Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAntonsen, Niklas Røed
dc.contributor.authorBekkevold, Heidi Therese
dc.date.accessioned2016-09-20T07:40:25Z
dc.date.available2016-09-20T07:40:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2408528
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg eiendomsmeglerens rolle som mellommann ved salg av bruktbolig og ved salg av bolig under oppføring, og hvorvidt det foreligger noen forskjell mellom disse meglingsmetodene. Undersøkelsen tar utgangspunkt i å se på ulikhetene som kan oppstå innen oppdragsutførelsen i de to ulike meglingsmetodene, hvor analysen setter mellommannsbegrepet opp mot dette. Problemstillingen «Eiendomsmeglerens rolle som mellommann ved salg av bruktbolig og ved salg av bolig under oppføring. Er det noen forskjell?», ble blant annet utformet på bakgrunn av pensumlitteratur skrevet av Tore Bråthen, Margrethe Røse Solli, Karl Rosén og Dag Henden Torsteinsen. I tillegg til gjeldende lovverk og bransjenormer. Vi utformet et forskningsspørsmål for å undersøke om dette spørsmålet kunne ha en påvirkning på problemstillingen. Vi benyttet kvalitativ tilnærming og fenomenologisk forskningsdesign for å besvare oppgaven. Vi ønsket å sikre oss at informantene oppfylte kriteriene vi hadde satt, som var at vedkommende måtte arbeide som bruktboligmegler, prosjektmegler eller som en kombinasjon av disse. Derfor brukte vi oss selv som forskere og gjennomførte intervjuer direkte med informantene. I diskusjonen av analysen tar vi for oss de empiriske funnene og forsøker å se på dem i sammenheng med teorien. Avslutningsvis har vi forsøkt å evaluere den empiriske tyngden i dataene og å utgreie eventuelle forslag til videre forskning rundt temaet.nb_NO
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the real estate agent’s role as mediator in resale of homes and sale of properties under construction, and whether there are any differences between these real estate methods. The survey is based on looking at the differences that may arise within the assignment execution in these different real estate methods, and the analysis puts the mediator term against this. The main research question «The real estate agent’s role as mediator in resale of homes and sales of properties under construction. Are there any differences?» was framed on the basis of different textbooks written by Tore Bråthen, Margrethe Røse Solli, Karl Rosén and Dag Henden Torsteinsen. In addition to applicable laws and norms in the industry. We formed a research question to see if this question could have an impact on the main research question. We used qualitative approach and phenomenological research design to answer this assignment. We wanted to ensure that the informants met the criteria we had set, which was that they had to work as Real Estate Agent in resale of homes or sale of properties under construction, or a combination of these. Therefore, we used ourselves as scientists and conducted interviews directly with the informants. In the discussion of the analysis, we look at the empirical findings and try to look at them in the context of the theory. Finally, we try to evaluate the empirical weight of the data and try to unravel suggestions for further research on the topic.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjecteiendomshandelnb_NO
dc.subjectbruktboligsalgnb_NO
dc.subjectmellommannnb_NO
dc.titleEiendomsmeglerens rolle som mellommann. Salg av bruktbolig og salg av bolig under oppføringnb_NO
dc.title.alternativeReal Estate Agents role as mediators. Resale of homes and sale of properties under constructionen
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel