Show simple item record

dc.contributor.authorNarbuvoll, Camilla
dc.contributor.authorBrennodden, Marita
dc.date.accessioned2016-09-21T08:18:42Z
dc.date.available2016-09-21T08:18:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409082
dc.description.abstractHensikten med undersøkelsen var å kartlegge om digital annonsering er fremtiden innen markedsføringstjenester for salg fast eiendom. På bakgrunn av at digital markedsføring i dag er på alles lepper og stadig flere bransjer kaster seg på bølgen av nye innovative digitale løsninger for salg og markedsføring, ønsket vi å finne ut om dette også gjelder for meglerbransjen. Som fremtidige megler ønsket vi derfor å finne ut tradisjonell markedsføring fortsatt vil være en del av markedsføringen når vi i fremtiden skal selge hus. Vi valgte å bruke både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode for å gjennomføre denne undersøkelsen. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse med dybdeintervjuer av de fire største meglerforetakene og to av de største lokalavisene i en by på Østlandet. Ved å innhente tallmateriale og statistikk fra ulike kilder, som Statistisk Sentralbyrå og Finn.no, fikk vi kvantitative data som vi kunne bruke til å sammenligne de kvalitative dataene i undersøkelsen med. Dataene som kom frem i undersøkelsen viste en tydelig indikasjon på at boligannonsering i trykt media snart vil være historie. Informantene fra eiendomsmeglerforetakene hadde liten tro på at de kan nå ut til alle potensielle boligkjøpere gjennom et innrykk i lokalavisen, noe de derimot kan gjøre via Internett. Digital annonsering gir meglerne en større mulighet til å nå ut til mange og samtidig som de kan nå de rette menneskene. De mener dette er hovedårsaken til at avisannonsering ikke vil eksistere i fremtiden. Lokalavisene sa seg enig med eiendomsmeglerne om fremtiden for avisbransjen. De kunne også vise til en nedgang i abonnenter på papirutgaven av avisene. Derimot så de en økning i abonnenter på nettavisene. På bakgrunn av dette velger informantene fra lokalavisene å satse på digitale løsninger for boligannonsering på nettavisene i fremtiden. I undersøkelsen reises også spørsmålet om bruk og nytte av sosiale media som en del av markedsføringen for salg av fast eiendom. Svarene vi fikk var noe delt, noen så nytte i å annonsere boliger på nett og andre var mer skeptisk med tanke på overeksponering. Et av de siste hovedfunnene vi gjorde i undersøkelsen var frykten blant meglerne for at store aktører i fremtiden skal overta markedsføringen og bransjen generelt. Store aktører som Finn.no sitter på mye data om potensielle boligkjøpere, i dag går de inn for å dele data med meglerbransjen og skape gode digitale løsninger for markedsføring. Om dette vil være lønnsomt for Finn.no i fremtiden er et spørsmål informantene fra meglerbransjen reiser. Alternativet kan være en fullstendig digitalisering av hele bransjen.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of the study was to examine whether digital advertising is the future of marketing services for sale real estate. Given that digital marketing today is on everyone's lips and an increasing number of industries throws themselves on the wave of new innovative digital solutions for sales and marketing, we wanted to find out whether this also applies to real estate agents. As future real estate agents we wanted to find out if traditional marketing will still be part of the promotion when we in the future will be selling houses. We decided to use both qualitative and quantitative research methods to conduct this investigation. We chose to carry out a qualitative study with in-depth interviews of the four largest real estate firms as well as two of the biggest local newspapers in a city in eastern Norway. By collecting figures and statistics from different sources, such as Statistics Norway and Finn.no, we got quantitative data that we could use to compare the qualitative data with. The data that emerged in the survey showed a clear indication that the housing advertising in printed media soon will be history. Informants from estate agencies had little faith that they can reach out to all potential house buyers through an indentation in the local newspaper, something they can do via the Internet. Digital advertising gives agents a greater opportunity to reach out to many and can reach the right people. They believe this is the main reason that newspaper advertising will not exist in the future. Local newspapers agreed with real estate agents on the future of the newspaper industry. They could also point to a decline in subscribers to the paper edition of the newspapers. In contrast, the increase in subscribers to online newspapers. On this basis, select informants from local newspapers wish to invest in digital solutions for residential advertising in online newspapers in the future. The survey also raised the issue of the use of social media as part of the marketing for sale of real estate. The answers we got were divided, some as advantage in advertising homes online and others were more skeptical in terms of overexposure. One of the last major findings we made in the survey was the fear among real estate agents that major actors in the future will take over the marketing and business in general. Major actors like Finn.no sitting on a lot of data about potential house buyers, today they go on to share data with the real estate agents and create good digital solutions for marketing. Whether this will be profitable for Finn.no in the future is a question informants from the real estate business raises. The alternative could be a complete digitization of the entire industry.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectboligannonseringnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjectmarkedsføringnb_NO
dc.titleDigital annonsering av fast eiendomnb_NO
dc.title.alternativeDigital advertising of real estateen
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record