Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGillebo, Ragna
dc.date.accessioned2016-06-16T09:07:02Z
dc.date.available2016-06-16T09:07:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2392805
dc.description.abstractFrafall i fra videregående utdanning er en folkehelseutfordring i Norge og vestlige land. Det å fullføre utdanning er viktig med tanke på muligheter for deltagelse i arbeidslivet, god livskvalitet og god helse senere i voksenlivet. Denne masteroppgaven ser på læringsmotivasjon i skolen i et folkehelseperspektiv, og ser på skolen som en sentral aktør i forebyggende folkehelsearbeid. Fokuset i denne masteroppgaven har vært unge arbeidsledige sine erfaringer og hendelser relatert til læringsmotivasjon i skoletiden. Formålet med masteroppgaven var å undersøke hvilke faktorer som fremmet og hemmet læringsmotivasjonen til de unge arbeidsledige i skoletiden. Et annet mål var å få dypere kunnskap om den enkelte påvirkningsfaktor på de unge arbeidslediges læringsmotivasjon, hvordan den opplevdes og påvirket elevatferden deres. Få undersøkelser i norsk sammenheng har forsket kvalitativt på læringsmotivasjon hos skoleelever. Ingen kvalitative undersøkelser om unge arbeidsledige og deres læringsmotivasjon i skoletiden er funnet. Kunnskap om unge arbeidsledige læringsmotivasjon i skolen kan bidra til at lærere klarer å opprettholde motivasjonen til skoleelever som sliter med skolearbeid, og er i risiko for ikke å fullføre videregående utdanning senere. Problemstilling. Hvilke hendelser og erfaringer i skoletiden påvirket unge arbeidslediges motivasjon for å lære? I denne studien er det benyttet kvalitativt forskningsintervju for å samle inn data. Datamaterialet i undersøkelsen er utforsket med en fenomenologisk – hermeneutisk tilnærming ved transkribering av intervjuene, innholdsanalyse og en hermeneutisk tolkningsprosess av dataene. Resultater viser til tre hovedtema som igjennom forskjellige faktorer fremmet eller hemmet læringsmotivasjonen til de unge arbeidsledige i skolen. Det ene handler om hvordan de som elev oppfattet og opplevde det å gjøre skolearbeid. Andre tema viser til relasjoner i skolekonteksten og hvordan samhandling med lærer og medelever og opplevelser i skolemiljøet påvirket elevatferden. Det tredje tema beskriver hvordan livserfaringer har påvirket til endringer i handlingsvalg og motivasjon. Forskningsfunnene diskuteres i lys av et folkehelseperspektiv og strukturelle faktorer som påvirker helse, tidligere forskning og teori om læringsmotivasjon, og relasjoners påvirkninger på læringsmotivasjon. Nøkkelord: Folkehelse, læringsmotivasjon, unge arbeidsledige, skolearbeid, relasjoner og livserfaringer.nb_NO
dc.description.abstractAbstract: Drop out from upper secondary school is a public health issue in Norway and Western countries. To graduate from upper secondary school is important regarding possibilities to being active in the labour market, good quality of life and gaining good health later in adult life. This master’s Thesis looks at motivation for learning in a public health perspective, and view the school as a main actor in preventive public health work. The focus in this master’s thesis has been young register as unemployed and their experiences and occurrence regarding motivation to learn during primary - , secondary - and upper secondary school. The purpose of this master’s thesis was to explore witch factors that promoted and hindered motivation to learn for the young unemployed during their years in school. Another aim was to get deeper knowledge about each determinant factor on the young unemployed motivation to learn, how they experienced it, and the impact it had on their student behavior. Few studies in Norway have done a qualitative exploration about motivation to learn among students. No qualitative studies about young unemployed and their motivation to learn have been discovered. Knowledge about young unemployed motivation to learn can support teachers in their work to remain motivation in students who has problems with their schoolwork, and is at risk for dropping out of upper secondary school later in life. Research question; Which occurrences and experiences during the years in school did impact young unemployed motivation for learning? This study has used qualitative research interview to gather data. The data has been explored by a phenomenological – hermeneutic approach by transcribing interviews, content analyses and by a hermeneutic interpretation process of the data. The results points at three main topics that thru different factors promote and hinder motivation to learn during the young unemployed years in school. One of the topics is about how they as a student perceived and experienced doing school work. The second topic points at relations in the school context and how cooperation was with the teachers, other students and how experiences in the school environment impacted the student behavior. The third topic describes how life experiences have impacted changes in choice of behavior and motivation. Research findings are discussed in light of a public health perspective and the social determinants of health, earlier research and theory about motivation to learn, and the impact relations have on motivation to learn. Keywords: public health, motivation to learn, young unemployed, school work, relations and life experiences.eng
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelse
dc.subjectlæringsmotivasjon
dc.subjectarbeidsledighet
dc.subjectarbeidsledige
dc.subjectkvalitativ metode
dc.subjectunge voksne
dc.subjectskolearbeid
dc.subjectlivserfaringer
dc.subjectpåvirkning
dc.subjectSchoolworkeng
dc.subjectLife Experiences
dc.subjectMotivation to Learn
dc.subjectImpacts
dc.subject.meshPublic Healtheng
dc.subject.meshLearningeng
dc.subject.meshMotivationeng
dc.subject.meshUnemploymenteng
dc.subject.meshUnemployedeng
dc.subject.meshYoung Adulteng
dc.titleUnge arbeidsledige sine erfaringer tilknyttet læringsmotivasjon i skolen. Hvilke sosiale faktorer var fremmende og hemmende på deres motivasjon?nb_NO
dc.title.alternativeYoung unemployed’s experiences regarding learning motivation in school. Which social factors promoted and hindered their motivation?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel