Show simple item record

dc.contributor.authorMamen, Lars Christen
dc.date.accessioned2015-12-08T13:28:25Z
dc.date.available2015-12-08T13:28:25Z
dc.date.issued2015-12-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367254
dc.description.abstractDei norske byggjeforskriftene blir stendig revidert med sikte på å byggje meir energiøkonomiske bygg. Likevel har ein del offentlege og private byggherrar sett at det kan løne seg å overoppfylle byggjeforskriftenes krav til isolasjonsverdi og varmebehov. Fleire ambisiøse kommunar, offentlege institusjonar og organisasjonar har gått saman i «FutureBuilt», for å skape «førebileteprosjekt» som andre kan hauste erfaringar frå. Desse førebildeprosjekta er tilpassa ein norsk utgåve av den tyske «Passivhaus-standard», med svært strenge krav til energibruk, varmebehov og miljøvenlege energiløysingar. Slike bygg vil likevel forbruke energi til oppvarming, tappevatn, belysning og tekniske løysingar. For å kunne optimalisere energibehovet er det utvikla standardar og dataprogram som kan modellere energiforbruket, varmebehovet og klimagassutsleppa frå bygg. I denne oppgåva er dataprogrammet SIMIEN nytta for å modellere og samanlikne to ulike oppvarmingssystem, eit basert på varmepumpe og solfangar, og eit basert på fliskjel og solfangar. Resultatet viser at ein fliskjel vil vera mest effektivt for å redusere klimagassutsleppa frå bygget. Klimagassutsleppa frå den el spesifikke energien som driv varmepumpa og dei tekniske anlegga i bygget vil vera avhengig utsleppa frå den europeiske el- produksjonen og samansetninga av energimiksen. I eit bedriftsøkonomisk perspektiv vil ikkje investeringane i varmepumpe vera lønsame. Eit bioenergianlegg vil vera mindre ulønsamt, men lønsemda i begge anlegg er sterkt avhengig av framtidig energipris og eventuelle kostnader med CO₂ prising.nb_NO
dc.description.abstractThe Norwegian building regulation is steadily revised with an aim to build more energy efficient buildings. Yet some public and private builders have seen that it may pay off to increase requirements for insulation value and heating needs. Several ambitious municipalities, public institutions and non-governmental organizations have joined together in "FutureBuilt", to create “best practice- projects”, which from others can gain experiences. These “best-practice projects” are an adapted Norwegian edition of the German "Passivhaus-standard ", with very strict requirements for energy usage, heat demand and environmental friendly energy solutions. Such buildings would still consume energy for heating, hot water, lighting and technical equipment. In order to optimize the energy needs, standards and computer programs that can model the energy consumption, heat demand and emission of greenhouse gases from buildings has been developed. In this thesis, the computer program SIMIEN is used to model and compare two different heating systems, one based on heat pumps and sun-collectors and another based on wood chips and sun-collectors. The result shows that woodchips will be most effectively to reduce greenhouse gas emissions from the building. Greenhouse gas emissions from the electricity specific energy, which fuel the heat pump and the technical installations in buildings, will depend on the greenhouse gas emission in the European electricity production and composition of the energy mix. However, from a business perspective no investments in heat pump will be profitable. A bioenergy plant will be more profitable but profitability will in both cases be strongly dependent on future energy pricing and the eventual pricing and emissions of CO₂.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.titleCO₂ rekneskap for bioenergi og bergvarme i passivhus : SIMIEN analyse av Frydenhaug Skolenb_NO
dc.title.alternativeCO₂ accounting for bioenergy and heat pump in passive houses : SIMIEN analysis of Frydenhaug Schoolnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record