Show simple item record

dc.contributor.authorTorp, Solveig
dc.contributor.authorJevne, Oda Sofie Lien
dc.date.accessioned2016-09-16T07:15:16Z
dc.date.available2016-09-16T07:15:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407684
dc.description.abstractI Norge i dag bygges det for få boliger i forhold til det behovet tilsier. Eiendomsmeglers rolle for nye prosjekter vil derfor være viktig i det fremtidige boligmarkedet. Å selge boliger som er helt nye og ikke ferdigstilte på avtaletidspunktet, er annerledes og kan være krevende i forhold til bruktboligsalg. Det er dette vi ser nærmere på i denne oppgaven, med fokus på eiendomsmeglers utfordringer ved salg av nye prosjekter. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende problemstilling med underproblemstillinger: «Hva er de største forskjellene og utfordringene en megler møter under prosjektmegling i forhold til bruktboligsalg?» -Oppstår det ofte forsinkelser og klager? -Dersom det oppstår klager, skyldes dette forhold på eiendomsmeglers eller utbyggers side? Det finnes lite forskning og teorier om dette temaet som vi kan ta utgangspunkt i forhold til vår problemstilling Den teoretiske tilnærmingen i oppgaven tar derfor utgangspunkt i lærebøker, artikler, nettsider og lovsamlingen. For å besvare problemstillingen benyttes en kvalitativ tilnærming i form av semistrukturerte dybdeintervjuer. Utvalget vårt består av fem eiendomsmeglere fra Hamar, Lillestrøm og Oslo som til daglig jobber med prosjektmegling. Oppgavens analyse tar for seg resultatene fra de utførte intervjuene som gir grunnlag for å svare på problemstillingen. Med utgangspunkt i svarene fra objektene drøfter vi resultatene opp mot teorien. Vi starter med å se på de største utfordringene ved prosjektsalg, som kort oppsummert er å selge noe som ikke finnes, misforståelser med kundene, ikke tilstrekkelig salg eller private forhold på kjøpers side som økonomi eller livssituasjon. Videre viser resultatene av analysen at de største forskjellene fra bruktboligsalg til prosjektsalg varierer mellom ulike arenaer som juridiske forskjeller og salgsmessige forskjeller. De juridiske forskjellene er at prosjektmegling blir regulert av bustadsoppføringslova. Partene i handelen blir annerledes, da loven tar for seg at selger er profesjonell og kjøper forbruker. Ved prosjektsalg er det mange flere kunder å forholde seg til, da prosjektene kan være veldig store. Oppdragstiden kan vare opptil flere år. De viktigste salgsmessige forskjellene er først og fremst å selge noe som ikke finnes. Det at man selger noe som ikke finnes ved avtaleinngåelsen, medfører er økt ansvar, krever mer oppfølging, og eventuelt også mer overtalelse ovenfor kundene. En annen stor forskjell er at eiendomsmegleren også blir brukt som en rådgiver. Han kan dermed ta del i prosjektet og være med på å utforme det. Når det kommer til forsinkelser oppstår dette svært sjeldent, men dersom det oppstår er det som regel før byggestarten. Det oppstår også sjeldent klager underveis i prosjektet, men det kan oppstå klager ved overtagelsen. Klagene som oppstår vil være på utbyggers hånd, da det er han som har ansvar for leveransen.nb_NO
dc.description.abstractIn Norway today there are less building of houses, than required. Because of that, the role of the real estate agents in new projects will be important for the future housing market. To sell properties that are brand new and not completed at the time agreed, is different and might be demanding compared to resale homes. In this paper, we will look more closely at the challenges a real estate agent face selling new projects. On this basis, our research questions is: "What are the major differences and challenges a real estate agent face during project brokering in relation to resaling homes? » - Is there often delays and complaints? -If there are any complains, is it the real estate agent or developers fault? There are not much research and theories available to base our research questions and theme on. The theoretical approach in our paper will be based on textbooks, articles, websites and the Norwegian law. We have used a qualitative approach in the form of semi-structured in-depth interview to answer the research questions. We did individual interviews of five project brokers from Hamar, Lillestrøm and Oslo who works with project brokering. The papers analysis describes the results of the conducted interviews that form the basis of answering the research questions. Based on responses from the subjects we discuss the results with the theory. The results of the analysis show that the largest differences from resale home to project sale varies from different venues - legal differences and sales differences. Furthermore, we look at the major challenges of project sales that briefly summarized is selling something that does not exist, misunderstandings with customers, insufficient sales or personal conditions as economics or life status for the purchaser. When it comes to delays this occurs very rare, but if it occurs, is usually is before the start of construction. Complaints also rarely occurs during the project, but there may be complaints by acquisition. The complaints that arise will be on the developer's hand because he is responsible for the delivery.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjectprosjektmeglingnb_NO
dc.subjectbruktboligsalgnb_NO
dc.titleEiendomsmeglers utfordringer ved prosjektsalgnb_NO
dc.title.alternativeChallenges for a real estate agent during project salesen
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record