Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Fredrik Jordal
dc.contributor.authorKveseth, Halvor
dc.date.accessioned2016-09-08T13:02:31Z
dc.date.available2016-09-08T13:02:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405504
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å se på meglers ansvar ved eiendom solgt med mangler. Vi vil undersøke hvordan praksisen er ved eiendom solgt med mangler, hvor ansvaret ligger med bakgrunn fra lover og forskrifter innenfor eiendomshandel og eiendom solgt ved bruk av mellommann. Vi har gjennomført intervjuer med meglere om deres erfaring og forståelse for eiendom solgt med mangler. I tillegg har vi også gjennomgått flere klagesaker fra reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester som omhandler feil/manglende opplysninger. Første del av oppgaven omhandler temaet for forskningen og en presentasjon av problemstillingen. I oppgavens andre del tar vi for oss det teoretiske og belyser sentrale lovparagrafer som har betydning for oppgaven. Vi vil se på meglers undersøkelses- og opplysningsplikt, god meglerskikk og hva som kan ansees som en mangel. Informasjon om reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester og hvordan en forbruker går frem ved en eventuell klagegang vil også bli belyst gjennom oppgaven. I del tre av oppgaven ser vi på samfunnsvitenskapligmetode og hvilke valg vi har tatt for innhenting av data. Videre i den fjerde delen analyserer vi våre funn fra de dataene vi har samlet inn og setter disse opp mot utvalgte klagesaker fra reklamasjonsnemnda. I den siste delen av oppgaven tar vi for oss diskusjonsdelen, der vi ser på funn og sammenligner disse mot teori og lovverk. Videre kommer konklusjon og kritikk for eget arbeid. Oppgaven avsluttes med forslag til videre forskning.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to look at the broker's liability for residence sold with faults. We will examine what the practice is when properties are sold with faults, and where the responsibility lies with the background of the laws and regulations in property trading and property sold using intermediary. We conducted interviews with brokers about their experience and understanding of the property sold with deficiencies. In addition we have undergone several complaints to the complaint appeal board for real estate services that deal with faults and missing information. The first part of the task deals with the theme of research and a presentation of the problem. In the second part we discuss the theoretical and highlight key provisions of law, which are important for the task. We will look at the broker and check information as well as good brokering practice and what exactly can be regarded as a deficiency. Information about complaints Democracy for real estate and how to proceed in the event a complaint are also discussed. In part three of the task we look at social science methodology and the choices we have made for data retrieval. Moreover, in Part Four we analyze our findings from the data we've collected and compare these to each other. In the last part of the task we are dealing with the discussion section, where we look at the findings and compare them to the theory and legislation.Further away, the conclusion and criticism for our own work. The thesis end`s with suggestions for further research.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjectklagesakernb_NO
dc.subjectmellommannnb_NO
dc.subjecteiendomshandelnb_NO
dc.titleMeglers ansvar ved salg av eiendom med manglernb_NO
dc.title.alternativeReal estate broker’s responsibility when property is sold with faultsen
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record