Show simple item record

dc.contributor.authorVilvang, Lisa
dc.contributor.authorTran, Don Tuan
dc.date.accessioned2016-09-08T11:51:29Z
dc.date.available2016-09-08T11:51:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405458
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å studere hvordan eiendomsmeglere forholder seg til mellommannsrollen. Vi har fokusert på eiendomsmeglere i ulike stillinger, som også jobber i forskjellige eiendomsmeglerforetak. Problemstillingen for dette studiet er; “ Er meglers rolle som mellommann en utfordring i forhold til meglers fordel for oppnå høyest mulig salgspris?” Som datainnsamlingsmetode har vi benyttet kvalitativt intervju for å kunne samle inn tilstrekkelig mengder med informasjon. Vi valgte å rekruttere fem intervjuobjekter, med tilstrekkelig kunnskap om tema, hvorav tre var eiendomsmeglere og to hadde stilling som fagansvarlig. I gjennomføringen av intervjuet har vi spurt informantene relevante spørsmål i forhold til vårt tema. Ut i fra de fem informantenes respons, har vi videre sammenlignet dette med faglitteratur for å ha mulighet til å besvare vår problemstilling. Videre viste vår undersøkelse hvordan eiendomsmeglere/fagansvarlige håndterer mellommannsrollen i sin yrkesutøvelse. Undersøkelsen viser at det kan oppstå ulike utfordringer da man som eiendomsmegler skal opptre som en nøytral tredjepart i handelen, og samtidig selge boligen til høyest mulig pris. I den forbindelse må megler unngå å ha egeninteresse i handelen, og dermed ha begge parters interesse for øyet. Resultatet viser at megler ser på seg selv som selgers arbeidstaker, og jobber dermed for å oppnå høyest mulig salgspris. Det er derimot delte meninger om dette bør komme på bekostning av omsorgen ovenfor kjøper. Studiens resultater viser at informantenes delte meninger angående vår problemstilling og synet på mellommannsrollen, henger sammen med informantens stilling i bedriften. Mange av våre funn samsvarer med teorien, men vi har også oppdaget noen avvik. Ut i fra dette kan vi se at intervjuobjekter som kun har stillingen eiendomsmegler, og ikke noe juridisk ansvar i foretaket, har et annet syn på tema enn innhentet teori viste. Fagansvarlige som deltok i undersøkelsen hadde derimot holdninger som stemte overens med innhentet teori, samt eiendomsmeglingsloven.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this assignment has been to study how real estate agents relate to their role as a mediator. We have focused on real estate agent’s in different positions, that also work in different real estate agencies. The research question in this study is; “Is the real estate agent’s role as a mediator a challenge compared to the advantages of achieving the highest possible sales price?” To gather relevant information, we’ve used qualitative interviews to gather sufficient information. We chose to recruit five informants, with sufficient information about the subject we’re researching, where three are real estate agents and two who work in a higher position in the company. When executing the interviews, we’ve asked the informants relevant questions in relation to our topic. When looking at our respondent’s responses, we’ve compared these to previously collected data to be able to solve our thesis. Our assignment showed how real estate agents/department heads handle their role as a mediator when practicing their occupation. The study show that different challenges can arise when a real estate agent acts as a neutral third party, and still tries to achieve the highest possible sales price. In this context, the real estate agent has to avoid self interest in the sales proceedings and take the buyers interests into account. The result of the study show that real estate agents see themselves as the seller’s employees, and try to achieve the highest sales price possible. Opinions whether this should come at the expense of the buyer’s care, are divided. The study’s result show that the informant’s different opinions regarding our research question and their view on their role as a mediator, is related to the informant’s position in the company. A lot of our findings correspond with collected data, but we have also discovered discrepancies. Based on this we can see that informants who only work as real estate agents, and don’t have any legal responsibilities, have a different view regarding the subject than the collected data showed. Department heads who participated in the study, on the other hand, had opinions that were consistent with data and the law on real estate.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglere
dc.subjectmellommannsrolle
dc.titleEr meglers rolle som mellommann en utfordring i forhold til meglers fordel for å oppnå høyest mulig salgspris?nb_NO
dc.title.alternativeIs the real estate agent’s role as a mediator a challenge compared to the advantages of achieving the highest possible sales price?en
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record