• Vilkår for læring for elevar på 1.-4. steg med vedtak om spesialundervisning 

      Festøy, Anne Randi Fagerlid (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;13, Doctoral thesis, 2020)
      Formålet med avhandlinga er å auke kunnskapen om kva som kjenneteiknar vilkåra for læring for elevar som får spesialundervisning og går på 1. – 4. steg. Det er gitt særleg merksemd til spesialundervisninga sin funksjon for ...