Show simple item record

dc.contributor.authorStreitlien, Anne Eline
dc.date.accessioned2014-10-01T10:37:08Z
dc.date.available2014-10-01T10:37:08Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222570
dc.description.abstractProsjektet Dynamisk driftsplan er gjennomført av Evenstad vilt- og næringssenter i samarbeid med rettighetshaverne av fem ulike jaktterreng i Rendalen. I forbindelse med prosjektet har jeg gjennomført en undersøkelse blant rettighetshavere og jegere i disse områdene for å analysere hvilke faktorer som har betydning for jaktopplevelsen. I oppgaven har jeg sett på om jegerne og rettighetshaverne har det sammen synet på hvilke faktorer de vektlegger ved jaktproduktet, og om bruken av denne kunnskapen kan bidra til å skape et mer stabilt jaktprodukt på sikt. Av 36 utsendte spørreskjemaer fikk jeg 28 svar, disse danner grunnlaget for resultatene i oppgaven. Jegerne i undersøkelsen brukte 16, 9 % av tida på fjellet til å jakte fjellrype (Lagopus lagopus), 75, 1 % av tida ble brukt til å jakte lirype (Lagopus mutus) og den resterende tida, 8 %, jaktet de annet småvilt. I tillegg til rype ble det jaktet storfugl (Tetrao urogallus), orrfugl (Tetrao tetrix) og hare (Lepus timidus). 90 % av jegerne svarte at de jaktet med hund. Jegerne oppga at det viktigste med jakten var det sosiale, rekreasjon og det å være uforstyrret i terrenget. De la også vekt på betydningen av å jakte i samme område flere år på rad. Jegerne synes det er viktig å se mye rype og jobbe godt med hunden, men stort utbytte er mindre vesentlig. Desto mer rype de ser, desto mer tilfredsstillende synes de vilttettheten er. Jegerne foretrekker årlig kvote fremfor dagskvoter, og ønsker ikke begrensning i antall jaktdager. Svarene fra rettighetshaverne stemmer godt med jegernes svar, men rettighetshaverne har generelt litt lavere i skår på de ulike faktorene som påvirker jakten. Rettighetshaver ligger i snitt høyere på antall sett fugl før de mener vilttettheten er tilfredsstillende og de har en høyer skår på vær og standard på overnatting, mens dette er mindre for jegerne. Resultatene i undersøkelsen samsvarer godt med det en tidligere har funnet ut om rypejegeren og rettighetshaveren. Kunnskap hentet inn fra denne og andre lignende undersøkelser, kan brukes til å utvikle rypejakt som produkt. Det kan bidra til å øke tilfredsheten hos jegerne og gi en mer stabil inntekt for rettighetshaver. Samtidig er verdiskapning på lokalt nivå også med på å bidra til samfunnsøkonomien, både direkte, ved skatter og avgifter, men også indirekte ved ringvirkninger av bedriftens virksomhet. Det er i dag et stort potensiale for å videreutvikle rypejakt som produkt.nb_NO
dc.description.abstractThe project Dynamisk driftsplan is projected by Evenstad vilt- og næringssenter in cooperation with the landowners in five different hunting areas in Rendalen. In this project, I conducted a survey among landowners and hunters in these areas to look at which factors are important for the hunt and the hunters satisfaction. Of the 36 questionnaires I sent out, I got 28 answers back, these are the basis of the results of the task. In the thesis I have been looking at the hunters and the landowners view on what factors they emphasize looking at the hunting product, and whether the use of this knowledge can help create a more stable product over time. The hunters surveyed hunt on average 16, 9 % ptarmigan, 75, 1% grouse and 8 % other small game . In addition to grouse were hunted capercaillie , black grouse and hare . 90 % of the hunters responded that they hunted with dogs. The hunters reported that the most important thing when they are hunting is the social, recreational and to not being disturbed on the hunting area. They also think that it was very important to hunt in the same area for several years . They think it is important to see a lot of grouse and work well with the dog, but it is less important to shoot many birds. The more grouse the hunters see, the more satisfied they are. The hunters prefer an annual permit rather than a daily permit, and did not want to limit the number of hunting days. The results of the landowners answer are quite similar as the hunters replies, but the landowners have generally a lower score on the different factors. The landowners have to see a higher number of birds before they are satisfied. They also have a higher score on the factors like the weather and standard of accommodation, but this did not mean so much for hunters . The results of the survey are very similar to the one previously found about grouse hunters and landowners. Knowledge obtained from such a study can be used to develop the grouse as a hunting product. It can also help increase the satisfaction with hunter and provide a more stable income for the landowners. Meanwhile participation at the local level also helps to contribute to the national economy, both directly, by taxes , but also indirectly through spillover effects of corporate activity.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleRypejakt som næring: kan markedskunnskap bidra til å skape et økonomisk stabilt jaktprodukt?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record