autumn 2013, and the test results from the survey was used to describe and document the Arctic charr (Salvelinus alpinus) population. Based on this, an assessment was done of how the structure of the population can be improved through cultivation. Storrvatnet (1221 meters above sea level, 656 daa) is a shallow mountain lake. A dike was constructed in 1956, increasing the depth of the lake with 2,5 m to improve the fishing in the municipality. In the period between 1969 and 1983 Arctic charr and trout (Salmo trutta) where released with the same goal. The dense population has possibly been developed due to fishing of predominantly large fish, which has increased the survivability of small and young fish. This has consequently increased the competition and resulted in low growth. Most of the fish in the lake today is less than 25 cm with an average condition factor of 0.91. However, there are a few Arctic charr larger than 30 cm with a higher condition factor than the smaller fish. Arctic charr is the dominating species both in the lake and in running water. To re-establish the trout population in running water is a goal in itself. For the recreational fishing, a densely populated lake with overrepresentation of small fish is uninteresting. The best way to improve the population structure to a population with more large fish is through mass removal of small fish, although this is a labour intensive and time-consuming task. A less labour intensive way is to re-establish trout in the inlet stream, but this is not a proven method and may not work as well as a mass removal would. The competition will be reduced through mass removal of small Arctic charr, which will increase the availability of food sources. If the Arctic charr population decreases, an increase in the trout population in numbers and size will probably occur. The trout will then claim back its natural habitats in the lake and the streams. The larger fish will start to prey on smaller fish and contribute to keeping the population stable over time. Based on this it is important to enforce regulations and restrictions that will keep the larger predators active in the lake.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleStorrvatnet i Dovre kommune: forvaltning av vatnets tette røyebestandnb_NO
dc.title.alternativeStorrvatnet in Dovre municipality: management of the dense arctic charr population in the lakenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel