Show simple item record

dc.contributor.authorMobasheri, Siavash
dc.date.accessioned2015-12-03T10:16:50Z
dc.date.available2015-12-03T10:16:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2366651
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Det er funnet at 6-timers arbeidsdag (6-T) er et formålstjenlig og folkehelsegunstig tiltak for arbeidstakere og deres partnere og barn. Det er imidlertid en begrenset mengde forskning som har undersøkt hvordan innføringen av 6-T kan påvirke forholdet mellom arbeid og familieliv, og hvilke mekanismer som kan være involvert. Det meste av forskningen har i tillegg vært kvantitativ i tilnærming, trass i at anvendelse av kvalitative studier har større potensiale til å belyse slike mekanismer på en tilfredsstillende måte. Hovedformålet med denne studien var blant annet å fylle disse kunnskapshullene ved å beskrive og forstå hvordan permanent innføring av 6-T med full lønnskompensasjonen, har innvirkning på ansatte med barn og noen av deres partnere, og hvilke implikasjoner det kan ha for blant annet utviklingen av foreldrerollen, familiearenaen, tidsklemme og subjektiv livskvalitet. Studien fokuserte på sosiale prosesser og interaksjoner mellom fedre og mødre og i familiekonteksten. Den overordnede problemstillingen var ” Hvordan, om i det hele tatt, har innføringen av 6- timers arbeidsdag ved Tine Heimdal, Norge, hatt innflytelse på forholdet mellom arbeid og familieliv for ansatte med barn og ungdom?” En rekke sensibiliserende konsepter var veiledende i studien, og en ”grounded theory” orientering ble anvendt ved gjennomgang av litteratur og analyse av studiens funn. For å operasjonalisere denne problemstillingen ble en kvalitativ tilnærming brukt. Dataene ble samlet inn gjennom dybdeintervjuer med 10 ansatte ved Tine Heimdal, og med 3 av deres partnere. Studien har identifisert en rekke positive påvirkninger 6-T har på sosiale prosesser, som finner sted på grunn av de Tine-ansattes og spesielt fedrenes involvering og engasjement i familielivet. Studien konkluderte med at det å ha mer frihet og fritid for spesielt Tine-ansatte, skapte muligheten for å ha en mer harmonisk og dynamisk familieliv, og derfor ble tidsklemme redusert i hverdagen. Alt tatt i betraktning kan vi si at 6-T lar foreldre få muligheten til å bli bedre i sin foreldrerolle, på grunn av den friheten 6-T skaper i deres hverdagsliv. De umiddelbare og langsiktige folkehelsekonsekvensene av dette kan være betydelige. Avslutningsvis, hvis målet er å styrke og bedre familienes hverdag og arbeidsplassen som en folkehelsefremmende arena, som det i norske familie- og arbeidslivspolitiske dokumenter antydes å skulle være, foreslår denne studien en rekke mulige tiltak. Nøkkelord: Permanent 6-timers arbeidsdag, forholdet mellom arbeid og familieliv, tidsklemma, familie- og arbeidslivspolitikk, folkehelsetiltak.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: A six hour workday has been found as a suitable and favorable measure for both workers and their partners and children`s health. There is however a limited amount of studies that have examined how the introduction of a six hour workday can affect the relationship between work and family life, and which mechanisms that can be involved. Most of these studies however have had a quantitative approach, although the use of qualitative studies would have a greater potential to throw light on such mechanisms in a satisfactory way. The pain purpose of this study was among others to fill the knowledge gap by describing and understanding how a permanent introduction of a six-hour workday with a one hundred percent wage compensation has affected employees with children and some of their partners. And which implications it can have for the development of parenthood, on the family arena, the time squeeze and subjective life quality. The study focuses on social processes and interactions between fathers and mothers in the family context. The main research question was: “How, if at all, has the introduction of a six hour workday at Tine Heimdal had an impact on the relation between work and family life for employees with children and teenagers?” A number of sensitizing concepts were guiding in the study, and a grounded theory approach was used by reading the literature and analyzing the study`s finds. To operationalize this research question a qualitative approach was used. The data were generated through in-depth interviews with ten staff (10) and with some of their partners (3). The study has identified a number of positive influences 6-T has on the social processes that take place because of the Tine-staff and especially fathers' involvement and commitment to family life. The study concluded that having more freedom and leisure for particularly Tinestaff, created the possibility of having a more harmonic and dynamic family sphere, and therefore reduced time squeeze in everyday life. The study concluded that having more freedom and free time for especially Tine-staff, created the possibility of having a more harmonious and dynamic familiesfære, and therefore the time squeeze was reduced in everyday life. Finally, if the aim is to strengthen and improve the family’s everyday life and the place of work as a public health promoting arena, as official Norwegian family and workplace political documents suggest it should be, this study suggests a number of possible measures. Key words: permanent six hour workday, the relation between work and family life, time squeeze, family- and workplace politics, public health measures.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectarbeid og familenb_NO
dc.subjectarbeidstidnb_NO
dc.subjecttine heimdalnb_NO
dc.subjecttidsklemmanb_NO
dc.subject6-timer arbeidsdagnb_NO
dc.subject.meshCommunity Medicine
dc.subject.meshWork
dc.subject.meshFamily
dc.subject.meshTime Perception
dc.subject.meshPublic Health
dc.subject.meshQuality of Life
dc.titleKortere arbeidstid og familienes livskvalitet: en kvalitativ studie av 6-timers arbeidsdag implementert ved Tine Heimdal, Norgenb_NO
dc.title.alternativeShorter Working Hours and the Quality of Family Life: a Qualitative Study of the Six-Hour Strategy Implemented at Tine Heimdal, Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber117nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record