Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Ola Erik Heen
dc.date.accessioned2015-12-21T09:57:47Z
dc.date.available2015-12-21T09:57:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368636
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Hensikt: Hensikten med denne studien er å få økt kunnskap om skoleledere og deres syn på kroppsøvingsfaget og bidra til økt kunnskap om hvordan skoleledere legitimerer og legger til rette for kroppsøving da dette er lite belyst i tidligere studier. Utvalget: i studien består av 15 skoleledere fra ni forskjellige grunnskoler i Elverum. Teori: Studien har en teoretisk forståelsesramme som hovedsakelig er basert på Arnolds bevegelsesmodell, som sier noe om læring i kroppsøving, samt teori om elevsentrert skoleledelse, som sier noe om hvilke ledelsesferdigheter og ledelsesdimensjoner som er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Teoriene er brukt som rammeverktøy for å få en økt forståelse for skoleledernes meningsutsagn. Metode: Denne studien er en kvalitativ casestudie, med fenomenologisk – hermeneutisk tilnærming. Rådataene er hentet fra 4 fokusgruppeintervju og analysen er en fenomenologisk hermeneutisk analyse som er inspirert av Giorgi og Gadamer. Hovedfunn: Funnene i denne studien indikerer at skolelederne legitimerer kroppsøvingsfaget som et aktivitetsfag der målet, gjennom mest mulig fysisk aktivitet, er å bedre elevens fysiske helse, bidra til aktive fritidsvaner og øke elevens sosiale kompetanse. Funnene indikerer også at det er store variasjoner for hvordan skolelederne legger til rette for kroppsøving. Skolelederne opplever at kroppsøvingsfaget ikke er et læringsfag og blir derfor i liten grad prioritert av skolelederne i utviklingsarbeidet. Skolelederne har ingen krav om å utvikle lokale læreplaner, observerer i liten grad kroppsøvingsundervisning og deltar ikke i utviklingsarbeid i kroppsøving. Konklusjon: At skolelederne ikke sikrer kvaliteten på kroppsøvingsundervisningen, legger til rette for utviklingsarbeid eller deltar i diskusjoner om undervisning i kroppsøving kan ifølge teorien om elevsentrert skoleledelse svekke elevenes læringsutbytte. Kun en av skolelederne i denne studien hadde lagt til rette for utviklingsarbeid i kroppsøving, og her jobbet lærerne med lokale læreplaner og kjennetegn på vurderingskriterier og måloppnåelse. Dette viser at det å sette av tid til utviklingsarbeid i kroppsøving øker sannsynligheten for at lærerne jobber konkret med læringsmålene i læreplanen. Nøkkelord: Skoleledere, kroppsøving, legitimering av kroppsøvingsfaget, tilrettelegging av kroppsøvingsfaget.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Purpose: The purpose of this study is to increase the knowledge of headmasters and their view of physical education and contribute to increase the knowledge of how headmasters legitimize and facilitate physical education because of the lack of research in this field. Participants: Fifteen headmasters from nine different elementary schools in Elverum. Theory: The theoretical understanding of this study is mainly based on the three-dimensional model of the movement curriculum by Arnold, which says something about the learning in physical education, and a theory of student-centred leadership; that says something about the management skills and leadership dimensions that are crucial to students' learning outcomes. These theories are used as a framework to get a better understanding of headmasters’ statement of opinions. Method: This study is a qualitative case study with a hermeneutic phenomenological approach. The data of this study is collected through four focus group interviews and the analysis is based on a hermeneutic phenomenological analysis inspired of Giorgi and Gadamer. Main findings: The findings in this study indicate that headmasters legitimizes physical education as an activity subject, whose aim, through as much as possible physical activity, is to improve the students physical health, contribute to active leisure habits and increase student's social competence. The findings also indicate big differences in how the headmasters facilitates physical education. The headmasters find physical education as a subject that is not for learning, and because of this, it has less priority in their development. The headmasters have no requirement in developing local curriculum; they observe physical education classes in small extent and does not participate in the development of physical education. Conclusion: According to the theory of student-centred leadership, the students learning outcome might be weaken if headmasters do not ensure the quality of the teaching in physical education facilitates in development or participate in the discussions about the teaching of physical education. Only one of the headmasters in this study has facilitated the development of physical education, and here did the teachers worked with the local curriculum and characteristics of assessment and achievement. This proves that putting aside time for development of physical education increases the likelihood of teachers working concrete with the learning objectives of the curriculum. Keywords: Headmasters, physical education, legitimizing of physical education, facilitating physical education, school administrators.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectskoleledelsenb_NO
dc.subjectlegitimeringnb_NO
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.subject.meshPublic Health
dc.subject.meshSchools
dc.subject.meshPhysical Education and Training
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshOrganization and Administration
dc.subject.meshHermeneutics
dc.subject.meshQuality of Life
dc.titleSkoleledere og kroppsøving : En kvalitativ studie om hvordan skoleledere legitimerer og legger til rette for kroppsøvingnb_NO
dc.title.alternativeSchool administrators and physical education : A qualitative study of how school administrators legitimizes and facilitate physical educationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record