Show simple item record

dc.contributor.authorKrisiansen, Marte
dc.date.accessioned2015-12-21T10:09:15Z
dc.date.available2015-12-21T10:09:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368645
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Tittel: En kvalitativ studie som omhandler overvekt, stress og mental trening Hensikt: Problemområdet jeg vil ta for meg i dette studiet er vektproblemer, stress og hvordan disse to faktorene påvirker hverandre i hverdagen. I tillegg vil jeg se på mental trening som et verktøy for å takle vektproblemer på en god måte for den enkelte. Stress er ofte et faktum som gjør endringsprosessen vanskeligere, derfor vil jeg ha fokus på stress og stressmestring. Formålet med dette prosjektet er å finne ut om mental trening er en vesentlig faktor i denne sammenhengen. Metode: Studien er en kvalitativ studie, med semistrukturerte intervjuer som dannet grunnlag for prosessen. I studien var det åtte informanter fra LHL-klinikken Røros som stilte som intervjuobjekter. Kvalitativ innholdsanalyse brukes for å analysere råmaterialet som kommer frem i de aktuelle intervjuene og som er grunnlaget for resultatene. Hovedfunn: Hovedfunnene i min studie består av faktorer som er eller har vært betydelig for å håndtere individenes vektproblem og konsekvenser som kommer av dette. Erfaringer, opplevelser og fortellingene som kom frem under intervjuene har bidratt til en forståelse om hva slags faktorer som spiller en rolle når man driver med en livsstilsendring der vekt er årsaken. Dette studie har alt i alt vist at det ofte er en sammenheng mellom overvekt og stress. Stresset er ofte med på å gjøre endringsprosessen vanskeligere for dem det gjelder. Man må få bukt med stresset for å klare å takle overvektsproblemet. Overvekts-epidemien skyldes ikke bare feil kosthold og manglende fysisk aktivitet. Stress og tankemønster er også svært viktige faktorer som har stor betydning i denne situasjonen (Okstad, 2012). Funnene viser at den mentale treningen var viktigere enn antatt for alle de aktuelle intervjuobjektene. Nøkkelord: Helse, folkehelse, overvekt, stress, mental trening/påvirkning, livskvalitet, motivasjon, mestring, sosiale ulikheter, sosiale nettverk.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Title: A qualitative study that deals with obesity, stress and mental training Purpose: The problem areas I will focus on in this study are weight problems, stress and how these two factors affect each other in everyday life. I will also look at mental training as a tool to handle weight problems in a good way for the individual. Stress is often a factor that makes the changing process more difficult; therefore I will focus on stress and stress management. The purpose of this project is to find out whether mental training is a significant factor in this context. Method: The study is a qualitative study with semi-structured interviews that made the fundament of this process. In the study there were eight volunteer interviewees from LHLclinic, Røros. Qualitative content analysis is used to analyze the raw material that comes from each interview. Main findings: The main findings of my study consist of factors that are or have significant meaning for managing individual’s weight problems and resulting consequences. Experiences and stories that came out in the interviews have contributed to an understanding of what factors play a role as people attempt lifestyle changes resulting from being overweight. This study shows that overweight and stress often appears together. In order to handle the overweight problem the stress factors of stress needs to be taken into consideration in the changing process, since it will impact and potentially only make things harder for those who suffer from overweight. Low activity and wrong diet are not the only causes to this “overweight-epidemic”; stress and mental health are important factors in this situation as well (Okstad, 2012). Results shows that mental exercise was more important for the interview objects than anticipated. Keywords: Health, public health, obesity, stress, mental training/impact, quality of life, motivation, coping, social differences, social networks.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectovervektnb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.subjectlivsstilsendringnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectmental treningnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subject.meshPublic Health
dc.subject.meshCommunity Medicine
dc.subject.meshObesity
dc.subject.meshStress, Psychological
dc.subject.meshMotivation
dc.subject.meshQuality of Life
dc.subject.meshLife Change Events
dc.subject.meshQualitative Research
dc.subject.meshInterview [Publication Type]
dc.title”Overvekt, stress og mental trening”nb_NO
dc.title.alternativeObesity, stress and mental trainingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record