Show simple item record

dc.contributor.authorBomann, Lill-Ann Nathalie
dc.contributor.authorIversen, Ane Dyring
dc.date.accessioned2015-12-21T11:28:35Z
dc.date.available2015-12-21T11:28:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2368659
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Hensikten med dette studiet er å få fordypet kunnskap om medlemmers erfaringer og opplevelser av å være medlemmer ved et Fontenehus. Vi ønsker også å belyse hvilke faktorer medlemmer ser som viktig for å fremme god psykisk helse. Studiet er basert på følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har medlemmer av sin tid på Fontenehuset, og hva er deres opplevelser av hva som kan bidra til bedringsprosesser og økt livskvalitet? Det er benyttet en kvalitativ metode i studiet hvor brukerstemmen og medlemmers erfaringer er grunnlaget for resultatet i studiet. Gjennom tre fokusgruppeintervjuer på tre ulike Fontenehus, to i Norge og ett i Sverige, har 18 aktive medlemmer delt sine erfaringer. Funnene er sammenliknet på tvers av landegrenser, og datamaterialet er innhentet fra to større byer og en mindre by. Datamaterialet er analysert ut fra Malteruds systematiske tekstkondensering (Malterud, 2011). Studiet har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming, for å oppnå en dypere forståelse og beskrivelse av medlemmers opplevelser og erfaringer av Fontenehuset som fenomen. Fontenehuset er et lavterskeltilbud for mennesker med en psykisk helseutfordring der verdier som likeverd og respekt står sterkt. Medlemskapet er frivillig og tidsubegrenset. Fontenehusets grunntanke baserer seg på at alle mennesker har ressurser som kan utvikles til nytte for dem selv og andre, forutsatt at det finnes en setting der det er mulig (Fontenehus Norge, 2015). Funnene er presentert i hovedtemaet «Recoverynærende omgivelse» og inneholder fem kategorier. Resultatene viser betydningen av medlemskapet på veien mot bedring. I denne prosessen beskrives også det unike miljøet på Fontenehuset. Resultatene i studiet viser at Fontenehusets tankegang og modell kan sees i nær sammenheng med recovery-perspektivet. Studiet viser at medlemmer opplever Fontenehuset som unikt og medlemskapet har ført til vekst, bedringsprosesser og økt livskvalitet for medlemmene som deltok i studien. Den arbeidsorienterte dagen er et av mange virkemidler på Fontenehuset som skaper håp og fremmer mestring hos medlemmene i en bedringsprosess. Miljøet påvirker personen i bedringsprosessen og gjennom fellesskapet og meningsfulle arbeidsoppgaver, fungerer omgivelsene som en bedringsfaktor. Resultatene i dette studiet viser til en vekselvirkning mellom personen og miljøet som er avgjørende i bedringsprosessen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: The purpose of this study is to achieve a deeper knowledge about how members of a Fountain House experience the membership. We also want to elucidate what factors the members see as important to promote good mental health. The study is based on the following research question: What do members experience from their time at the Fountain House, and their thoughts about what can help enhance the recovery process and improve their quality of life? The study drew on a qualitative method, where the outcome is based on the experiences of the members, told with their own voice. Through three focusgroup interviews at three different Fountain Houses, two in Norway and one in Sweden, 18 active members have shared their experiences. The findings are compared across national borders, and data obtained from two larger cities and one smaller. Data from the members were analyzed using «Malteruds systematic text condensation» (Malterud, 2011). This study has a hermeneuticphenomenological approach to achieve a deeper understanding and description of how the members experience the Fountain House phenomenon. The Fountain House is an easy accsess clubhouse for people with mental health issues. Values such as equality and respect are strong and the membership is voluntary and life long. The ideology of the Fountain House is based on the belief of all people having resources that can be developed for the benefit of themselves and others, provided there is a setting when possible (Fontenehus Norge, 2015). The findings are presented in the main topic «A nourishing environment for recovery» and contains five categories. The results show the importance of the membership in the recovery process. The unique environment of the Fountain House is also described. The results of the study show that the Fountain House mindset and model, can be seen in close connection with the recovery perspective. The study shows that members are experiencing the Fountain House as unique. For the members participating in this study, the membership has led to mental prosperity, recovery processes and improved quality of life. The «work-ordered day» is one of many instruments at the Fountain House that creates hope and promotes coping skills for the members in the recovery process. The environment affects the person in the recovery process and through community and meaningful work tasks, the environment can be seen as an important factor to improve recovery. The results of this study show an interaction between the person and the environment, that is essential in the recovery process.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectverdiernb_NO
dc.subjectlikeverdnb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.subjectfontenehusetnb_NO
dc.subjectmiljønb_NO
dc.subject.meshMental Health
dc.subject.meshRehabilitation Centers
dc.subject.meshPatient Participation
dc.subject.meshQualitative Research
dc.titleFontenehuset - en recoverynærende omgivelse : Et kvalitativt studie basert på medlemmers erfaringer ved et Fontenehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record