Show simple item record

dc.contributor.authorTella, Awet
dc.contributor.authorØvergård, Håkon
dc.contributor.authorEvensen, Martin
dc.date.accessioned2016-09-21T13:00:35Z
dc.date.available2016-09-21T13:00:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409377
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler prosjektmegling med fokus på mangler. Bakgrunnen for oppgaven er fokuset som har vært rundt boligmangel og antakelsen om at det kommer til å bli satt opp flere prosjekter fremover. Dermed vil eiendomsmeglere mest sannsynligvis bli mer involvert i prosjektmegling. Formålet med oppgaven er å belyse og gi en forståelse for hvordan eiendomsmeglers rolle ser ut gjennom en nybyggprosess, og hvordan mangelsituasjoner blir håndtert. Oppgaven er løst med kvalitativ metode der det er blitt samlet inn data fra lengre intervjuer med prosjektmeglere fra ulike foretak, teori og lovverk. Oppgaven fokuseres mot hva som er eiendomsmeglers rolle som prosjektmegler og hvordan mangelsituasjoner håndteres. I analysen kommer resultatene fra datainnsamlingen fra foretatte intervjuer frem. Her presenteres prosjektmeglernes syn på hvordan de mener eiendomsmeglers rolle er ved nybygg og hvordan selve nybyggprosessen ser ut, altså hvordan deres opptreden er som prosjektmeglere. Hvordan de opplever mangelsituasjoner og hvordan disse er håndtert på bakgrunn av deres erfaring. Oppgavens problemstilling besvares i en avsluttende konklusjon der det kommer frem at eiendomsmegler i sin rolle som prosjektmegler ikke kan sørge for at mangler unngås, men hvordan de skal håndteres på best mulig vis når det oppstår. I denne sammenhengen å opprettholde rollen som mellommann og ivareta begge partenes interesser på best mulig vis. Etter konklusjonen presenteres ett alternativ til videre forskning og ett kritisk syn på hvordan oppgaven kunne vært vinklet annerledes.nb_NO
dc.description.abstractThis thesis deals with project broker's focus on deficiencies. The reason for the task is the focus that has been around housing shortage and the assumption that it is going to be set up more projects to come. Thus, real estate agents are most likely to become more involved in project broking. The purpose of the study was to examine and give an understanding of how the real estate agents role looks through a new build process, and how the deficiency situations are handled. The thesis is solved with qualitative methodology where it has been collected data from longer interviews with project agencies from various enterprises, theory and laws. The mission is focused on what is the real estate agents role as a project broker and how deficiency situations are handled. In the results of the analysis are the data collections from dialed interviews presented. This presents the project brokers' views on how they think real estate agents role in new buildings projects are handled, and how the new building process looks like, ie how their behavior is like project brokers. How they experience deficiency situations and how these are handled on the basis of their experience. The research question is answered in a final conclusion where it appears that the real estate agent in his role as project broker cannot ensure that deficiencies are avoided, but how they should be handled in the best possible manner when it occurs. In this context, maintaining the role of middle man and protect both parties' interests in the best possible manner. After the conclusion it is presented one option for further research and one critical view on how the thesis could be angled differently.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglerenb_NO
dc.subjectprosjektmeglingnb_NO
dc.subjectmanglernb_NO
dc.titleHva er eiendomsmeglers rolle som prosjektmegler og hvordan bør mangelsituasjoner håndteres?nb_NO
dc.title.alternativeWhat is the real estate agents role as a project broker and how should deficiency situations be handled?en
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber45nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record