• Læreres praksis og elevers psykiske helse. En eksplorerende studie i ungdomsskolen 

   Nesset Mælan, Ellen (Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;10, Doctoral thesis, 2018)
   Den overordnede problemstillingen for denne avhandlingen er hvordan elevers psykiske helse kan støttes gjennom læreres daglige praksis med undervisning og med tilrettelegging for læring. Hensikten med avhandlingen er å ...
  • Vilkår for læring for elevar på 1.-4. steg med vedtak om spesialundervisning 

   Festøy, Anne Randi Fagerlid (Ph.d.-avhandling i profesjonsrettede lærerutdanningsfag;13, Doctoral thesis, 2020)
   Formålet med avhandlinga er å auke kunnskapen om kva som kjenneteiknar vilkåra for læring for elevar som får spesialundervisning og går på 1. – 4. steg. Det er gitt særleg merksemd til spesialundervisninga sin funksjon for ...